ايماقتار • 29 مامىر, 2023

ماحامبەتكە ارنالعان ءمۇشايرا

1794 رەت كورسەتىلدى

قازاق ەلىنىڭ تاۋەلسىزدىگىن اڭساپ, الداسپان جىرىمەن رۋحىن وياتقان باتىردىڭ قاتارىندا ماحامبەت وتەمىس ۇلى دا بار. اتىراۋدا اقىن ءارى باتىر تۇلعانىڭ تۋعانىنا 220 جىلدىعىنا وراي ءمۇشايرا ءوتتى.

ماحامبەتكە ارنالعان ءمۇشايرا

وبلىستىق مادەنيەت, تىلدەردى دامىتۋ جانە ارحيۆ ءىسى باسقارماسىنىڭ باسشىسى ءابىل جولامانوۆتىڭ اي­تۋىن­شا, مۇشايراعا «تارتىنباي سويلەر اسىلمىن» تاقىرىبى تاڭدال­عان. رەسپۋبليكالىق جازبا اقىندار ءمۇ­شايراسىنا ەلىمىزدىڭ ءار وڭىرىنەن 18-40 جاس ارالىعىنداعى 19 اقىن قاتىستى.

– ءمۇشايرانى وتكىزۋدەگى ماق­سات – ماحامبەتتىڭ اقىندىق قۋا­­تىن ولەڭدەرى ارقىلى ناسي­حات­تاپ, جاس­تاردى بابادان مۇراعا قالعان شە­شەندىك ونەرگە باۋلۋدى كوزدەدىك. جاس اقىندار وسىن­داي مۇشايراعا قاتىسىپ, شىعار­ما­شىلىق شەبەر­لىگىن شىڭدايدى. كەيىنگى بۋىننىڭ قازىرگى قازاق پو­ەزياسىنا دەگەن قۇش­تار­لى­عىن وياتىپ, رۋحاني تاربيە­سىن جەتىل­دىر­گەنىن قالادىق, – دەيدى ءابىل جولامانوۆ.

سايىستا اقىندار الدىمەن ءوز ولەڭىن وقىدى. سودان سوڭ ماحامبەت شى­عار­مالارىنان ءۇزىندىنى جاتقا ايتتى. سوڭىندا 8-10 مينۋتتا ولەڭ جازىپ, سۋى­رىپسالمالىق قابىلەتىن تانىتتى.

– اقىندارعا وتە كۇردەلى تالاپ قويىلدى. ونىڭ قاتارىندا ءسوز تاپ­قىرلىعى, ولەڭ ماعىناسىنىڭ تە­رەڭدىگى, شۋماق ۇيقاسىنىڭ كۇر­دە­لىلىگى, ادەبي تەڭەۋ, ەپيتەت, مەتافورا, كوركەم ءماتىننىڭ ورىندالۋ شە­بەرلىگى بار. مۇشايراعا قاتىسۋ­­شىنىڭ داۋىس مانەرى مەن ءتىل تازا­لىعىنا, ساحنا مادەنيەتىنە نازار اۋدارىلدى, – دەيدى جازۋشىلار ودا­عىنىڭ توراعاسى مەرەكە قۇلكەنوۆ.

قازىلار القىسىنىڭ شەشىمىمەن اتىراۋلىق اقىن اسىلانبەك شىعى­روۆ باس جۇلدە جەڭىپ الدى. ال باتىس قازاقستان وبلىسىنان قاتىسقان ادى­لەت ورىنباساروۆ ءبىرىنشى ورىندى, پاۆلودارلىق جارقىن ءابۋ ەكىن­شى ورىندى, ماڭعىستاۋلىق جۇ­­­ما­گۇل مۇرسال ءۇشىنشى ورىندى يە­­لەندى. وزگە قاتىسۋشىلارعا بەل­گىلى قا­لام­­­گەرلەر ح.ەرعاليەۆ, ءا.سار­سەن­­­باەۆ, م.ساتىبالديەۆ, ج.نا­جىمە­دەنوۆ, ف.وڭعارسىنوۆا, ا.ەر­شۋوۆ, م.وتار­اليەۆ, ن.اجىعا­ليەۆ, ت.دو­سى­موۆ, د.جا­زىقباەۆ, م.نە­تاليەۆ, ق.سا­عيەۆ, ا.وتە­گەنوۆ, ق.ورازوۆ, ك.نا­بيەۆا اتىن­داعى ارنايى جۇلدە بەرىلدى.

 

اتىراۋ وبلىسى