الەم • 24 ناۋرىز، 2023

كيم چەن ىن تاق مۇراگەرىن تاڭدادى

178 رەت كورسەتىلدى

سولتۇستىك كورەيا باسشىسى كيم چەن ىن تاق مۇراگەرىنە كيم چجۋ ە ەسىمدى قىزىن تاڭداعان. بۇل تۋرالى قحدر-دان قاشىپ كەتكەن بۇرىنعى جوعارى شەندى ديپلومات كو ەن حۆان Newsweek-كە بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى،  دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

69 جاستاعى ەكس-ديپلوماتتىڭ ايتۋىنشا، «حۆاسون-17» قۇرلىقارالىق بالليستيكا زىمىرانىنىڭ ۇشىرۋ الاڭىنان كيم چەن ىننىڭ قىزى تۇسىرىلگەن كادرلار جۇرتتىڭ نازارىن اۋدارعان.

ول قىزدى جۇرتقا تانىستىرۋ «بيلىكتىڭ بەرىلۋىن مەڭزەۋ»، سونداي-اق «قىزىن جاقسى كورەتىن جانە ۇلتتىڭ بولاشاعىنا قامقور بولاتىن» اكەنىڭ بەينەسىن جاساۋ ماقساتىندا قابىلدانعان شەشىم ەكەنىن بولجادى.

ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن باق وكىلدەرى سولتۇستىك كورەيا كوشباسشىسى كيم چەن ىن قىزىن تاق مۇراگەرى رەتىندە دايىنداپ جاتقانىن جازعان بولاتىن.

ۇقساس جاڭالىقتار