ايماقتار • 23 مامىر، 2022

الماتى وبلىسىندا جاۋىن سالدارىنان كوشەلەردى سۋ باستى

27 رەت كورسەتىلدى

تولاسسىز جاڭبىر سالدارىنان الماتى وبلىسىنىڭ كەربۇلاق اۋدانىنا قاراستى قوعالى اۋىلىنىڭ ءۇش كوشەسىن سۋ باستى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

وبلىستىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى ءباسپاسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، قازىر جاڭبىر توقتاپ، سۋ دەڭگەيى تومەندەگەن.

«22 مامىر كۇنى ساعات 17:30-دا الەۋمەتتىك جەلىلەرگە شولۋ بارىسىندا كەربۇلاق اۋدانىنداعى قوعالى اۋىلىنىڭ كوشەلەرىن سۋ باسىپ جاتقانى انىقتالدى. بىراق توتەنشە جاعداي قىزمەتىنە سۋ باسۋ جونىندە حابارلاما تۇسپەگەن. انىقتالعانداي، قاتتى جاۋىن سالدارىنان پانفيلوۆ، جاندوسوۆ، توباياقوۆ كوشەلەرىنەن جانە ءبىر ءۇيدىڭ اۋلاسىنان سۋ قاتتى اعىنمەن وتكەن. ۇيلەردىڭ ءىشىن سۋ باسپادى. ساعات 18:00-دەگى جاعداي بويىنشا، قاتتى جاۋىن توقتادى. سۋدىڭ مولشەرى تومەندەدى»، دەلىنگەن تجد حابارلاماسىندا.

وقيعادان زارداپ شەككەندەر تىركەلگەن جوق. قازىر تجد قىزمەتكەرلەرى ءمان-جايدى انىقتاپ جاتىر. سونىمەن قاتار بايعازى اۋىلىندا جاۋىن-شاشىن سالدارىنان وزەندەگى سۋ دەڭگەيى كوتەرىلىپ، اۋىل تۇرعىندارىنىڭ بىرنەشە اۋلاسى مەن باقشاسى سۋ استىندا قالدى.

«وزەن ارناسىنان شىققان سۋ اباي كوشەسىنىڭ بويىمەن ءوتىپ، اباي كوشەسىنىڭ بويىنداعى ەكى باقشا مەن تۇرعىن ۇيلەردىڭ اۋلا اۋماعىن جارتىلاي سۋ باسقان. قۇرباندار مەن زارداپ شەككەندەر، سونداي-اق عيماراتتاردىڭ قيراۋ جاعدايى تىركەلگەن جوق، جاعداي تۇراقتى»، دەدى ۆەدومستۆو وكىلدەرى.

وقيعانىڭ سەبەبىن انىقتاۋ ءۇشىن توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى اۋىلدارعا اتتاندى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ىندەت قايتا ءورشىدى

الەم • بۇگىن، 20:44

ليسيچانسك كىمنىڭ قولىندا؟

الەم • بۇگىن، 20:41

وڭىردە دامۋ ءۇردىسى بار

ايماقتار • بۇگىن، 20:27

تاڭدايدىڭ تارلانى

تاريح • بۇگىن، 20:24

جوعالعان سولدات

تاريح • بۇگىن، 20:22

ساناداعى سىلكىنىس نەمەسە كۇرەسكەردىڭ قالىپتاسۋى

احمەت بايتۇرسىن ۇلى • بۇگىن، 20:18

دومبىرانى دارىپتەدى

رۋحانيات • بۇگىن، 20:00

الماتىدا 36 گرادۋس ىستىق بولادى

اۋا رايى • بۇگىن، 16:40

بۇگىن - ۇلتتىق دومبىرا كۇنى

قازاقستان • بۇگىن، 08:50

ۇقساس جاڭالىقتار