سپورت • 24 مامىر، 2022

«شىركىن، زيدان قازاق بولعاندا عوي!»

156 رەت كورسەتىلدى

«شىركىن، زيدان قازاق بولعاندا عوي!»، «ان مىقتى ما؟ كان مىقتى ما؟»، «گول كىرمەسە كىرمەسىن، تەك ديۋگارري امان بولسا ەكەن»، ء«بىر گولدىڭ بولاتىنى ءسوزسىز بۇگىن، ءدال قاي مينۋتتا ەكەنىن ايتا المايمىن»، «بارىسشا اتىلىپ، كەنەشە جابىستى»، «تۇيەنىڭ قوس وركەشىندەي جاراسىپ كەلە جاتقان فلو مەن كانناۆارو»، «قىرىق جىل قورعانىستا ويناپپىز. مۇمكىن شابۋىلداۋ كەرەك پە ەدى؟»، «بىلاي قاراساڭ، ەكى قول، ەكى اياق ءبىزدىڭ دە فۋتبولشىلاردا بار، ءيا؟»، «ايۋدىڭ اپانىنداي قاقپا تۇرعاندا، الاقانداي عانا ماڭدايشاعا تيگەنى نەسى دەپتى اۋىلداعى ءبىر اپامىز»، «ويباي-اۋ، مۇحتارحان ۇيىقتاپ ءجۇرىپ وسىلاي بوكستاسسا، ويانىپ كەتسە، وندا نە بولادى؟»...

كوپتەگەن ءدۇبىرلى دودادان تىكەلەي رەپورتاج جۇرگىزگەن تانىمال سپورت كوممەنتاتورى امانگەلدى سەيىتحانوۆتىڭ وسى سەكىلدى كوپتەگەن قاناتتى سوزدەرى ءالى كۇنگە دەيىن جانكۇيەرلەردىڭ جادىندا. ەڭبەك جولىن رەسپۋبليكالىق «سپورت» گازەتىندە باستاعان ول سول كەزدىڭ وزىندە-اق ويلى، زەردەلى، سالماقتى، ساليقالى ماقالالارىمەن ءوز وقىرماندارىن باۋراپ العان-دى. ستۋدەنتتىك شاعىندا ايتىسكەر اقىن رەتىندە تانىلدى. كەيىننەن «قازاقستان» مەن «حابار» تەلەارنالارىندا ەڭبەك ەتتى. كوممەنتاتور رەتىندە ءوزىنىڭ مىقتىلىعىن تۇبەگەيلى مويىنداتتى. امانگەلدى اعامىزدىڭ سول كەزدە ايتقان كەرەمەت تەڭەۋلەرى مەن ورەلى وي-پىكىرلەرىن ءالى دە ساعىنىپ جۇرگەن جايىمىز بار.

سەيىتحانوۆتاردىڭ وتباسى جانە جاندوس ايتباي باستاعان امانگەلدى مۋاتقان ۇلىنىڭ ءبىر توپ شاكىرتى باس قوسىپ، وتكەن اپتانىڭ اياعىندا الماتىداعى «حان ءتاڭىرى» ستاديونىندا  باق وكىلدەرى اراسىندا شاعىن فۋتبولدان رەسپۋبليكالىق ءتۋرنيردىڭ تۇساۋىن كەستى. وعان ەلىمىزدىڭ سەگىز وڭىرىنەن كەلگەن 16 كوماندا قاتىستى. جارىستى «حابار» اگەنتتىگىنىڭ باسقارما توراعاسى بەرىك ءۋالي اشتى. توپتىق تۋرنير اياقتالعان سوڭ ءوز توپتارىندا العاشقى ەكى ورىندى العان سەگىز ۇجىم پلەي-وفف سايىستارىندا شەبەرلىك بايقاستى. ءسويتىپ، بۇل تۋرنير قۇرامىندا ريشات تۇرعانباي ۇلى، سامات ەسەنتاي ۇلى، ەسبولات ايدابوسىن، اسىل سۇلتانعازى، ايدار قاليەۆ، ارشىن ايدىنبەك ۇلى، سەرىك قانتاەۆ سىندى ويىنشىلارى بار تالدىقورعاننىڭ «قارەكەت» كومانداسىنىڭ جەڭىسىمەن اياقتالدى. فينالدا ولار «كتك» ارناسىنان 2:0 ەسەبىمەن باسىم ءتۇستى. قولا مەدالدى «ەكسپرەسس ك» گازەتىنىڭ ۇجىمى يەلەندى. ءۇشىنشى ورىن ءۇشىن وتكەن باسەكەدە ولار نۇر-سۇلتاننىڭ «حابار» كومانداسىن 2:1 ەسەبىمەن  ۇتتى.

– امانگەلدى سەيىتحانوۆ پەن بەيسەن قۇرانبەك تەك سىيلاس ارىپتەستەر عانا ەمەس، اجىراماس دوستار دا ەدى. ەڭبەك جولىن ولار «سپورت» گازەتىندە بىرگە باستادى. كەيىننەن تەلەديداردان جارقىراپ كورىندى. وكىنىشكە قاراي، اسىل اعالارىمىز ومىردەن ەرتە وزدى. ەكەۋى دە ناعىز كەمەلدەنگەن شاعىندا كەلمەستىڭ كەمەسىنە ءمىندى. 2020 جىلى بەيسەن قۇرانبەك باقيلىق بولعان سوڭ، ارتىنان ەرگەن ءىنى-شاكىرتتەرى سول كىسىنىڭ اتىنان كوماندا قۇرىپ، ونى «قارەكەت» دەپ اتادىق. قىسقا عانا مەرزىم ارالىعىندا ءبىزدىڭ جىگىتتەر باق وكىلدەرى اراسىندا وتكەن الماتىداعى ەكى بىردەي تۋرنيردە توپ جارىپ، تاعى بىرنەشە دوپ دوداسىندا جۇلدەگەرلەر قاتارىنان كورىندى. مىنە، ەندى امانگەلدى مۋاتقان ۇلىن ەسكە الۋعا ارنالعان جارىستا بەيسەن اباي ۇلى اتىنداعى كوماندا باس جۇلدەنى ولجالادى، – دەپ جەڭىمپاز كوماندانىڭ كاپيتانى ريشات تۇرعانباي ۇلى تەبىرەنە سويلەدى.

باس جۇلدەنى ولجالاعان كومانداعا 200 مىڭ تەڭگە تابىس ەتىلسە، فينالدا جەڭىلگەن ۇجىم 150 مىڭدى ەنشىلەدى. قولا مەدالدىڭ يەگەرلەرى 100 مىڭ السا، ءتورتىنشى ورىنعا تۇراقتاعان كوماندا 50 مىڭ تەڭگەنى يەمدەندى. جارىس قورىتىندىسى بويىنشا مىنا جۋرناليستەر ۇزدىك دەپ تانىلدى: قاقپاشى – سامات ەسەنتاي ۇلى، قورعاۋشى – داۋرەن بەرىكقاجى، شابۋىلشى – ايتباي جۇماعۇل، ويىنشى – سرايل سمايىل. ولار دا اقشالاي جانە باعالى سىيلىقتارعا يە بولدى. سونىمەن قاتار بىرقاتار باق وكىلىنە امانگەلدى سەيىتحانوۆ جايىندا جازىلعان «جەڭىستى كۇندەردە جۇزدەسكەنشە» اتتى كىتاپ تابىس ەتىلدى.

وسى جارىستى تاماشالاۋعا كەلگەندەر اراسىنان پارلامەنت سەناتىنىڭ دەپۋتاتى نۇرتورە ءجۇسىپ، ءماجىلىس دەپۋتاتى جاناربەك ءاشىمجان، «اتامۇرا» كورپوراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى راقىمعالي ابرار ۇلى، رەسپۋب­لي­كالىق گاندبول فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى گۇلنار تۇرلىحانوۆا، ارداگەر سپورت ءجۋرناليسى رابات جانىبەكوۆ، ايتىسكەر اقىن ديدار قاميەۆ جانە تاعى باسقالار بولدى.   

 

الماتى

سوڭعى جاڭالىقتار

شابىت شاقىراتىن شاھار

ەلوردا • بۇگىن، 08:23

اقجايناق استانا

ەلوردا • بۇگىن، 08:22

وزىق ءوندىرىس ورنىندا بولدى

ايماقتار • بۇگىن، 08:20

باعدارىڭ قالاي، باس قالا؟

ەلوردا • بۇگىن، 08:17

ديماش پەن دجەكسون

ونەر • بۇگىن، 08:10

ۇتقانىمىز شامالى بولىپ تۇر

قوعام • بۇگىن، 08:05

ەگىزدەر فەستيۆالى

قوعام • بۇگىن، 08:00

احاڭنىڭ ادالدىعى

احمەت بايتۇرسىن ۇلى • كەشە

قارالى كەزەڭ كارتيناسى

قازاقستان • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار