قازاقستان • 10 ءساۋىر، 2022

باسىم مىندەت – گازدىڭ رەسۋرستىق بازاسىن ۇلعايتۋ

45 رەت كورسەتىلدى

«QazaqGaz» ۇلتتىق كومپانياسى» اكتسيونەرلىك قوعامى باسقارماسىنىڭ جۋىردا تاعايىندالعان توراعاسى سانجار جار­كەشوۆ كومپانيالار توبى­نىڭ وندىرىستىك وبەك­تى­لەرى ورنالاسقان وڭىر­لەر­گە جۇمىس ساپارلارىن باس­تادى. نەگىزگى ماقسات – ەلىمىزدىڭ گاز تاسىمالداۋ جۇيەسى مەن ماگيسترالدىق گاز قۇبىرلارىنىڭ جاع­دايىمەن تانىسۋ.

العاشقى ساپار باتىس قازاقستان وبلىسىنان باستالدى. مۇندا ءىرى مۇناي-گاز كوندەنساتى كەن ورىندارىنىڭ ءبىرى – قاراشىعاناق ورنالاسقان. وسى كەن ورنىنان وندىرىلەتىن گاز قازاقستاندىق رەسۋرستىڭ باسىم بولىگىن قۇرايدى جانە ەل­دىڭ باتىسىندا گاز تاسىمالداۋ ينفراقۇرىلىمىنىڭ ءىرى وبەكتىلەرى جۇمىس ىستەيدى.

وبلىس اكىمى عالي ەسقا­ليەۆ­پەن كەزدەسۋدە ءوڭىردىڭ ترانزيتتىك الەۋەتىن دامىتۋ جانە تاۋارلىق گازدىڭ رەسۋرستىق بازاسىن ارتتىرۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.

قاراشىعاناق كەن ورنى­نان ىشكى نارىق ءۇشىن تاۋارلىق گاز كولەمىن ۇلعايتۋ، سونداي-اق ىلەسپە گازدىڭ قوسىمشا كولە­مىن قايتا وڭدەۋ سالاسىن­­داعى ىنتىماقتاستىق ماسەلە­لەرى «قا­راشىعاناق پەترو­لەۋم وپە­رەيتينگ ب.ۆ.» كومپانيا­سىنىڭ باسشىلىعىمەن كەزدەسۋدە جان-جاقتى ءسوز بولدى.

سانجار جاركەشوۆتىڭ چي­نارەۆسكوە مۇناي-گاز كوندەنسات كەن ورنىن يگەرىپ جاتقان «جايىقمۇناي» جاۋاپكەرشىلىگى شەك­تەۋلى سەرىكتەستىگى باسشى­لىعىمەن كەزدەسۋىندە دە وسى ماسەلەلەر كوتەرىلدى. سونداي-اق اڭگىمە ءوڭىر مەن ەلدىڭ تۇتىنۋ­شىلارى ءۇشىن تاۋارلىق گاز ءون­دىرىسىنىڭ كولەمىن ۇلعايتۋ ماسە­لەلەرىندەگى ىنتىماقتاستىق پەرسپەكتيۆالارى تۋرالى بولدى.   

– قازاقستاندا گاز تۇتىنۋ كولەمى جىلدان-جىلعا ءوسىپ وتىر. الايدا، گاز ءوندىرۋ قار­قىنى بۇل وسىمگە سايكەس كەلمەي­دى. «QazaqGaz» ۇلتتىق كومپا­نيا­سىنىڭ الدىنا مەملەكەت باسشىسى تاراپىنان قويىلعان نەگىزگى باسىم مىندەت – گازدىڭ رەسۋرستىق بازاسىن ۇلعايتۋ. سوندىقتان دا كەزدەسۋلەر بارىسىندا ورال ءوڭىرىنىڭ تۇتىنۋ­شىلارىنا جانە ىشكى نارىق­قا قاجەت تاۋارلىق گاز­دىڭ كولە­مىن، گاز وڭدەۋ كولەمىن ارتىرۋ بويىن­شا ارىپ­تەستىك ماسەلەلەرى تالقىلان­دى، – دەيدى «QazaqGaz» ۇلتتىق كومپانياسىنىڭ باسشىسى.

ساپار بارىسىندا سانجار جاركەشوۆ «ينتەرگاز ورتالىق ازيا» اق-نىڭ «ورال» كوم­پرەس­سورلىق ستانساسى (كس) مەن «ورال» 1-اۆتوماتتى گاز تاسىمالداۋ ستانساسىنا (1-اگتس) باردى. 11 گاز ايداۋ اگرەگاتى بار «ورال» كس جىلىنا 9 ملرد تەكشە مەتردەن استام تا­بيعي گازدى تاسىمالداۋدى جۇ­زەگە اسىرادى. قۋاتى 170 تەك­شە مەتر/ساع اگتس-1 ورال قالا­سى مەن وعان جاقىن ەلدى م­ەكەن­دەر­دىڭ تۇرعىندارى مەن كاسىپ­ورىن­دارىن گازبەن تۇراق­تى جاب­دىقتاۋدى قامتاماسىز ەتەدى. ۇلتتىق كومپانيا باسشىسى ءوندىرىس وبەكتىلەرىنە بارىپ، باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ ماگيسترالدىق گاز تاسىمالداۋ جۇيەسىنىڭ وبەكتىلەرى مەن جاب­­دىقتارىن رەكونسترۋكتسيالاۋ جانە جاڭعىرتۋ جونىندەگى جۇ­مىس جوسپارىمەن تانىستى. وسى ءوڭىر اۋماعى ارقىلى وتە­تىن «سويۋز»، «ورىنبور – نوۆو­پ­سكوۆ»، «ورتا ازيا – ورتالىق» ماگيسترالدىق گاز قۇبىرلارى ارقىلى تابيعي گاز تاسىمالداۋ­دى «ورال» ماگيسترالدىق گاز قۇبىرلارى باسقارماسى جۇزەگە اسىرادى. ستانسا جۇ­مىس­كەر­لەرىمەن ءوندىرىس، ماتەريال­دىق-تەحنيكالىق قامتاماسىز ەتۋ جانە الەۋمەتتىك-ەڭبەك قا­تى­ناستارىنا بايلانىستى ماسە­لەلەر تالقىلاندى. 

سانجار جاركەشوۆ ورال گاز­تۋربينالىق ستانساسىنا (وگتەس) دا باردى. كاسىپ­ورىن پايدالاناتىن گازدى «QazaqGaz» جىلىنا 170 ملن تەكشە مەتر كولەمىندە جەتكىزەدى. ستان­سا وبلىسقا قاجەتتى ەلەكتر ەنەر­گياسىنىڭ بەستەن ءبىر بولىگىن وندى­رەدى جانە ورال قالاسىنىڭ جاڭا شاعىن تۇرعىن اۋداندارىن جى­لۋمەن قامتاماسىز ەتەدى. 

«QazaqGaz» باسشىسىنىڭ ساپارى «ينتەرگاز ورتالىق ازيا» اق-نىڭ «ينجەنەرلىك-تەحنيكالىق ورتالىعىنا» بارۋمەن اياقتالدى. بەيىندى ماماندار جۇمىس ىستەيتىن ورتالىق قازىرگى زامانعى جابدىقتار­­مەن جابدىقتالعان جانە گاز ين­دۋس­ترياسى ءۇشىن دياگنوستيكا­­­لىق قىز­­مەتتەردىڭ كەڭ سپەكترىن ورىن­­داي الادى.

سوڭعى جاڭالىقتار

اقجايناق استانا

ەلوردا • كەشە

ديماش پەن دجەكسون

ونەر • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار