قازاقستان • 06 اقپان، 2023

قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە قار جاۋى مۇمكىن

70 رەت كورسەتىلدى

قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىنە جەرورتا تەڭىزى اۋداندارىنان تسيكلون اسەر ەتەدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

تسيكلون اسەرىنەن ەلىمىزدە جاياۋ بۇرقاسىن بولىپ، قار جاۋى مۇمكىن. 9 اقپاندا شىعىستا قالىڭ قار جاۋادى، وڭتۇستىكتە جانە وڭتۇستىك-باتىستا جاڭبىر مەن قار ارالاس جاڭبىر جاۋادى. ەلىمىزدىڭ ءبىراز وڭىرىندە جاۋىن-شاشىن بولۋى ىقتيمال. ەلدىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىگىندە تۇمان، وڭتۇستىگىندە، وڭتۇستىك-باتىسىندا كوكتايعاق بولادى.

ەۋروپا اۋداندارىنىڭ انتيتسيكلونى اسەرىنەن اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە باتىس پەن شىعىستا 13-21 گرادۋسقا دەيىن، سولتۇستىكتە -20، -28-گە دەيىن، ورتالىقتا -15، -26 گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەۋى مۇمكىن. كۇندىز باتىستا -7، -12-گە دەيىن، سولتۇستىكتە -15، -20-عا دەيىن، شىعىستا جانە ورتالىقتا -10، -18 گرادۋس اياز بولادى دەپ بولجانعان.

ۇقساس جاڭالىقتار