قازاقستان • 26 قاڭتار، 2022

27 قاڭتاردا Nur Otan پارتياسىنىڭ ساياسي كەڭەسى وتەدى

269 رەت كورسەتىلدى

2022 جىلدىڭ 27 قاڭتارىندا Nur Otan پارتياسى ساياسي كەڭەسىنىڭ وتىرىسى وتەدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

بۇل تۋرالى پارتيا توراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى باۋىرجان بايبەك ءوزىنىڭ Twitter-دەگى پاراقشاسىندا حابارلادى.

«Nur Otan-نىڭ ساياسي كەڭەسى بيۋروسىنىڭ قاۋلىسىمەن (9.5-تارماققا سايكەس). 27 قاڭتاردا پارتيانىڭ ساياسي كەڭەسىنىڭ وتىرىسىن وتكىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى»، دەپ جازىلعان حابارلامادا.

بۇعان دەيىن Nur Otan پارتياسىنىڭ كەزەكتەن تىس سەزى 28 قاڭتاردا وتەتىنى حابارلانعان بولاتىن.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار