قوعام • 25 قاڭتار، 2023

جاقىپ اسانوۆ جاڭا قىزمەتىنە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى

146 رەت كورسەتىلدى

جوعارعى سوتتىڭ بۇرىنعى توراعاسى جاقىپ اسانوۆ ءوزىنىڭ جاڭا قىزمەتىنە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

«ماعان وسىنداي ۇلكەن سەنىم ارتقانىن كەشە عانا ءبىلدىم. بىراق، ارينە، مەنىڭ جەكە قورجىنىمدا قۇقىق قورعاۋ جانە سوت جۇيەسىنە اسەر ەتەتىن زاڭ جوبالارى بار. دەگەنمەن تامىز ايىنان باستاپ ءبىز سەنات دەپۋتاتتارىمەن وتە تىعىز جۇمىس ىستەدىك. كوپتەگەن شەشىمدەر قابىلداندى»، دەدى ج. اسانوۆ وسك-دا جۋرناليستەردىڭ سۇراقتارىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.

ايتا كەتەيىك، كەشە پرەزيدەنت جارلىعىمەن 13 سەناتوردىڭ وكىلەتتىگى توقتاتىلدى. ولاردىڭ تورتەۋى بىردەن قىزمەتكە تاعايىندالدى. ولار ماۋلەن اشىمباەۆ، نۇرتورە ءجۇسىپ، ءلاززات قالتاەۆا، اسقار شاكىروۆ. سونداي-اق جوعارعى سوتتىڭ بۇرىنعى توراعاسى جاقىپ اسانوۆ تا سەناتتىڭ جاڭا دەپۋتاتى بولدى.

سەناتورلار قىزمەتىنەن توعىز ادام كەتتى. ولار ۆلاديمير ۆولكوۆ، باقىتجان جۇماعۇلوۆ، قايرات قوجامجاروۆ، مۇحتار قۇل-مۇحاممەد، تالعات مۇساباەۆ، دانا نۇرجىگىت، قاناتبەك سافينوۆ، ءلاززات سۇلەيمەن جانە سەرىكباي ترۋموۆ.

ۇقساس جاڭالىقتار