ايماقتار • 03 ءساۋىر، 2022

سۋ تاسقىنى: بقو-دا 100-دەن استام جانۋار قىرىلدى

29 رەت كورسەتىلدى

قر تجم ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلاعانداي، اقمولا جانە قاراعاندى وبلىستارىنداعى جەرگىلىكتى ماڭىزى بار اۆتوجولداردىڭ ەكى ۋچاسكەسىندە سۋ تاسقىنى بولدى. بقو جانىبەك اۋدانىنىڭ جاقسىباي ەلدى مەكەندەرىندە سۋ باسۋ سالدارىنان 108 باس مال قىرىلدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

سۋ تاسقىنى كەزەڭى باستالعاننان بەرى 184 تۇرعىن جانە 15 ساياجاي ۇيلەرى، 8 ەلدى مەكەندە 2 الەۋمەتتىك نىسان ەرىگەن قار سۋىمەن سۋ استىندا قالدى. سۋ پاۆلودار جانە اقتوبە وبلىستارىنداعى 43 ۇيدەن بولىنگەن.

الدىن الا 841 ادام ەۆاكۋاتسيالاندى، ونىڭ ىشىندە 430 – ۋاقىتشا ەۆاكۋاتسيالاۋ پۋنكتتەرىندە، 411– تۋىسقاندارىنا ورنالاستىرىلدى.

سۋ باسقان 141 تۇرعىن جانە 15 ساياجاي ۇيلەرى باقىلاۋعا الىندى.

اۆتوجولداردا بارلىعى 24 سۋ تاسقىنى تىركەلدى، ونىڭ ىشىندە رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار – 4، وبلىستىق – 2، جەرگىلىكتى – 18، ونىڭ ىشىندە اۆتوجولداردىڭ 14 ۋچاسكەسى شايىلىپ كەتتى: رەسپۋبليكالىق – 1، جەرگىلىكتى – 13.

قازىرگى ۋاقىتتا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار جولداردىڭ بارلىق ۋچاسكەلەرى قالپىنا كەلتىرىلدى، وبلىستىق جانە جەرگىلىكتى ماڭىزى بار 14 ۋچاسكەدە سۋ تاسقىنى قاۋىپى ساقتالادى.

سۋ تاسقىنىنان تۋىنداعان تج تاۋەكەلدەرىن تومەندەتۋ ماقساتىندا وڭىرلەر اۋماعىندا جاو جانە تجم كۇشتەرىمەن 719،65 مىڭ تەكشە مەتر ەرىگەن سۋ سورىلدى، ينەرتتى ماتەريالدارى بار 24 191 قاپ توسەلدى، سونداي-اق 250 شارشى مەتر الاڭدا وزەندەردە مۇز كەسۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى.

سۋ تاسقىنىنا قارسى جۇمىستارعا 944 ادام، تجم، ءىىم جانە جاو-نىڭ 360 تەحنيكاسى، 40 سۋ ايداۋ قۇرالدارى مەن تجم-ءنىڭ 8 ءجۇزۋ قۇرالدارى جۇمىلدىرىلدى.

 

«قازگيدرومەت» رمك مالىمەتىنشە، الداعى تاۋلىكتەردە اقمولا، اقتوبە، شقو، بقو، قاراعاندى، قوستاناي، پاۆلودار، سقو جانە نۇر-سۇلتان قالالارىندا جاڭبىر مەن قار تۇرىندە ازداعان جاۋىن-شاشىن كۇتىلەدى.

عارىشتىق مونيتورينگتىڭ دەرەكتەرى بويىنشا قارمەن جابۋ الاڭى - 40%-دان از، قار قورىنىڭ باسىم بولىگى ەلدىڭ ورتالىق جانە سولتۇستىك وڭىرلەرىندە بايقالادى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ىندەت قايتا ءورشىدى

الەم • بۇگىن، 20:44

ليسيچانسك كىمنىڭ قولىندا؟

الەم • بۇگىن، 20:41

وڭىردە دامۋ ءۇردىسى بار

ايماقتار • بۇگىن، 20:27

تاڭدايدىڭ تارلانى

تاريح • بۇگىن، 20:24

جوعالعان سولدات

تاريح • بۇگىن، 20:22

ساناداعى سىلكىنىس نەمەسە كۇرەسكەردىڭ قالىپتاسۋى

احمەت بايتۇرسىن ۇلى • بۇگىن، 20:18

دومبىرانى دارىپتەدى

رۋحانيات • بۇگىن، 20:00

الماتىدا 36 گرادۋس ىستىق بولادى

اۋا رايى • بۇگىن، 16:40

بۇگىن - ۇلتتىق دومبىرا كۇنى

قازاقستان • بۇگىن، 08:50

ۇقساس جاڭالىقتار