الەم • 21 ماۋسىم، 2022

ءۇندىستاندا سۋ تاسقىنىنان 45 ادام قازا تاپتى

13 رەت كورسەتىلدى

ءۇندىستاننىڭ اسساما شتاتىندا سۋ تاسقىنى سالدارىنان كەم دەگەندە 45 ادام قازا تاۋىپ، 4،7 ميلليوننان استام ادام ۇيلەرىن تاستاپ كەتۋگە ءماجبۇر بولدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz BBC News-كە سىلتەمە جاساپ.

بۇرىن-سوڭدى بولماعان نوسەر سالدارىنان شتاتتىڭ 35 وكرۋگىنىڭ 32-سىندە اۋىلداردى، ەگىستىكتەردى سۋ باسىپ، ۇيلەر قيرادى. اسسامدا ۇكىمەت ەۆاكۋاتسيالانعان ادامدار ءۇشىن 1425 كومەك لاگەرىن اشتى.

اسساما شتاتى بيىل مۇنداي جاعدايعا ەكىنشى رەت تاپ بولىپ وتىر. مامىر ايىنداعى وقيعا كەزىندە كەم دەگەندە 39 ادام قايتىس بولدى. سينوپتيكتەردىڭ مالىمەتىنشە، ماۋسىم ايىندا شتاتتا جاۋىن-شاشىن ورتاشا دەڭگەيدەن 109% - عا جوعارى بولعان. ۇندىستانداعى ەڭ ۇلكەن وزەندەردىڭ ءبىرى-براحماپۋتراداعى سۋ دەڭگەيى كوپتەگەن جەرلەردە قاۋىپتى دەڭگەيدەن جوعارى بولىپ تۇر.

تولاسسىز جاۋعان جاڭبىردان كورشىلەس مەگحالايا شتاتىندا دا سوڭعى اپتادا 18 ادام قازا تاپتى.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار