02 ناۋرىز، 2011

ىنتىماقتاستىق ماسەلەسىن تالقىلادى

231 رەت كورسەتىلدى
كەشە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك حاتشىسى – سىرتقى ىستەر ءمينيسترى قانات ساۋداباەۆ جەنەۆاعا ساپا­رى­نىڭ العاشقى كۇنىندە ءوزىنىڭ ارىپتەسى، رەسەي فەدەراتسياسى سىرتقى ىستەر ءمينيسترى سەرگەي لاۆروۆپەن كەزدەسۋىن وتكىزدى. كەزدەسۋ بارىسىندا مينيسترلەر قازاقستان مەن رەسەي ارا­سىنداعى ەكىجاقتى جانە كوپ­جاق­تى فورماتتارداعى ىنتى­ماق­­تاستىق ماسەلەسىن قاراس­تى­ر­دى. ەكى ەلدىڭ ءوزارا ىقپال­داس­تىعىنىڭ بىرقالىپتى دامىپ وتىرعانىنا قاناعاتتانۋ­شى­لىق­تارىن بىلدىرە وتىرىپ، اڭگى­مە­لەسۋشى تاراپتار ۇستىمىزدەگى جىلعى ماۋسىم ايىندا استانادا وتەتىن شىۇ ءسامميتىنىڭ كۇن ءتارتىبىن ويلاستىرۋ جانە قا­زاقستان باستاماسىمەن قۇ­رىل­عان ازياداعى ءوزارا ىقپال­داس­تىق جانە سەنىم شارالارى كە­ڭەسىنىڭ شەڭبەرىندەگى ىنتى­ماق­تاستىق ماسەلەلەرىن تالقىعا سالدى. ەكى ەلدىڭ سىرتقى ساياسي ۆەدومستۆو باسشىلارى سونداي-اق قازاقستان، رەسەي جانە بەلو­رۋس­سيانى بىرىكتىرەتىن كەدەن وداعىنىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىن قا­راستىردى. اڭگىمە بارىسىندا س. لاۆروۆ وتكەن جىلعى قازاقستاننىڭ ەقىۇ-عا توراعالىعىنا جوعا­رى باعا بەردى. 3 ساۋىرگە جوس­پار­لانىپ وتىرعان پرەزيدەنت سايلاۋىن قوزعاي وتىرىپ، ءارىپ­تەستەر، اتالعان سايلاۋدى اشىق جانە ءادىل تۇردە، اتاپ ايتقاندا ەقىۇ/بديپچ بايقاۋشى وكىل­دەرىنە، تمد اتقارۋشى حات­شىلىعىنا جانە ەۋر­ازيا­لىق ەكونوميكالىق قاۋىمداس­تىق وكىل­دەرىنە ءتيىستى جاعداي جاساۋ­دىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
سوڭعى جاڭالىقتار

شىڭعىستاۋدىڭ شاكىرى

ادەبيەت • كەشە

جانى ىزگى جۋرناليست

ەگەمەن قازاقستان • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار