قوعام • 24 قاراشا، 2022

ءوندىرىس پەن قۇرىلىستا مامان تاپشى

28 رەت كورسەتىلدى

2022 جىلدىڭ قازان ايىندا ەلەكتروندىق ەڭبەك بيرجاسىندا 109،2 مىڭ بوس جۇمىس ورنى جانە 59،8 مىڭ تۇيىندەمە ورنالاستىرىلدى. الدىڭعى ايمەن سالىستىرعاندا جاريالانعان جۇمىس ورىندارىنىڭ سانى ازداپ تومەندەدى (5،6%)، ال تۇيىندەمە سانى ۇشتەن بىرگە (27،3%) ازايدى. ءىرى قالالارمەن قاتار ونەركاسىپتىك وڭىرلەردە دە كادرلاردىڭ جەتىسپەۋشىلىگى سەزىلدى.

جۇمىس بەرۋشىلەر تاراپى­نان بوس ورىندار سانىنىڭ ەداۋىر قىسقارۋىنان كورىنەتىن بەلسەن­دىلىكتىڭ تومەندەۋى جوعارى بىلىكتى ماماندارعا كوبىرەك اسەر ەتتى، ياعني قاجەتتىلىك 35%-عا قىسقاردى (11،7 مىڭ بوس جۇمىس ورنى). بۇل رەتتە بىلىكتىلىگى ورتاشا جانە تومەن كادرلارعا سۇرانىس كەرىسىنشە ءوستى، تيىسىنشە 5% (+2،3 مىڭ بوس جۇمىس ورنى) جانە 9%-دى (+3 مىڭ بوس جۇمىس ورنى) قۇرادى.

«سونداي-اق ورتا بىلىكتى مامان­دارعا سۇرانىستىڭ تۇراقتى ۇلەسى بولعان جاعدايدا، مۇنداي بىلىكتىلىگى بار جۇمىسكەرلەر تۇيىندەمەلەرى­نىڭ سانى وتە از ەكەنىن اتاپ وتكەن ءجون. جۇمىس ىزدەۋشىلەر اراسىندا 40%-عا جۋىعى بىلىكتىلىگى جوق ەڭبەك ءتۇرىن ۇسىناتىن كادرلار»، دەدى «ەڭبەك رەسۋرستارىن دامىتۋ ورتالىعى» اق باسقارۋشى ديرەكتورى الەكساندرا مولچانوۆسكايا.

قازان ايىندا بوس ورىندار سانى بويىنشا كوشباسشىلار ۇشتىگىنە ءوندىرىس (15،9% نەمەسە 17،3 مىڭ بوس جۇمىس ورنى)، ءبىلىم بەرۋ جانە تاربيەلەۋ (10،4% نەمەسە 11،3 مىڭ بوس جۇمىس ورنى)، قۇرىلىس جانە ساۋلەت (6،4% نەمەسە 7 مىڭ بوس جۇمىس ورنى) سالالارى كىردى.

«وتكەن ايداعى ەڭبەك نارىعىن­داعى سەرپىندى قاراستىرا وتىرىپ، ماۋسىمدىق اۋىتقۋلارعا سايكەس ءبىلىم بەرۋ سالاسىنىڭ ماماندارىنا سۇرانىستىڭ ەكى ەسە قىسقارۋى اياسىندا وندىرىستىك سالاداعى جانە تكش سالاسىنداعى ماماندىقتار بويىنشا كادرلارعا قاجەتتىلىك ايتارلىقتاي وسكەنىن اتاپ وتۋگە بولادى (+67%). سونىمەن وندىرىستە ەڭ تانىمال ستاتسيونارلىق جاب­دىقتاردىڭ وپەراتورلارى (8،5 مىڭ بوس جۇمىس ورنى)، دانەكەرلەۋشىلەر مەن فارماتسەۆتەر (3،5 مىڭ بوس جۇمىس ورنى)، ال تكش-دا سلەسارلار مەن سانتەحنيكتەر (4،9 مىڭ بوس جۇمىس ورنى) بولدى»، دەدى ا.مولچانوۆسكايا.

جۇمىس بەرۋشىلەر تاراپىنان ەڭ از سۇرانىس قۇقىقتانۋ، عىلىم جانە كونسالتينگ، سونداي-اق ماركەتينگ جانە باق سياقتى سالالاردىڭ ماماندارىنا قاتىستى بولدى.

وڭىرلەر بولىنىسىندە سۇرانىس تۇرعىسىنان ەڭ بەلسەندى استانا جانە الماتى قالالارى، باتىس قازاقستان، تۇركىستان جانە قارا­عاندى وبلىستارى بولدى، بوس جۇمىس ورىن­دارىنىڭ جالپى سانى – 44،7 مىڭ (بارلىق سۇرانىستىڭ 41%-ى). كادر تاپشىلىعى قارا­عاندى، شىعىس قازاقستان (سۇرانىس ۇسى­نىستان 4 ەسە ارتىق) جانە پاۆلودار وبلىستارىندا (3 ەسە) بارىنشا ايقىن كورىندى. كەرىسىنشە، جەتىسۋ وبلىسىندا جانە ماڭعىستاۋ وڭى­رىن­دە بوس جۇمىس ورىندارىنا قا­را­عاندا كوبىرەك ىزدەنۋشىلەر باي­قالدى.

ماماندىقتار بويىنشا قازان­دىق قوندىرعىلارىنىڭ وپەراتورلارى (3 081 تۇيىندەمەگە 5 853 بوس جۇمىس ورنى)، كۇزەتشىلەر (472 تۇيىندەمەگە 1 525 بوس جۇمىس ورنى)، تىگىن­شىلەر (220 تۇيىندەمەگە 1 273 بوس جۇمىس ورنى)، كەڭسە تازالاۋ­شىلارى (323 تۇيىندەمەگە 1 271 بوس جۇمىس ورنى) جانە تاربيەشىلەر (620 تۇيىندەمەگە قارسى 1 507 بوس جۇمىس ورنى) تاپ­شى بولدى.

سونداي-اق ءوتىنىش بەرۋشىلەردىڭ گەندەرلىك قۇرىلىمىنداعى كەيبىر وزگەرىستەردى اتاپ وتكەن ءجون. ەگەر قىركۇيەك ايىندا ءوتىنىش بەرۋشىلەر اراسىندا ەرلەرگە قاراعاندا ايەل­دەر كوپ بولسا، قازان ايىندا جاعداي كەرىسىنشە وزگەردى. مۇنداي ديناميكا ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ايەلدەردىڭ، ال ەرلەردىڭ وندىرىستەگى گەندەرلىك باسىمدىلىعىمەن بايلانىستى ەكەنى انىق.

ايدىڭ قورىتىندىسى بويىن­شا جاس بولىنىسىندە 45 جاستان اسقان ىزدە­نۋشىلەردىڭ ۇلەسى 28%-دى (قىركۇيەكتە – 27%)، جاستاردىڭ ۇلەسى – 30%-دى (قىركۇيەكتە – 34%) قۇرادى، ال زەينەتكەرلىك جاس الدىنداعى ءاربىر ونىنشى ادام ىزدەنۋشى بولدى.

ەڭ جوعارى جالاقىنى 500 مىڭ­نان 1 ملن تەڭگەگە دەيىن جۇمىس بەرۋشىلەر ونەركاسىپتىك الپينيس­تەرگە، قوپارۋشى، ينجەنەرلەر مەن حيرۋرگ-دارىگەرلەرگە ۇسىنادى. سو­نى­مەن قاتار ىزدەنۋشىلەر تاراپىنان ەڭ جوعارى كۇتىلەتىن جالاقى جەكە سەكتوردىڭ قۇرىلىمدىق بو­لىم­شەلەرىنىڭ باسشىلارى (~1،5 ملن تەڭگە)، پيلوتتار، سونداي-اق با­قىلاۋ-ولشەۋ اسپاپتارى مەن اۆتو­ماتيكانى رەتتەۋشىلەر (1 ملن تەڭ­گەدەن) تاراپىنان كەلەدى.

وسىلايشا، قازان ايىندا جۇمىس بەرۋشىلەر تاراپىنان دا، جۇمىس ىزدەۋشىلەر تاراپىنان دا بەلسەن­دىلىكتىڭ تومەندەۋ ءۇردىسى جالعاسۋدا. بۇل ەڭبەك نارىعىنداعى سۇرانىس پەن ۇسىنىستىڭ ماۋسىمدىق وزگەرۋىنە بايلانىستى. وسى رەتتە قۇرىلىس، تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق جانە ءوندىرىس سالا­سىنىڭ قىزمەتكەرلەرىنە قاتىستى سۇرانىستىڭ ارتۋى بايقالادى.

ينفوگرافيكانى جاساعان امانگەلدى قياس، «EQ»

ينفوگرافيكانى جاساعان امانگەلدى قياس، «EQ»

سوڭعى جاڭالىقتار

بۇگىنگى ۆاليۋتا باعامى

قارجى • بۇگىن، 09:55

ۇقساس جاڭالىقتار