الەم • 09 اقپان، 2023

رەسەيدىڭ ءنوۆوسىبىر قالاسىندا جويقىن جارىلىس بولدى

114 رەت كورسەتىلدى

رەسەيدىڭ ءنوۆوسىبىر قالاسىندا تاڭعى ساعات 08:00 شاماسىندا 5 قاباتتى تۇرعىن ۇيدە جويقىن جارىلىس بولدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz «حابار 24» ارناسىنا سىلتەمە جاساپ.


كۋاگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، عيمارات ىشىندە تۇرعان گاز باللونى جارىلعان.

جارىلىس بولعان پاتەردىڭ كىرەبەرىسى تۇتاس وپىرىلىپ قالعان. جارىلىس سالدارىنان 2 ادام اجال قۇشىپ، 11 تۇرعىن ءتۇرلى دەنە جاراقاتتارىن العان.

زارداپ شەككەن تۇرعىندار اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى. ال رەسەيدىڭ تەرگەۋ كوميتەتى اتالعان فاكتى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعاپ، تەرگەۋ امالدارىن باستادى.   


 

 

ۇقساس جاڭالىقتار