قازاقستان • 27 قاڭتار، 2023

ليسسابوندا قازاقستاندا وتەتىن پارلامەنت سايلاۋى تالقىلاندى

44 رەت كورسەتىلدى

پورتۋگاليانىڭ رەسپۋبليكا اسسامبلەياسىندا قازاقستان ەلشىسى داۋلەت باتىراشەۆتىڭ «پورتۋگاليا-قازاقستان» پارلامەنتارالىق دوستىق توبىنىڭ توراعاسى رۋي پاۋلۋ سوۋزامەن، ونىڭ ورىنباسارى فرانسيشكۋ پيمەنتال جانە پارلامەنت دەپۋتاتى، جەرورتا تەڭىزى پارلامەنتتىك اسسامبلەياسىنىڭ پرەزيدەنتى پەدرۋ روكپەن كەزدەسۋى ءوتتى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

سۇحبات بارىسىندا قازاقستان ديپلوماتى ەلىمىزدىڭ قوعامدىق ءومىرىنىڭ بارلىق سالالارىنداعى رەفورمالاردىڭ باستى ماقساتتارىن، «كۇشتى پرەزيدەنت - ىقپالدى پارلامەنت - ەسەپ بەرەتىن ۇكىمەت» فورمۋلاسىن ىسكە اسىرۋ جونىندەگى پارمەندى قادامداردى اڭگىمەلەپ بەردى. ەلشى قازاقستان ءوز دامۋىنىڭ جاڭا داۋىرىنە قادام باسىپ، اۋقىمدى قايتا قۇرۋلاردى قارقىندى جۇرگىزىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى. ەۋروپالىق وداقتاعى سەنىمدى ارىپتەسى رەتىندە پورتۋگاليامەن ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋدىڭ جوعارى ماڭىزدىلىعىنا نازار اۋداردى.

كەزدەسۋدە قازاقستان مەن پورتۋگاليا اراسىنداعى پارلامەنتارالىق ىقپالداستىقتى دامىتۋ كەلەشەگى ەگجەي-تەگجەيلى تالقىلاندى. پەدرۋ روك قازاقستاننىڭ ەكونوميكالىق ءوسۋىنىڭ وڭ قارقىنىن جوعارى باعالاپ، ساياسي-ەكونوميكالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق سالالارداعى جوسپارلى ارىپتەستىكتى ودان ءارى تەرەڭدەتۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى.

ءوز كەزەگىندە رۋي پاۋلۋ سوۋزا ماجىلىسكە سايلاۋ قازاقستاننىڭ ساياسي جۇيەسىن ودان ءارى جاڭعىرتۋعا قوسىمشا سەرپىن بەرەتىنىن جانە ەكى ەلدىڭ پارلامەنتشىلەرى دەڭگەيىندە ەكىجاقتى بايلانىستاردى جانداندىرۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتىپ، قازاقستاندىق ارىپتەستەرىن بيىل پورتۋگالياعا ساپارمەن كەلۋگە شاقىردى.

ۇقساس جاڭالىقتار