ايماقتار • 13 مامىر، 2022

شقو-دا 300-دەن استام ادام قازاقستان ازاماتتىعىنان ايىرىلدى

31 رەت كورسەتىلدى

بيىل شىعىس قازاقستان وبلىسىندا  300-دەن استام ادام ءوز ەركىمەن قازاقستان ازاماتتىعىنان شىققان، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

شقو پوليتسيا دەپارتامەنتى ءباسپاسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، كوشى-قون قىزمەتى وڭىردە تۇراتىن قوس ازاماتتىعى بار ادامداردى انىقتاۋدا.

وڭىردە جىل باسىنان بەرى 300-دەن استام ادام قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعىنان ءوز ەركىمەن شىعارىلعان. بۇدان بولەك، قوس ازاماتتىقپەن جۇرگەن 30-دان استام ادام جاۋاپقا تارتىلدى.

«ماسەلەن، 2016 جىلدىڭ قىركۇيەك ايىندا التاي ولكەسىندە رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ ازاماتتىعىن العان گلۋبوكوە اۋدانىنىڭ 67 جاستاعى تۇرعىنى انىقتالدى. زەينەتكەر بۇل تۋرالى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ىشكى ىستەر ورگاندارىنا دا، شەتەلدەگى مەكەمەلەرگە دە حابارلاماعان. قۇقىق بۇزۋشى قر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 496-بابى 2-بولىگى بويىنشا 200 اەك (428 820 تەڭگە) مولشەرىندە ايىپپۇل تولەۋگە مىندەتتەلدى»، دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو وكىلدەرى.

ودان جەكە كۋالىگى مەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى ازاماتىنىڭ تولقۇجاتى تاركىلەنگەن.

ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، وسىعان دەيىن شقو-دا 30-عا جۋىق ادامدى الداپ سوققان الاياق ۇستالعانىن حابارلاعان ەدىك.

سوڭعى جاڭالىقتار

اينالما جولدىڭ ازابى

ايماقتار • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار