تاعايىنداۋ • 29 ماۋسىم، 2022

شقو-نىڭ سامار اۋدانىنا اكىم تاعايىندالدى

36 رەت كورسەتىلدى

شىعىس قازاقستان وبلىسى اكىمىنىڭ وكىمىمەن رادجان سەيتقانوۆ جاڭادان قۇرىلعان سامار اۋدانىنىڭ اكىمى بولىپ تاعايىندالدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

وبلىس اكىمى دانيال احمەتوۆ سامار اۋدانى اكتيۆىنە جانە ءماسليحات دەپۋتاتتارىنا جاڭا اكىم سەيتقانوۆ رادجان قايىرقان ۇلىن تانىستىردى. رادجان قايىرقان ۇلى بۇعان دەيىن كوكپەكتى اۋدانىندا اكىم بولعان.

سوڭعى جاڭالىقتار

اۋەزوۆ جانە تۇركى الەمى

رۋحانيات • كەشە

يدەولوگيا

رۋحانيات • كەشە

مەيىرىم مەن قاتىگەزدىك

رۋحانيات • كەشە

ەسكى مەن جاڭا اراسى

رۋحانيات • كەشە

بي پاديشاسى

رۋحانيات • كەشە

ساپا قايتسە جاقسارادى؟

قازاقستان • كەشە

قايىرىمدىلىقتىڭ ۇلگىسى

قازاقستان • كەشە

ساق ءداۋىرىنىڭ تاسى

تانىم • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار