ايماقتار • 02 ءساۋىر، 2022

تجم بقو-داعى سۋ تاسقىنىمەن كۇرەسۋ ءۇشىن قوسىمشا كۇشتەرىن جىبەردى

64 رەت كورسەتىلدى

اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ كۇرت جىلىنۋى جانە قاردىڭ كوپ ەرۋى ناتيجەسىندە ەلدىڭ بارلىق ايماقتارىندا سۋ تاسقىنى جاعدايى قيىندادى. بۇگىنگى تاڭدا ەڭ قيىن جاعداي باتىس قازاقستان، اقتوبە جانە پاۆلودار وبلىستارىندا ورىن الدى. ەلىمىزدە قالىپتاسقان سۋ تاسقىنى جاعدايىنا بايلانىستى تجم مەن وڭىرلەردە جەدەل شتابتار جۇمىسى كۇشەيتىلدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

ەرىگەن قار سۋىمەن كۇرەسۋ ءۇشىن باتىس قازاقستان وبلىسىنا ماڭعىستاۋ وبلىسىنان 43 ادام، 4 بىرلىك تەحنيكا مەن 6 سۋ ايداۋ قۇرالى جىبەرىلدى.

باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ قاراتوبە اۋدانىنىڭ شالعىن كەنتىندە جانە ءبورلى اۋدانىنىڭ قىزىلتال اۋىلىندا 37 جەكە تۇرعىن ءۇي مەن 2 الەۋمەتتىك نىسان سۋ استىندا قالدى. تجم جانە جاو كۇشتەرىمەن بارلىعى 87 ادام ەۆاكۋاتسيالاندى.

ۋ

بۇگىنگى كۇنى باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ ەلدى مەكەندەرىنەن بارلىعى 1 ملن. 156 مىڭ م3 قار شىعارىلدى.

پاۆلودار وبلىسىنداعى روجدەستۆەنكا اۋىلىندا دا 2 جەكە تۇرعىن ءۇي سۋ استىندا قالدى. بۇگىنگى تاڭدا وبلىستىڭ تۇرعىن ۇيلەرى مەن اۋلا اۋماقتارىنان بارلىعى 56 500 م3 ەرىگەن قار سۋى سورىلىپ، ەلدى مەكەندەردەن 795 مىڭ م3 سۋ شىعارىلدى.

ر

سونداي-اق، اقتوبە وبلىسىنداعى 8 اۆتوجول ارقىلى ەرىگەن قار سۋى تاسىدى، بۇل رەتتە رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولدىڭ 1 ۋچاسكەسى جانە باتىس قازاقستان وبلىسىنداعى اقتوبە وبلىسىنىڭ جەرگىلىكتى ماڭىزى بار اۆتوجولدارىنىڭ 15 ۋچاسكەسىن سۋ باستى. بارلىق ۋچاسكەلەردە پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى مەن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ كەزەكشىلىگى ۇيىمداستىرىلدى.

جۇمىسقا تجم، ءىىم جانە جاو بارلىعى 621 ادام، 289 بىرلىك تەحنيكا جۇمىلدىرىلدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

وڭىردە دامۋ ءۇردىسى بار

ايماقتار • كەشە

تاڭدايدىڭ تارلانى

تاريح • كەشە

جوعالعان سولدات

تاريح • كەشە

دومبىرانى دارىپتەدى

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار