قوعام • 15 اقپان، 2022

ەلىمىزدە 24 قازاقستان تۇرادى

89 رەت كورسەتىلدى

ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ مالىمەتىنشە، 2021 جىلدىڭ 1 قازانىنداعى جاعداي بويىنشا ەلدە 19،1 ملن ادام تۇرادى. بۇل ءبىر جىل بۇرىنعى كورسەتكىشتەن 1،3 پايىزعا كوپ.

وڭىرلىك بولىنىسكە سالساق، ەل ازاماتتارىنىڭ باسىم كوپشىلىگى الماتى وبلىسىندا قونىستانعان – 2،1 ملن ادام. ۇزدىك ۇشتىككە سونداي-اق 2،1 ملن اداممەن تۇركىستان وبلىسى، 2 ملن تۇرعىنمەن الماتى قالاسى كىرەدى. بۇل ءۇش ءوڭىر بۇكىل ەل حالقىنىڭ ۇش­تەن ءبىرىن قۇرايدى. حالىق ەڭ از قونىستانعان ولكە – سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى. تەرىسكەيدەگى جۇرتتىڭ سانى 540 مىڭ ادامدى ماڭايلايدى.

وسى كورسەتكىشتەر فو­نىن­داعى ەڭ قىزىق دەرەك – قازاقستان دەگەن ەسىمى بار 24 ازاماتتىڭ بار ەكەنى. مەم­لەكەت اتاۋىن يەلەنگەن ازاماتتاردىڭ كوبى اقمولا وبلىسىندا تۇراتىن بولىپ شىقتى. ولاردىڭ سانى – 6 ادام. سونىمەن قاتار قارا­عاندى وبلىسىندا – 4، قوس­تانايدا – 3، شىمكەنتتە – 2، الماتى، باتىس قازاقستان جانە ماڭعىستاۋ وبلىستارىن­دا 1 قازاقستان ءومىر ءسۇرىپ جاتىر.

بۇدان بولەك قالا اتاۋىن يەلەنگەن قازاقستاندىقتار دا بار. 28 ادامنىڭ ەسىمى سەمەي بولسا، اتا-انالار بالالارىنا الماتى جانە تۇركىستان دەگەن دە ەسىمدەر بەرگەن. سونداي-اق اتىراۋ، تاراز، قوستاناي، اقتاۋ، نۇر-سۇلتان، شىمكەنت، اق­توبە، تالدىقورعان اتاۋىن ەسىم قىلىپ جۇرگەن جاندار دا بارشىلىق.

سوڭعى جاڭالىقتار

اقجايناق استانا

ەلوردا • كەشە

ديماش پەن دجەكسون

ونەر • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار