كوروناۆيرۋس • 21 قاڭتار، 2022

ەلوردادا «Ashyq» ارقىلى جۇمىس ىستەيتىن كاسىپكەرلىك نىسانداردىڭ ءتىزىمى شىقتى

58 رەت كورسەتىلدى

نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ باس سانيتار دارىگەرىنىڭ 2022 جىلعى 12 قاڭتارداعى № 1 قاۋلىسىنىڭ كۇشى جويىلدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

جاڭا قاۋلىدا قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى مىناداي تالاپتاردى قاتاڭ ساقتاۋى كەرەك ەكەنى ايتىلعان.

- «Ashyq» جوباسىنا قاتىساتىن كاسىپكەرلىك نىساندارىنا كىرۋ ءۇشىن «Ashyq» موبيلدىك قوسىمشاسىن قولدانۋ;

- قوعامدىق ورىندارعا، ونىڭ ىشىندە قالالىق قوعامدىق كولىكتەرگە، قىزمەتىنە رۇقسات ەتىلگەن وبەكتىلەرگە بارعان كەزدە، سونداي-اق اشىق اۋاداعى قوعامدىق ورىنداردا بەتپەردە كيۋ، قاشىقتىقتى ساقتاۋ جانە انتيسەپتيكتەردى پايدالانۋ جونىندەگى تالاپتاردى قاتاڭ ساقتاۋ.

كاسىپورىنداردىڭ، ۇيىمداردىڭ باسشىلارى، قر باس مەملەكەتتىك سانيتاريالىق دارىگەرىنىڭ 2021 جىلعى №36، №38 №42 № 43، № 47، № 52 قاۋلىلارىنىڭ، 2022 جىلعى №1، №2، №4 جانە №5 قاۋلىلارىنىڭ تالابىن ورىنداۋى قاجەت.

قۇجاتتا نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ «Ashyq» جوباسى ارقىلى جۇمىس ىستەيتىن كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرىنىڭ ءتىزىمى دە بەرىلگەن. ولار:

1) يوگا ورتالىقتارىن قوسا العاندا، فيتنەس-كلۋبتارى;

2) سپا-ورتالىقتارى;

3) مونشالار، ساۋنالار، باسسەيندەر;

4) PlayStation كلۋبتارىن قوسا العاندا، كومپيۋتەرلىك كلۋبتار;

5) بوۋلينگ كلۋبتارى;

6) كينوتەاترلار;

7) تەاترلار مەن فيلارمونيالار;

8) ستريت-فۋدتاردى قوسپاعاندا، قوعامدىق تاماقتانۋ وبەكتىلەرى، جازعى الاڭدار، بانكەت زالدارى;

9) اسحانا تيپىندەگى قوعامدىق تاماقتانۋ وبەكتىلەرى;

10) وبلىسارالىق جانە قالالىق تۇراقتى ەمەس (تۋريستىك) تاسىمالدار;

11) وبلىسارالىق جانە وبلىسىشىلىك تۇراقتى تاسىمالدار;

12) بيليارد كلۋبتارى;

13) كونتسەرت زالدارى;

14) ەرىكتى قاتىسۋشىلار;

15) كاراوكە;

16) كورمەلەر;

17) وكەاناريۋم;

18) مارافوندار;

19) كورەرمەندەر قاتىساتىن سپورتتىق ءىس-شارالار;

20) لوتەرەيا كلۋبتارى جانە لوتەرەيا ساتاتىن وزگە دە ورىندار;

21) اۋەجايلار;

22) بالالاردىڭ ويىن-ساۋىق ورتالىقتارى (جابىق);

23) تسيركتەر;

24) وتەلدەر، قوناق ۇيلەر;

25) حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىقتارى;

26) تەمىر جول جانە اۆتوۆوكزالدار;

27) بازارلار (جابىق)، ساۋدا ويىن-ساۋىق ورتالىقتارى، ساۋدا ۇيلەرى، (ازىق- ت ۇلىك ەمەس) ساۋدا جەلىلەرى;

28) ساۋدا الاڭى 6000 شارشى مەتردەن اساتىن (ازىق-ت ۇلىك) ساۋدا جەلىلەرى;

29) بالالاردى ساۋىقتىرۋ ورتالىقتارى (جۇمىسكەرلەر (پەرسونال) ءۇشىن);

30) بۋكمەكەرلىك كونتورالار;

31) سۇلۋلىق ورتالىقتارى مەن سالوندارى، شاشتارازدار، مانيكيۋر مەن پەديكيۋر قىزمەتتەرىن كورسەتۋ، كوسمەتيكالىق جانە كوسمەتولوگيالىق قىزمەتتەر كورسەتۋ سالوندارى;

32) بارلىق مەنشىك نىسانىنداعى جانە ۆەدومستۆولىق باعىنىستاعى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى (پەداگوگتار، پەرسونال، اتا-انالار (زاڭدى وكىلدەرى)، كەلۋشىلەر، 18 جاستاعى جانە ودان اسقان ءبىلىم الۋشىلار ءۇشىن (اتا-انالارىنىڭ نەمەسە زاڭدى وكىلدەرىنىڭ رۇقساتىمەن 12 جاستان باستاپ بالالاردا QR-كودتى سكانەرلەپ، ەرىكتى تۇردە تىركەلە وتىرىپ));

33) سپورت كەشەندەرى، سپورتتىق-ساۋىقتىرۋ ورتالىقتارى;

34) ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا ءبىلىم الۋشىلاردىڭ تۇرۋىنا ارنالعان جاتاقحانالار مەن ينتەرناتتار (پەداگوگتار، پەرسونال، اتا-انالار (زاڭدى وكىلدەرى)، كەلۋشىلەر، ءبىلىم الۋشىلار ءۇشىن);

35) ءدىني وبەكتىلەر;

36) ويىن كلۋبتارى (كازينو);

37) تۇنگى كلۋبتار;

38) بانكتەر، «قازپوچتا» اق بولىمشەلەرى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار