قوعام • 05 قاڭتار، 2023

ەلىمىزدە قىمىز ءوندىرىسى قىسقاردى

70 رەت كورسەتىلدى

ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ مالىمەتىنشە، وتكەن جىلدىڭ 11 ايىندا قازاقستاندا قىمىز ءوندىرىسى 9،2 پايىزعا تومەندەگەن، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

ماسەلەن، 2022 جىلدىڭ قاڭتار-قاراشا ايلارىندا 1520 توننا قىمىز وندىرىلسە، 2021 جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىندە ءسۇت ءونىمى 154 تونناعا ارتىق وندىرىلگەن.

بۇل رەتتە شۇبات ءوندىرىسى 7،8 پايىزعا ءوستى.

ماسەلەن، وتكەن جىلدىڭ 11 ايىندا ءسۇت وندىرۋشىلەر 2644 توننا شۇبات ءوندىردى، بۇل 2021 جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 191 تونناعا ارتىق.

سوڭعى جاڭالىقتار

دوللار باعامى ءوستى

قارجى • بۇگىن، 15:50

27 ناۋرىز - حالىقارالىق تەاتر كۇنى

مادەنيەت • بۇگىن، 15:13

ۇقساس جاڭالىقتار