قارجى • 27 قىركۇيەك، 2022

سالىقتان جالتارىپ ءجۇر

63 رەت كورسەتىلدى

جىلجىمايتىن م ۇلىك جانە جەر ۋچاسكەلەرىنىڭ مەنشىك يەلەرىنىڭ 2021 جىلعا ەسەپتەلگەن م ۇلىك سالىعىن تولەۋ مەرزىمى 2022 جىلدىڭ 1 قازانىندا اياقتالادى. جالپى، وسى ۋاقىتقا دەيىن 1،7 ملن مەنشىك يەسى سالىق مىندەتتەمەسىن ءالى ورىنداماعان.

سالىق زاڭناماسىنا سايكەس ال­دا­­عى سالىق سومالارى بويىنشا حا­­بار­لا­­مالار وسى جىلدىڭ شىلدە ايىن­دا مەنشىك يەلەرىنە جىبەرىلگەن بولاتىن. بۇدان باسقا، «كاسپي بانك» اق ءموبيلدى قوسىمشاسىن پايدالانۋشىلارىنا PUSH-حابارلامالار تۇرىندە جىبەرىلدى. 2021 جىل ءۇشىن م ۇلىك سالىعى 3،8 ملن سالىق تولەۋشى بويىنشا جالپى سوماسى 14،3 ملرد تەڭ­گەگە ەسەپتەلگەن. دەگەنمەن بۇ­گىن­دە شامامەن 1،7 ملن مەنشىك يەسى «2021 جىل» كەزەڭىنە 5،7 ملرد تەڭگە سو­ماسىنا م ۇلىك سالىعىن تولەمەپتى. بۇل تۋرالى قارجى مينيسترلىگى حابارلادى.

تولەنبەگەن سالىق سومالارى بو­­يىن­شا الماتى قالاسىنىڭ تۇر­­عىن­دارى كوش باستاپ تۇر (1 379 ملن تەڭگە)، ەكىنشى ورىندا – شىمكەنت قالاسى (1 194 ملن تەڭگە)، ان­تيرەيتينگتىڭ ۇش­تىگىندە – استانا قالاسى (1 094 ملن تەڭگە).

«وسىعان بايلانىستى، مەملە­كەت­تىك كىرىستەر كوميتەتى 2022 جىل­دىڭ 2 قازانىنان باستاپ جەكە تۇلعا­لار­دىڭ سالىق بەرەشەگى تۋرالى حابار­لامالاردى بورىشكەرلەرگە جىبە­رە­تىنىن ەسكە سالادى. 1 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشتەن استام بەرەشەك سوما­لارى بويىنشا حابارلاما تابىس ەتىل­گەن سوڭ وتىز جۇمىس كۇنىنەن كەيىن بە­رە­شەكتى ماجبۇرلەپ ءوندىرىپ الۋ تۋرا­لى سالىق بۇيرىعى جىبەرىلەدى. بۇل سالىق بۇيرىعى 5 جۇمىس كۇنى وتكەننەن كەيىن جەكە سوت ورىنداۋشىلارىنا ماجبۇرلەپ ءوندىرىپ الۋ ءۇشىن بەرىلەدى»، دەلىنگەن ۆەدومستۆو حابارلاماسىندا.

بۇل رەتتە جەكە سوت ورىنداۋشى­لارى بەرەشەك سوماسىنان باسقا شوت­­تارعا تىيىم سالۋ جانە شىعۋ­عا شەكتەۋ قويۋدان تۋىنداعان قولاي­سىز­دىقتار تۋرالى ايتپاعاندا، سالىق بەرەشەگى سوماسىنىڭ 25 پايىزىنا دەيىنگى مولشەردە قوسىمشا تولەمدى ءوندىرىپ الادى. سوندىقتان ارتىق شىعىندار مەن پروبلەمالاردى بولدىرماۋ ءۇشىن م ۇلىك سالىعىن ۋاقتىلى تولەگەن ابزال.

سالىقتى e-Salyq Azamat جانە ەكىنشى دەڭگەيدەگى بانكتەردىڭ ءمو­بيل­دى قوسىمشالارى، «ەلەك­ترون­دىق ۇكىمەت» پورتالى ارقىلى، ەكىنشى دەڭگەيدەگى بانكتەردىڭ بولىمشە­لە­­رىندەگى نەمەسە تولەم تەرمينال­دارىنداعى قولما-قول اقشا قارا­جا­تى­مەن، سون­داي-اق بانكوماتتار مەن تولەم تەر­مي­نالدارىنداعى بانك كارتالارى ار­قىلى تولەۋگە بولادى.

سوڭعى جاڭالىقتار

قىرعىزدىڭ وڭىندەي...

ونەر • بۇگىن، 08:35

تاعى دا تاريف تۋرالى

ايماقتار • كەشە

قولدان شاپقان قوبىز

رۋحانيات • كەشە

كۇلاندا اپا

ەڭ قىسقا اڭگىمە • كەشە

الاش ات تاريحى

قوعام • كەشە

ءبىر ولەڭنىڭ تاريحى

ادەبيەت • كەشە

سۇلتانماحمۇت جەڭىسى

ادەبيەت • كەشە

دالا مەن دارىن

تاريح • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار