ەلباسى • 23 قاراشا، 2021

ەلباسىنىڭ «Nur Otan» پارتياسى ساياسي كەڭەسىنىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىنداعى ءسوزى

226 رەت كورسەتىلدى

ەلباسى ن.ءا.نازارباەۆتىڭ «Nur Otan» پارتياسى ساياسي كەڭەسىنىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىنداعى ءسوزى، 23.11.2021 جىل.

قۇرمەتتى پارتيالاستار!

قادىرلى قازاقستاندىقتار!

 

وسى جىلدار ىشىندە قالىپتاسقان كوپپارتيالىق جۇيە ەلدىگىمىزدىڭ تىرەگىنە اينالدى. 

بۇل ورايدا «Nur Otan» پارتياسىنىڭ ساياسي سالماعى باسىم ەكەنى انىق.

ءبىز ەلىمىزدىڭ پارتيالىق-ساياسي جۇيەسىن بىرتىندەپ ءارى جان-جاقتى سارالاي وتىرىپ دامىتتىق.

بارلىق باستامالارىمىز سياقتى بۇل ماسەلەگە دە ىشكى دايىندىقپەن كەلدىك. 

جۇيەسىز رەفورمالار حالىقتىڭ دەموكراتياعا دەگەن سەنىمىن جوعالتىپ، ءتۇرلى شيەلەنىستەر تۋدىرعان جانە تەرريتوريادان ايىرعان جاعدايلار تاريحتا از ەمەس.

تاۋەلسىزدىكتى ساقتاۋ جانە مەملەكەتتىلىكتى نىعايتۋ – ءبىزدىڭ بولاشاق ۇرپاق الدىنداعى پارىزىمىز.

سوندىقتان «Nur Otan» پارتياسى تۇراقتىلىق پەن تاتۋلىققا، الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق پراگماتيزمگە، ورنىقتى دامۋعا نەگىزدەلگەن جانە تۇتاس قوعامنىڭ مۇددەسىنە ساي كەلەتىن ساياسات جۇرگىزۋدە.

 

ۋۆاجاەمىە سووتەچەستۆەننيكي!

كازاحستان ۆستۋپاەت ۆ چەتۆيورتوە دەسياتيلەتيە سۆوەي نەزاۆيسيموستي.

ەتو ەپوحا بولشيح پەرەمەن، سلوجنىح ي سۋدبونوسنىح رەشەني.

ۆ ناستوياششەە ۆرەميا مى نابليۋداەم، چتو وبۋزدات پاندەميۋ كوروناۆيرۋسا نە ۋدايوتسيا.

پرويسحوديات زاكونومەرنىە يزمەنەنيا، ۆ توم چيسلە ي پو پريچينە ۋسكورەننوگو ۆنەدرەنيا ينفورماتسيوننىح تەحنولوگي ي زەليونوي ەنەرگەتيكي.

مەنياەتسيا ي سام چەلوۆەك، ەگو سوزنانيە ي تسەننوستي، پرەدستاۆلەنيا و ميرە ي بۋدۋششەم.

مير ترانسفورميرۋەتسيا، ا سكوروست يزمەنەني پوراجاەت.

ي ۋجە وچەۆيدنو، چتو سكورو چەلوۆەچەستۆۋ پريديوتسيا ستولكنۋتسيا س ريادوم سەريوزنىح ۆىزوۆوۆ.

ۆو-پەرۆىح، پوۆسەدنەۆنوي رەالنوستيۋ ستانەت بوربا س نوۆىمي پاندەميامي. 

ۆسەميرنايا ورگانيزاتسيا زدراۆووحرانەنيا ۋجە پريزىۆاەت مەجدۋنارودنوە سووبششەستۆو ناچات پودگوتوۆكۋ ك پوياۆلەنيۋ نوۆىح ۆيرۋسوۆ.

ۆو-ۆتورىح، ۋسيليۆايۋتسيا نەگاتيۆنىە پوسلەدستۆيا ەكولوگيچەسكيح پروبلەم – گلوبالنوگو پوتەپلەنيا.

پو پروگنوزام وون، نوۆىم ۆىزوۆوم دليا چەلوۆەچەستۆا ستانەت يزمەنەنيە كليماتا.

پو ەتوي پريچينە تولكو ۆ ەتوم گودۋ ميروۆىە تسەنى نا پرودۋكتى پيتانيا ۆىروسلي نا 30%.

ەتو ياۆلياەتسيا رەكوردنىم پوكازاتەلەم زا پوسلەدنيە 10 لەت. 

انومالنايا جارا پريۆەلا ي ۋ ناس ك پادەجۋ سكوتا، نەحۆاتكە كورموۆ، سنيجەنيۋ ۋروجايا.

كليۋچەۆوي تەموي دليا كازاحستانا ياۆلياەتسيا يستوششەنيە ۆودنىح رەسۋرسوۆ.

سچيتايۋ، چتو ۆ تسەلوم ۆوپروسى ەكولوگي دولجنى ستات ودنيمي يز سامىح پريوريتەتنىح دليا سترانى ي پارتي «Nur Otan».

ۆ-ترەتيح، مەنيايۋششيسيا ۋكلاد گلوبالنوي ەكونوميكي پريۆەديوت ك يسچەزنوۆەنيۋ تسەلىح وتراسلەي، سنيزيۆ كونكۋرەنتوسپوسوبنوست منوگيح ستران.

ميروۆوە سووبششەستۆو تۆيوردو نامەرەنو ك 2050 گودۋ دوستيچ ۋگلەرودنوي نەيترالنوستي.

ۋجە نابليۋداەتسيا ۆنەدرەنيە نوۆىح ەكولوگيچەسكيح ستاندارتوۆ پرويزۆودستۆا، ۋجەستوچەنيە نالوگوۆ.

ك 2030 گودۋ 190 ستران پلانيرۋيۋت پولنوستيۋ وتكازاتسيا وت ۋگليا. 

ەكولوگيچەسكي «گريازنايا» پرودۋكتسيا ستانەت نەكونكۋرەنتنوي. 

ۆسە ەتو ترەبۋەت سەريوزنىح ينۆەستيتسي ي يزمەنەني ۆ سترۋكتۋرە ناشەي ەكونوميكي.

مى ودنا يز سامىح ەنەرگويومكيح ستران ميرا، يسپولزۋيۋششايا يسكوپاەموە توپليۆو.

ەپوحا گوسپودستۆا ۋگلەۆودورودا پوستەپەننو زاۆەرشاەتسيا.

نا سمەنۋ ەي پريحوديت ۆرەميا زەليونوي ەنەرگەتيكي.

ۆ ەتيح ۋسلوۆياح رازۆيتيە كازاحستانا بۋدەت وپرەدەلياتسيا رازۆيتيەم يننوۆاتسي، ۋروۆنەم تسيفروۆيزاتسي، دوستۋپوم ك نوۆىم تەحنولوگيام، كاچەستۆوم چەلوۆەچەسكوگو كاپيتالا.

ۆ-چەتۆەرتىح، ناراستايۋششايا گەوپوليتيچەسكايا ناپرياجەننوست بۋدەت وبوستريات رازنوگلاسيا مەجدۋ سترانامي. 

ۆ ۋسلوۆياح سجيمايۋششيحسيا «گەوپوليتيچەسكيح تيسكوۆ» كازاحستانۋ ۆاجنو سوحرانيت منوگوۆەكتورنوست.

سلەدۋەت پرودولجيت رازۆيۆات پارتنيورسكيە وتنوشەنيا سو ۆسەمي كليۋچەۆىمي سترانامي.

ۆ-پياتىح، راديكاليزاتسيا وبششەستۆەننىح ناستروەني ي تسەننوستەي بۋدەت ۋسيليۆات پوليتيچەسكۋيۋ رازوبششيوننوست. 

نوۆايا رەالنوست ۋگلۋبلياەت سوتسيالنوە راسسلوەنيە وبششەستۆ، گوسۋدارستۆ ي تسەلىح رەگيونوۆ. 

مير زاحۆاتىۆاەت وتكروۆەننىي پوپۋليزم، مەنيايا ميروۆوززرەنيە ي پوۆەدەنيە ليۋدەي، وكازىۆايا داۆلەنيە نا تراديتسيوننىە ۋستوي ي سەمەينىە تسەننوستي. 

گلوبالنايا نەستابيلنوست پرودليتسيا نە گود ي نە دۆا. 

پوەتومۋ سلوگان «Nur Otan»-ا «پرەودولەۆ يسپىتانيا، پوبەديم ۆمەستە!»، ۆىدۆينۋتىي پارتيەي نا پوسلەدنيح پارلامەنتسكيح ۆىبوراح، سوحرانياەت سۆويۋ اكتۋالنوست.

حوچۋ ەششيو راز پودچەركنۋت، نام نادو پريدەرجيۆاتسيا تسەنتريستسكيح پوزيتسي، ماكسيمالنو وپيرايۋششيحسيا نا ينتەرەسى سامىح شيروكيح سلويوۆ گراجدان.

وبەدينيات، ا نە رازەدينيات ليۋدەي – ۆوت زاداچا پارتي. 

ناشا يستوريا دوكازالا ۆەرنوست ەتوگو پۋتي.   

سەگودنيا پود رۋكوۆودستۆوم پرەزيدەنتا سترانى كاسىم-جومارتا كەمەلەۆيچا توكاەۆا رەاليزۋەتسيا كومپلەكس سوتسيالنو-ەكونوميچەسكيح ي پوليتيچەسكيح رەفورم.

ۆاجنوە زناچەنيە پريوبرەتاەت يح زاكونوداتەلنوە وبەسپەچەنيە. 

تاك، س ناچالا رابوتى نوۆوگو پارلامەنتا ۆ پورتفەلە ماجيليسا ناحوديتسيا 128 زاكونوپروەكتوۆ.

پرينياتو – 80 زاكونوۆ.

يز نيح 19 بىلي رازرابوتانى دەپۋتاتامي فراكتسي «Nur Otan»، چتو گوۆوريت وب اكتيۆنوم يسپولزوۆاني يمي پراۆا زاكونوداتەلنوي ينيتسياتيۆى.

ۆ تسەلوم حوچۋ پودچەركنۋت، چتو دەپۋتاتى ۋسپەشنو وترابوتالي ۆ نەپروستوي پەريود پاندەمي، سۆوەۆرەمەننو پرينيمايا زاكونى، ناپراۆلەننىە نا پوددەرجكۋ انتيكريزيسنىح مەر پراۆيتەلستۆا ۆ ەكونوميكە ي سوتسيالنوي سفەرە.

سەيچاس دەپۋتاتسكي كورپۋس دولجەن پرودولجيت ەتۋ رابوتۋ. 

ۆاجنو، چتوبى ۆسە كازاحستانتسى كونسوليديروۆاليس ۆوكرۋگ گوسۋدارستۆەننوگو كۋرسا پرەزيدەنتا ي ۆمەستە رابوتالي ناد ەگو رەاليزاتسيەي. 

پارتيا «Nur Otan» دولجنا اكتيۆنو زانيماتسيا ەتيم ۆوپروسوم، وبەدينيايا ۆلاست ي وبششەستۆو. 

يا ستويال ۋ يستوكوۆ سوزدانيا پارتي، ۆوزگلاۆليال ەيو ۆسە ەتي گودى ي زنايۋ، چتو بۋدەت ۆاجنىم، ەسلي پارتيۋ «Nur Otan» بۋدەت ۆوزگلاۆليات پرەزيدەنت سترانى.

ۋ ناس تاك ي بىلو. 

مى ەتو دولجنى رەشيت، وپيراياس نا ۋستاۆ پارتي. 

ەتو ۆاجنىي شاگ، نا كوتورىي نۋجنو پويتي، چتوبى پرودەمونستريروۆات ناشە ەدينستۆو.

 

ۋۆاجاەمىە ودنوپارتيتسى!

 

سەگودنيا «Nur Otan» – گلاۆنايا پوليتيچەسكايا سيلا سترانى

زا 20 لەت ستانوۆلەنيا ۆ كاچەستۆە پراۆياششەي پارتي ونا پوسلەدوۆاتەلنو ۆوپلوششالا ماسشتابنىە رەفورمى پو پوۆىشەنيۋ بلاگوسوستويانيا كازاحستانتسەۆ ي ۋكرەپلەنيۋ ناشەي نەزاۆيسيموستي.

مەجدۋنارودنىي وپىت سۆيدەتەلستۆۋەت، چتو دليا ستانوۆلەنيا سيلنوگو گوسۋدارستۆا ي رازۆيتوگو گراجدانسكوگو وبششەستۆا نەوبحوديمو 40-50 لەت ستابيلنوگو دۆيجەنيا سترانى ۆپەريود.

يمەننو دولگوسروچنوە ليدەرستۆو پراۆياششيح پوليتيچەسكيح پارتي ۆو منوگيح ستراناح بىلو ۋسلوۆيەم ۋسپەحا ي سوتسيالنو-ەكونوميچەسكوگو روستا.

تاك بىلو ۆ شۆەتسي، ياپوني، سينگاپۋرە، مالايزي، كنر. 

زالوگوم ەففەكتيۆنوستي پراۆياششيح پارتي بىلي ياسنىە تسەلي، كونكرەتنوە ۆيدەنيە رازۆيتيا سترانى، پوليتيچەسكايا ۆوليا ي، گلاۆنوە، پوددەرجكا نارودا!

كونەچنو، پوروي يستوريا ۆنوسيت سۆوي كوررەكتيۆى، پود كوتورىە نام پريحوديتسيا پودسترايۆاتسيا. 

تەم نە مەنەە، ناشا گلوبالنايا تسەل نە مەنياەتسيا – دو 2050 گودا كازاحستان دولجەن ۆويتي ۆ چيسلو 30-تي سامىح رازۆيتىح ستران ميرا.

كونكرەتنىي پلان زالوجەن ۆ ستراتەگي «كازاحستان-2050».

وسوبايا رول ۆ دوستيجەني ەتوي تسەلي ۆوزلوجەنا نا «Nur Otan». 

پارتي ۆاجنو وبەسپەچيت سۆويو دولگوسروچنوە ليدەرستۆو، كوتوروە بۋدەت فۋندامەنتوم پرەەمستۆەننوستي ي ستابيلنوستي گوسۋدارستۆەننوگو كۋرسا.

دليا ەتوگو پارتيا ۆ سۆوەي رابوتە دولجنا سلەدوۆات 5 كليۋچەۆىم پرينتسيپام.

پەرۆوە. «Nur Otan» ۆسەگدا دولجەن يدتي ۆ نوگۋ سو ۆرەمەنەم. 

ەپوحا پەرەمەن، ۆ كوتورۋيۋ ۆستۋپيل مير، بۋدەت وتراجاتسيا نا ناشەم وبششەستۆە. 

پارتيا دولجنا پوستوياننو مودەرنيزيروۆاتسيا، بىت سوۆرەمەننوي ي موبيلنوي، وستاۆاتسيا ۆ فارۆاتەرە يزمەنەني. 

ۆتوروە. «Nur Otan» ۆسەگدا دولجەن رۋكوۆودستۆوۆاتسيا ينتەرەسامي نارودا. 

پارتيا دولجنا زنات چايانيا پروستىح كازاحستانتسەۆ، ستاۆيت يح ۆو گلاۆۋ سۆوەي ەجەدنەۆنوي رابوتى. 

نەوبحوديمو يسپولزوۆات ۆسە ۆوزموجنوستي دليا ۋلۋچشەنيا كاچەستۆا جيزني نارودا. 

رەشايا كونكرەتنىە پروبلەمى ناسەلەنيا، مى سپوسوبستۆۋەم رازۆيتيۋ ۆسەي سترانى. 

ۆ سۆويۋ وچەرەد، مى موجەم راسسچيتىۆات ي نا تو، چتو پوتەنتسيال، سوزيداتەلنايا ەنەرگيا ي زنانيا كاجدوگو گراجدانينا بۋدۋت ناپراۆلەنى نا بلاگو سترانى.

ترەتە. «Nur Otan» دولجەن وزۆۋچيۆات ياسنىە تسەلي ي رەالنىە پۋتي يح دوستيجەنيا.

ۆسيو، چتو سكازانو، دولجنو بىت سدەلانو. 

پارتيا ۆسەگدا دولجنا وبەسپەچيۆات رەاليزاتسيۋ پرەدۆىبورنىح وبەششاني. 

ەتو لۋچشەە لەكارستۆو وت وپاسنوگو دليا ناشەگو وبششەستۆا پوپۋليزما.     

چەتۆيورتوە. ك سۆويم تسەليام مى ۆسەگدا دولجنى يدتي سپلوچيوننوي ي ەدينوي كوماندوي.

ۆاجنو ەففەكتيۆنوە ۆزايمودەيستۆيە كاك ورگانوۆ ۆلاستي، تاك ي وبششەستۆەننىح ينستيتۋتوۆ.

رەچ يديوت نە تولكو و ناشيح پارتيتساح ۆ پارلامەنتە، نو ي ماسليحاتاح، ۆسەي يسپولنيتەلنوي ۆەرتيكالي.

پالاتا پرەدپرينيماتەلەي «اتامەكەن»، فەدەراتسيا پروفسويۋزوۆ ي درۋگيە كرۋپنىە نەپراۆيتەلستۆەننىە ورگانيزاتسي دولجنى رابوتات ۆمەستە نا بلاگو نارودا، وپيراياس نا رەسۋرسى ي ۆوزموجنوستي «Nur Otan»-ا.

پياتوە. «Nur Otan»-ۋ نۋجنو كونسوليديروۆات وبششەستۆو ۆوكرۋگ تسەننوستەي پارتي، ياۆليايۋششيحسيا فۋندامەنتالنىمي دليا ۆسەگو نارودا. 

وبەدينيايۋششايا يدەيا – ەتو پروتسۆەتانيە كازاحستانا ي پوۆىشەنيە بلاگوسوستويانيا گراجدان. 

زالوجەننىە ۆ پوليتيچەسكوي پلاتفورمە پارتي 7 تسەننوستەي پونياتنى ي بليزكي كاجدومۋ كازاحستانتسۋ. 

ەتو – چەلوۆەك، سۆوبودا، ۆەرحوۆەنستۆو زاكونا، سپراۆەدليۆوست، سوليدارنوست، ۋسترەمليوننوست ۆ بۋدۋششەە، سەميا ي تراديتسي

ەتي تسەننوستي سوستاۆليايۋت وسنوۆۋ تسەنتريستسكوي پلاتفورمى «Nur Otan»-ا ي ناشەگو گوسۋدارستۆەننوگو كۋرسا، پوزۆوليۆشەگو كازاحستانۋ پرويتي 30-لەتني پۋت بەز پوترياسەني. 

سەيچاس، كوگدا ۆ ميرە پرويسحوديت راديكاليزاتسيا وبششەستۆەننىح ناستروەني ي كريزيس تراديتسيوننىح تسەننوستەي، نەوبحوديمو پرودولجات سلەدوۆات ەتيم پوستۋلاتام ۋسپەشنوگو رازۆيتيا

 

قۇرمەتتى وتانداستار!

 

ءبىز تاۋەلسىزدىكتىڭ وتىز جىلدىعىن ايتۋلى جەتىستىكتەرمەن قارسى الىپ وتىرمىز.

قۋاتتى ەلگە اينالىپ، بىرلىگى بەكەم قوعام قۇردىق.

سىندارلى ساياسات جۇرگىزىپ، الەۋەتى زور نارىقتىق ەكونوميكالىق جۇيە قالىپتاستىردىق.

ەڭ باستىسى بابالارىمىز عاسىرلار بويى اڭساپ وتكەن تاۋەلسىزدىككە قول جەتكىزىپ، ەلدىگىمىز قايتا جاڭعىردى.

الەم قارتاسىندا قازاقستان دەگەن ەگەمەن ەلدىڭ ويىپ تۇرىپ ورىن الۋى ءۇشىن ايانباي ەڭبەك ەتتىك.

ەندىگى كەزەكتە وسى جەتىستىگىمىزدى ەسەلەپ ارتتىرۋ ەل ىنتىماعى مەن تۇتاستىعىنا بايلانىستى.

وتىز جىلدا 9،5 ميلليوننان استام ءسابي دۇنيەگە كەلدى.

ولاردىڭ الدىڭعى شەبى وردا بۇزار وتىزعا تولىپ وتىر.

بۇل – كوزى اشىق، كوكىرەگى وياۋ، ساناسى ازات، ويى وزىق جاڭا بۋىن.

مەملەكەتتىلىكتى ساقتاپ، قازاقستاندى «ماڭگىلىك ەل» ەتۋ وسى ۇرپاققا جۇكتەلەتىن تاريحي ميسسيا دەپ سانايمىن.

وسى ورايدا جاڭا داۋىردەگى قازاقستاندىقتارعا باعدار بولاتىن «ەلدىكتىڭ جەتى تۇعىرى» اتتى قاعيداتتار جيىنتىعىن ۇسىنامىن.

بۇل – وتىز جىلدىق بەلەستى ەلمەن بىرگە وتكەرگەن ەلباسى رەتىندەگى مەنىڭ جاس ۇرپاققا جولدار ۇندەۋىم دەپ قابىلداڭىزدار.

ءبىرىنشىتاۋەلسىزدىك – كەز-كەلگەن ازامات ءۇشىن ەڭ قاستەرلى قۇندىلىق.

تامىرى تەرەڭ تاريحىمىزعا قۇرمەتپەن قاراپ، مەملەكەتتىلىگىمىزدى قادىرلەۋ، ونى كوزدىڭ قاراشىعىنداي قورعاۋ – ءاربىر قازاقستاندىقتىڭ مىندەتى.

جەر جۇزىندە ءوز الدىنا دەربەستىگى جوق قانشا ۇلت پەن ۇلىستىڭ بارىن ەسكەرسەك، ەسەلى ەڭبەككە ارنالعان وتىز جىل ۇلت تاريحىندا التىن ارىپپەن جازىلارى انىق.

الەمدە كولەمى جاعىنان 9-شى ورىن الاتىن بايتاق اتىراپتى ەنشىلەۋ جاراتقاننىڭ حالقىمىزعا بەرگەن باعا جەتپەس نەسىبەسى دەپ بىلەمىز.

قازاقتىڭ بارشا ارمان-ماقساتىنىڭ ورىندالۋى تەك تاۋەلسىز مەملەكەت، دەربەس ۇلت جاعدايىندا عانا مۇمكىن ەكەنىن ۇمىتپاۋىمىز كەرەك.

تاۋەلسىزدىكتى نىعايتۋ – ەكونوميكانى نىعايتۋ.

بۇل بارشا حالىقتىڭ ەڭبەگىمەن كەلەدى.

سوندىقتان جاس ۇرپاق ەل يگىلىگى ءۇشىن ءاردايىم ەڭبەك ەتۋگە دايىن بولۋى قاجەت.

ەكىنشى. بىرلىك پەن كەلىسىم – ەلدىگىمىزدىڭ مىزعىماس تۇعىرى.

ەتنيكالىق ارالۋاندىق – ءبىرتۇتاس ۇلت رەتىندە قالىپتاسقان حالقىمىزدىڭ ارتىقشىلىعى.

بۇگىندە بىرلىك پەن ەتنوسارالىق تاتۋلىقتى ساقتاۋ جولىندا وتىز جىل بويى جۇرگىزگەن سىندارلى ساياساتتىڭ جەمىسىن كورىپ وتىرمىز.

ءبىر شاڭىراقتىڭ استىندا تاتۋ-ءتاتتى عۇمىر كەشىپ، تاتۋلىق پەن سىيلاستىقتى قامتاماسىز ەتۋدە قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىنىڭ الەۋەتى زور.

كونستيتۋتسيانى قاستەرلەۋ، مەملەكەتتىك ءتىلدى ءبىلۋ، ۇلتتىق قۇندىلىقتاردى قادىرلەۋ – ء ار ازاماتتىڭ پارىزى.

بىرلىگىمىزدى ارتتىرىپ، ىنتىماعىمىزدى كۇشەيتسەك قانا ەلدىگىمىز نىعايىپ، ەگەمەندىگىمىز باياندى بولادى.

ءۇشىنشى. جەر – اتا-بابا مۇراسى، حالىق قازىناسى.

جەردەن قاسيەتتى ەشنارسە جوق.

قازاق ءۇشىن ەل مەن جەر – تۇتاس ۇعىم.

تاريحىمىزداعى سوعىس اتاۋلىنىڭ ءبارى ەل مەن جەردى قورعاۋ ءۇشىن بولعان.

ءبىز تاۋەلسىزدىكتى جاريالاي سالىسىمەن شەكارامىزدى قۇجات جۇزىندە بەكىتىپ الۋعا كۇش جۇمسادىق.

ادامزات تاريحىندا، ءتىپتى قازىرگى كەزەڭدە دە داۋلى تەرريتوريانىڭ سوعىسقا، قانتوگىسكە الىپ كەلگەنىن كورىپ وتىرمىز (تاۋلى قاراباق، قىرىم، گرۋزيا جانە ت.ب.).

مەن وسكەلەڭ ۇرپاقتى وسىنداي قاۋىپتەن ساقتاپ قالۋ ءۇشىن بارىمدى سالدىم.

ەندى اتا-بابا اماناتىنا ادال بولىپ، ۇلان-عايىر جەرىمىزدى قورعاۋ، ونى بولاشاق ۇرپاققا ميراس ەتۋ – ءبىزدىڭ ورتاق بورىشىمىز.

ءتورتىنشى. وتباسى مەن سالت-ءداستۇر – قوعامنىڭ التىن دىڭگەگى.

وتانعا دەگەن سۇيىسپەنشىلىك – ءوز وتباسىڭا، اۋىل-ايماعىڭا، ەلىڭە دەگەن ماحاببات پەن جاناشىرلىقتان باستالادى.

وتباسى – ۇرپاق تاربيەسىنىڭ ۇستاحاناسى، قوعامدىق قاتىناستاردىڭ باستاۋى سانالاتىن بىرەگەي ينستيتۋت

جاھاندانۋ ۇدەرىسى تۇرمىسىمىز بەن سالت-سانامىزعا وزگەرىس اكەلگەنمەن، عاسىرلار بويى قالىپتاسقان قۇندىلىقتاردان باس تارتۋعا بولمايدى.

قاي كەزەڭدە دە ءبىز ۇلكەنگە – ىزەت، كىشىگە – قۇرمەت كورسەتۋدى دارىپتەيتىن اتا ءداستۇرىمىزدى بەرىك ۇستانۋىمىز قاجەت.

وتباسى ينستيتۋتى السىرەپ، سالت-ءداستۇرىمىز ۇمىتىلسا، ەل بولىپ قالۋىمىز ەكىتالاي.

سول ءۇشىن ءداستۇردىڭ وزىعىن الىپ، توزىعىن تاستاپ، ەلدىك بولمىستىڭ وزەگىن ساقتاي ءبىلۋىمىز كەرەك.

سوندا عانا سانالى ۇرپاق تاربيەلەيمىز.

بەسىنشى. ۇلتتىق مادەنيەت – حالىقتىڭ رۋحاني تىرەگى.

ءبىز – تامىرى تەرەڭنەن باستاۋ الاتىن ۇلى كوشپەندىلەردىڭ ۇرپاعىمىز.

بولمىسى ەرەكشە، رۋحاني-مادەني مۇرالارعا باي حالىقپىز.

قازىرگى تاڭدا جاھاندىق باسەكەگە قابىلەتتى بولۋ ءۇشىن بىرەگەي ۇلتتىق مىنەز، اسقاق رۋح كەرەك.

مۇنداي قاسيەتتەر تاريحتى ءبىلۋ، مادەني قۇندىلىقتاردى تانۋ ارقىلى كەلەدى.

وركەنيەتتى وتىز ەلدىڭ قاتارىنا قوسىلۋدا ماتەريالدىق قۇندىلىقتارمەن قاتار، رۋحاني بايلىقتىڭ ماڭىزى زور.

سول ءۇشىن مادەنيەتىمىزدى زەردەلەپ، وزگە جۇرتقا ناسيحاتتاي بىلگەن ابزال.  

باسقا حالىقتاردى تەك ونەر قۇدىرەتىمەن، عىلىمي ىزدەنىسپەن عانا مويىنداتا الامىز.

التىنشى. ءبىلىم مەن ەڭبەك – باقۋاتتى ءومىردىڭ كىلتى.

«وزىڭە سەن، ءوزىڭدى الىپ شىعار، ەڭبەگىڭ مەن اقىلىڭ ەكى جاقتاپ» دەپ دانا اباي ايتقانداي، ءبىز تەك ءوز ءبىلىمىمىز بەن كۇشىمىزگە سەنۋىمىز كەرەك.

ەلىمىزدە تالانتتى ءارى دارىندى، العىر دا وجەت جاستار جەتەرلىك.

الەمنىڭ الپاۋىت كومپانيالارىندا جۇمىس ىستەيتىن، حالىقارالىق دەڭگەيدە عىلىمي جاڭالىق اشقان، ءتۇرلى سالادا ەڭبەگىمەن تانىلىپ جۇرگەن جالىندى جاستاردى كورگەندە ەرەكشە قۋانامىن.

بۇل – ءبىزدىڭ ءۇمىتىمىزدىڭ اقتالعانى.

مەن جالپىعا ورتاق ەڭبەك قوعامىن قۇرۋ تۋرالى يدەيامدا ونىڭ بەس ءپرينتسيپىن – ەۆوليۋتسيالىق دامۋ، ورتاق جاۋاپكەرشىلىك، ءوزارا سەرىكتەستىك، ىنتالاندىرۋ مەن كاسىبيلىككە ۇمتىلۋدى اتاپ كورسەتتىم.

ونسىز كەز كەلگەن قوعام كوشتىڭ سوڭىندا قالۋى مۇمكىن.

ەندەشە تابىستىڭ كىلتى ۇزدىكسىز ءبىلىم الۋ مەن تىنىمسىز ەڭبەك ەتۋدە.

ادال ەڭبەك قانا ادامدى مۇراتىنا جەتكىزەدى.

وسىنى جاستاردىڭ ساناسىنا ءسىڭىرۋ قاجەت.

جەتىنشى. پراگماتيزم – باسەكەگە قابىلەتتى بولۋدىڭ كەپىلى.

ءبىز قولدا بار رەسۋرس پەن مۇمكىندىكتى پايدالانۋعا، ناتيجەلى جۇمىس اتقارۋعا جانە كوزدەگەن ماقساتقا ءتيىمدى قول جەتكىزۋگە تىرىسۋىمىز كەرەك.

قازىر ەلىمىزدە جاستاردىڭ ءوزىن-ءوزى دامىتۋىنا، ءبىلىمىن جەتىلدىرىپ، سۇيىكتى ىسىمەن اينالىسۋىنا مۇمكىندىك مول.

سوندىقتان پراگماتيزم پرينتسيپتەرى بويىنشا بارىنشا قاناعاتشىل، ۇنەمشىل، ۇستامدى بولىپ، ۋاقىتتى ورىندى پايدالانۋعا تالپىنعان ءجون.

وسىلايشا ءبىز تاۋەلسىزدىگىمىزدى باياندى ەتىپ، ەل تۇتاستىعىن ساقتاپ، وتباسىلىق قۇندىلىقتاردى جاڭعىرتىپ، ۇلت مادەنيەتىن ناسيحاتتاپ، تەرەڭ ءبىلىم مەن ادال ەڭبەككە دەن قويعان جاسامپاز ەل بولامىز.

ەلدىكتىڭ جەتى تۇعىرى دەگەنىمىز – وسى! 

 

ارداقتى اعايىن!

الداعى 30 جىل – ەلدىگىمىزدى نىعايتۋدىڭ جاڭا كەزەڭى بولارى حاق. 

ول ءار ازامات ۇلتىمىزدىڭ بولاشاعى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىكتى ءوز موينىنا الىپ، ونى تولىق سەزىنە بىلگەن كەزدە جۇزەگە اسادى.

ەلدىڭ ەڭ ءىرى ساياسي پارتياسى رەتىندە «Nur Otan» وسى باعىتتا اتقارىلار ىستەردىڭ الدىڭعى شەبىندە بولۋى كەرەك. 

وسىنداي يگى جۇمىستىڭ باسى-قاسىندا ءجۇرۋ – بيلەۋشى پارتيانىڭ ۇزاقمەرزىمدى كوشباسشىلىعىنىڭ كەپىلى.

ەندىگى كەزەكتە وسى مەرەيلى كۇنگە جەتكىزگەن، ىرىسىمىزدى ارتتىرعان جاراتقانعا شۇكىرشىلىك ەتىپ، ەرتەڭگە سەنىمدى قادام باسۋ قاجەت.

رۋحىمىزدى قايراپ، ەڭسەمىزدى تىكتەپ، بۇدان دا بيىك اسۋلارعا جەتۋ ءۇشىن جانە تاۋەلسىز قازاقستاننىڭ جارقىن بولاشاعى جولىندا تىنباي جۇمىس ىستەۋگە ءتيىسپىز!

ءبىز كەز كەلگەن سىناقتان سۇرىنبەي ءوتىپ، جەڭىسكە بىرگە جەتەمىز!

تاۋەلسىزدىگىمىزدىڭ وتىز جىلدىق بەلەسى قۇتتى بولسىن!

ءبىز بىرگەمىز!

سوڭعى جاڭالىقتار

وتكەن تاۋلىكتە 8 ادام كۆي جۇقتىردى

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 10:35

ۇقساس جاڭالىقتار