04 ناۋرىز، 2011

قازاقستان رەسپۋبليكاسى ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى توراعاسىنىڭ وكىمى

264 رەت كورسەتىلدى
1 ناۋرىز 2011 ج. №19-ك 2011 جىلعى 3 ساۋىرگە تاعايىندالعان قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ كەزەكتەن تىس سايلاۋىنداعى اقپاراتتىق داۋلاردى قاراۋ جونىندەگى قوعامدىق كەڭەس تۋرالى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ 1996 جىلعى 11 قاراشاداعى № 3205 جارلىعىمەن بەكىتىلگەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى تۋرالى ەرەجەنىڭ 9-تارماعىنا سايكەس: 1. 2011 جىلعى 3 ساۋىرگە تاعايىندالعان قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ كەزەكتەن تىس سايلاۋىنداعى اقپاراتتىق داۋلاردى قاراۋ جونىندەگى قوعامدىق كەڭەس 1-قوسىمشاعا ساي قۇرامدا قۇرىلسىن. 2. 2011 جىلعى 3 ساۋىرگە تاعايىندالعان قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ كەزەكتەن تىس سايلاۋىنداعى اقپاراتتىق داۋلاردى قاراۋ جونىندەگى قوسا بەرىلىپ وتىرعان قوعامدىق كەڭەس تۋرالى ەرەجە (2-قوسىمشا) بەكىتىلسىن. 3. وسى وكىم بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا جاريالانسىن. توراعا ق.تۇرعانقۇلوۆ. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى توراعاسىنىڭ  2011 جىلعى 01.03. № 19-ك وكىمىنە  № 1 قوسىمشا 2011 جىلعى 3 ساۋىرگە تاعايىندالعان قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ كەزەكتەن تىس سايلاۋىنداعى اقپاراتتىق داۋلاردى قاراۋ جونىندەگى قوعامدىق كەڭەس 1.سۇلەيمەن ءلاززات جاڭىلىسقىزى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ مۇشەسى، ءتورايىم; 2. بەرسەباەۆ بولات تالاپ ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى بايلانىس جانە اقپارات مينيسترلىگى اقپارات جانە مۇراعات كوميتەتىنىڭ توراعاسى، ورىنباسارى (كەلىسىم بويىنشا); 3. ابدراحمانوۆ ساۋىتبەك ابدراحمان ۇلى - «ەگەمەن قازاقستان» رەسپۋبليكالىق گازەتى» اق پرەزيدەنتى (كەلىسىم بويىنشا); 4. ءجۇسىپ نۇرتورە بايتىلەس ۇلى - «ايقىن گازەتى» جشس باس رەداكتورى (كەلىسىم بويىنشا); 5. جەكسەنباي بيبىگۇل نۇرعاليقىزى - «7 ارنا» تەلەارناسىنىڭ بايقاۋشىلار كەڭەسىنىڭ ءتورايىمى (كەلىسىم بويىنشا); 6. كۇنباەۆ ءمىربولات توقمىرزا ۇلى - «باس رەداكتورلار كلۋبى» قب ۆيتسە-پرەزيدەنتى (كەلىسىم بويىنشا); 7. تاراكوۆ الەكساندر يۋرەۆيچ - «كازاحستانسكايا پراۆدا» رەسپۋبليكالىق گازەتى» اق باسقارما توراعاسى (كەلىسىم بويىنشا); 8. قاپەسوۆ ارمان ونەربەك ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى اپپاراتى زاڭ ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى; 9. حولمەتسكايا ەۆگەنيا گريگورەۆنا - قازاقستان رەسپۋبليكاسى ادىلەت مينيسترلىگى ىشكى اكىمشىلىك دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى (كەلىسىم بويىنشا). قازاقستان رەسپۋبليكاسى ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى توراعاسىنىڭ  2011 جىلعى 01.03. № 19-ك وكىمىنە  № 2 قوسىمشا 2011 جىلعى 3 ساۋىرگە تاعايىندالعان قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ كەزەكتەن تىس سايلاۋىنداعى اقپاراتتىق داۋلاردى قاراۋ جونىندەگى قوعامدىق كەڭەس تۋرالى ەرەجە 1. 2011 جىلعى 3 ساۋىرگە تاعايىن­دالعان قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرە­زي­دەنتىنىڭ كەزەكتەن تىس سايلاۋىن­دا­عى اقپاراتتىق داۋلاردى قاراۋ ءجو­نىن­دەگى قوعامدىق كەڭەس (بۇدان ءارى – قوعامدىق كەڭەس) سايلاۋ الدىنداعى ۇگىتتى جۇزەگە اسىرۋ كەزىندە تۋىن­داي­تىن اقپاراتتىق داۋلاردى القالى قا­راۋ ءۇشىن قۇرىلدى جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسى ورتالىق سايلاۋ كو­ميس­سياسىنىڭ جانىنداعى كونسۋل­تا­تيۆ­تىك-كەڭەسشى ورگان بولىپ تابىلادى. 2. قوعامدىق كەڭەس ءوز قىزمەتىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستي­تۋ­تسيا­سىن، «قازاقستان رەسپۋبليكا­سىن­داعى سايلاۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسيالىق زاڭىن، «بۇقارالىق اقپارات قۇرال­دا­رى تۋرالى» قازاقستان رەسپۋب­لي­كا­سىنىڭ زاڭىن، سونداي-اق وزگە دە نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەردى جانە وسى ەرەجەنى باسشىلىققا الادى. 3. قوعامدىق كەڭەستىڭ نەگىزگى مىندەتتەرى: 1) بارلىق سايلاۋ پروتسەسىنە قا­تى­سۋ­شىلاردىڭ بۇقارالىق اقپارات قۇ­رال­دارىنا (بۇدان ءارى – باق) تەڭ قول جەت­كىزۋىن قامتاماسىز ەتۋگە جانە ساي­لاۋ الدىنداعى ناۋقان بارىسىن باق-تا وبەكتيۆتى جاريا ەتۋگە جاردەمدەسۋ; 2) باق جانە ولاردىڭ قىزمەتكەر­لەرى­نىڭ سايلاۋ پروتسەسىنە قاتىسۋشى­لار­مەن ءوزارا قارىم-قاتىناستارداعى ءمۇد­دەلەرى مەن زاڭدى قۇقىقتارىن قورعاۋ; 3) باق قىزمەتىندە ەتيكا نور­ما­لا­رى مەن كاسىبي پرينتسيپتەردىڭ ساق­تا­لۋىنا ىقپال ەتۋ، سايلاۋ پروتسەسىنە قا­تىسۋشىلار مەن باق اراسىنداعى داۋلاردى جانە وزگە دە جاعدايلاردى شەشۋگە قاتىسۋ بولىپ تابىلادى. 4. قوعامدىق كەڭەستىڭ قۇزىرەتىنە سايلاۋ پروتسەسىنە قاتىسۋشىلاردىڭ قىزمەتى مەن ولاردىڭ سايلاۋ ناۋقانى ۋاقىتىندا سايلاۋ زاڭناماسىن ساق­تاۋى تۋرالى وتىنىشتەردى قاراۋ جانە ولار بويىنشا شەشىمدەر قابىلداۋ كىرەدى. 5. قوعامدىق كەڭەس ءوز قۇزى­رە­تى­نىڭ شەگىندە: 1) ورتالىق اتقارۋشى جانە باسقا دا مەملەكەتتىك ورگاندارمەن، ۇيىم­دارمەن، قوعامدىق بىرلەستىكتەرمەن ءوزارا ءىس-قيمىل جاساۋعا; 2) ورتسايلاۋكومعا اقپاراتتىق داۋلاردى شەشۋ جونىندە ۇسىنىستار مەن ۇسىنىمدار ەنگىزۋگە; 3) زاڭنامادا بەلگىلەنگەن ءتارتىپ­پەن ازاماتتاردان جانە قوعامدىق بىرلەستىكتەردەن، مەملەكەتتىك ورگاندار مەن باسقا دا ۇيىمداردان قوعامدىق كە­ڭەستىڭ مىندەتتەرىن ىسكە اسىرۋ ءۇشىن قاجەتتى ماتەريالداردى سۇراتۋعا جانە الۋعا; 4) ءوز وتىرىستارىندا سايلاۋ پروتسەسىنە قاتىسۋشىلاردى، مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ لاۋازىمدى ادامدارىن، باق وكىلدەرىن سايلاۋ تۋرالى زاڭنا­ما­نىڭ تالاپتارىن ساقتاۋى جونىندە تىڭداۋعا; 5) سايلاۋ الدىنداعى كەزەڭدە باق-قا ۇيىمداستىرۋشىلىق-ادىستە­مە­لىك، اقپاراتتىق جانە وزگە دە كو­مەك­تى كورسەتۋگە; 6) ءوز قىزمەتىنە ساراپشىلار مەن مامانداردى تارتۋعا; 7) قوعامدىق كەڭەستىڭ قىزمەتى تۋرالى ماتەريالداردى ورتسايلاۋ­كوم­نىڭ رەسمي web-سايتىندا جاريا­لاۋ­عا قۇقىلى. 6. قوعامدىق كەڭەس وتىرىستارىن ونىڭ توراعاسىن سايلاۋ ناۋقانى كەزە­ڭىندە قاجەتتىلىك شاماسىنا قاراي شا­قىرادى. قوعامدىق كەڭەس وتىرىستارى قو­عامدىق كەڭەس مۇشەلەرىنىڭ جالپى سانىنىڭ ۇشتەن ەكىسى بولعان كەزدە زاڭدى. قوعامدىق كەڭەستىڭ شەشىمدەرى قاتىسىپ وتىرعان قوعامدىق كەڭەس مۇشەلەرىنىڭ جالپى سانىنىڭ كوپ­شى­لىك داۋىسىمەن قابىلدانادى جانە ۇسى­نىمدىق سيپاتتا بولادى. 7. قوعامدىق كەڭەستىڭ شەشىمدەرى جۇرتشىلىقتىڭ نازارىنا ماتەريال­دار­دى باق-تا جاريالاۋ نەمەسە ورت­سايلاۋكومنىڭ رەسمي web-سايتىندا ورنالاستىرۋ ارقىلى جەتكىزىلەدى. قوعامدىق كەڭەس توراعاسى قوعام­دىق كەڭەستىڭ شەشىمدەرىنە جانە باس­قا دا قۇجاتتارىنا قول قويادى، وتى­رىسقا ەنگىزىلەتىن ماسەلەلەردى ايقىن­دايدى، وزگە دە ۇيىمداستىرۋشىلىق-وكىمگەرلىك فۋنكتسيالاردى ورىن­دايدى. 8. قوعامدىق كەڭەس توراعاسى بولماعان كەزەڭدە وتىرىستاردا ونىڭ تاپسىرۋى بويىنشا قوعامدىق كەڭەس مۇشەلەرىنىڭ بىرەۋى توراعالىق ەتەدى. 9. قوعامدىق كەڭەس قىزمەتىن ۇيىمداستىرۋشىلىق جانە اقپارات­تىق قامتاماسىز ەتۋدى ورتساي­لاۋ­كوم­نىڭ اپپاراتى جۇزەگە اسىرادى.
سوڭعى جاڭالىقتار

ەكپە سالدىرۋدا بەلسەندىلىك بايقالادى

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 14:10

چارلو شايقاسقا شاقىرۋدان شارشامايدى

كاسىپقوي بوكس • بۇگىن، 13:27

ەلوردا «قىزىل» ايماقتان شىقتى

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 09:22

الەم چەمپيوناتى باستالدى

سپورت • بۇگىن، 09:09

قۇندى ەرتوقىم

ەلوردا • بۇگىن، 09:05

تىڭ سەرپىلىس بايقالمايدى

سپورت • بۇگىن، 08:59

اسەرلى «ادەبيەت كۋرستارى»

وقيعا • بۇگىن، 08:54

تاۋەلسىزدىك تاعىلىمى

تاۋەلسىزدىكتىڭ 30 جىلدىعى • بۇگىن، 08:52

ون ءبىرىنشى پالاتا

مەديتسينا • بۇگىن، 08:45

جارقىننىڭ جاقسىلىعى

ايماقتار • بۇگىن، 08:39

تىلسىم كۇشپەن ءتىل تابىسقان

تاريح • بۇگىن، 08:36

قىلقالام ۇشىنداعى قۇدىرەت

ونەر • بۇگىن، 08:35

قازاقستان دالاسى قۇرعاپ بارادى

ەكولوگيا • بۇگىن، 07:55

قۇمعا سىڭگەن سۋداي سۋبسيديا

قوعام • بۇگىن، 07:49

دۇبىردەن تۋعان ولەڭ

ادەبيەت • بۇگىن، 07:39

كۇلكىنى ازايتساق قايتەدى؟

قوعام • بۇگىن، 07:39

ۇقساس جاڭالىقتار