قوعام • 31 قاڭتار، 2023

«AMANAT» پارتياسىنىڭ كەزەكتەن تىس سەزى 7 اقپاندا وتەدى

95 رەت كورسەتىلدى

«AMANAT» پارتياسىنىڭ توراعاسى ەرلان قوشانوۆ پارتيانىڭ كەزەكتەن تىس XXV سەزىن شاقىرۋ تۋرالى قاۋلىعا قول قويدى. سەزد 7 اقپاندا استانا قالاسىندا وتەدى. بۇل تۋرالى پارتيانىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

سەزد جۇمىسىنا ەلىمىزدىڭ بارلىق ايماعىنان دەلەگاتتار قاتىسادى. وسىعان وراي پارتيانىڭ ورتالىق اپپاراتى وڭىرلىك فيليالدارمەن بىرگە دايىندىق جۇمىسىن باستادى.

ۇقساس جاڭالىقتار