تەاتر • 15 قاراشا، 2021

اقتاۋ تەاترى ساپارىن تاۋەلسىزدىككە ارنادى

30 رەت كورسەتىلدى

قارت كاسپيدىڭ جاعالاۋى­نان جەتكەن ونەر كوشى استانا حالقىنا تاماشا تارتۋ جاسادى. ەل تاۋەلسىزدىگىنىڭ 30 جىل­دىعى اياسىندا 9-12 قاراشا كۇندەرى نۇر-سۇلتان قالاسى اكىمدىگى­نىڭ «جاستار تەاترى» ساحناسىندا نۇرمۇحان ءجانتو­رين اتىنداعى ماڭعىستاۋ وب­لىس­تىق مۋزىكالىق دراما تەاترىنىڭ گاسترولى ءوتتى.

«جانتوريندىكتەر» ءتورت كۇن بويى جاستار تەاترى تورىندە رە­پەر­تۋارىنداعى ەڭ ۇزدىك دەگەن تاڭ­داۋلى قويىلىمدارىن باس شا­ھار كورەرمەندەرى نازارىنا ۇسىن­دى. اتاپ ايتساق، ونەر ساپارى­نىڭ شىمىلدىعى بەلگىلى اقىن، «قۇرمەت» وردەنىنىڭ كاۆالەرى، «ەرەن ەڭبەگى ءۇشىن» مەدالىنىڭ يەگەرى سۆەتقالي نۇرجاننىڭ «حان كەگى» پوەتيكالىق دراماسى­مەن (رە­جيس­سەرى گ.مەرعاليەۆا) اشىلسا، 10 قاراشا كۇنى ياكۋت رە­جيسسەرى سەرگەي پوتاپوۆتىڭ گارسيا لوركا دراماتۋرگياسى نەگى­زىندە ساحنالانعان «بەرناردا ال­بانىڭ ءۇيى» دراماسى قويىلدى. ال 11 قاراشادا ورىس تىلىندە قو­يىلعان رەجيسسەر گۇلسينا مەر­عاليەۆانىڭ «ديكيە يستوري 16+» سپەكتاكلى (اۆتورى دون نيگرو)، 12 قاراشا كۇنى كينو جانە تەاتر اكتەرى، دراماتۋرگ نار­تاي ساۋ­دانبەك ۇلىنىڭ ء«الي­حان­نىڭ اماناتى» (رەجيسسەرى گ.مەرعاليەۆا) رەكۆيەم-دراماسى كورسەتىلدى.

نۇرمۇحان ءجانتورين اتىن­دا­عى ماڭعىستاۋ وبلىستىق مۋزى­كا­لىق دراما تەاترى قازاقستان رەس­پۋبليكاسىنىڭ تۇڭعىش پرە­زي­دەن­تى – ەلباسى نۇرسۇلتان نازار­باەۆ­تىڭ باستاماسىمەن 2003 جىل­دىڭ 21 ناۋرىزى كۇنى اشىل­دى. ەڭ العاش تەاتردىڭ ۇل­كەن زالىندا كورەرمەن نا­زا­رىنا ع.مۇسىرەپوۆتىڭ «قىز جىبەك» سپەك­تاكلى، ەكىنشى زالىندا ت.الىپ­باەۆتىڭ «توميريس» درا­ماسى ۇسىنىلىپ، قوس قويىلىم دا جۇرت­­شىلىق تاراپىنان جوعارى باعا­­لاندى. 2006 جىلى ماڭعىستاۋ وب­لىس­تىق مۋزىكالىق دراما تەاترىنا قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى، مەم­لەكەتتىك سىيلىقتىڭ لاۋرەاتى نۇر­مۇحان ءجانتوريننىڭ ەسىمى بەرىلدى.

وسى جىلدار ىشىندە ىرگەلى ونەر ۇجىمى ءارتۇرلى جانر، الۋان تاقى­رىپتاعى سپەكتاكلدەردى ساحنا­لاپ، كورەرمەنگە ۇسىنىپ كەلەدى. تەاتر رەپەرتۋارىنداعى الەم ساحنالارىنان ماڭگىلىك ورىن العان ۋ.شەكسپير، ج.مولەر، ف.ەرۆە، ا.چەحوۆ، ن.گوگول، ش.ايتماتوۆ سىندى كلاسسيكتەرمەن قاتار، قازاق دراماتۋرگياسىنىڭ نەگىزىن قالاعان م.اۋەزوۆ، ع.مۇسىرەپوۆ، دراماتۋرگيا سالاسىندا سۇبەلى ساحنالىق تۋىندىلار قالدىر­عان ءا.كەكىلباي ۇلى، د.يسابەكوۆ، س.بال­عاباەۆ، ە.راۋشانوۆ، كور­شىلەس ەلدەر دراماتۋرگتەرىنەن س.اح­ماد، م.بايدجيەۆ، گ.حۋ­گاەۆ، ز.زاينۋللين، سونداي-اق ماڭ­عىس­تاۋ وڭىرىنەن شىققان اقىن، جازۋشىلار – س.نازاربەك ۇلى، س.اداي، س.نۇرجان، س.قۇداي­بەر­گەنوۆ سەكىلدى باسقا دا اۆتور­لاردىڭ تۋىندىلارى بار.

قۇرىلعاننان بەرگى 19 جىل ىشىن­دە كوپتەگەن ءىرى حالىقارالىق دەڭ­گەيدەگى فەستيۆالداردان ول­جا­لى ورالىپ كەلگەن جاس تەاتر ءار­دايىم قوعامداعى ساياسي-ما­­دەني وزگەرىستەرگە بەيتاراپ قا­را­­ماي، ۇنەمى ءوز ءۇنىن قوسىپ كە­لە جاتىر. بۇگىندە تەاتردىڭ رە­پەر­تۋار قورجىنىندا 90-عا تار­تا ۇلكەندەرگە ارنالعان، 20-عا جۋىق بالالارعا ارنالعان قو­يى­لىم بار. سونىڭ ءبىر پاراسىن ەلوردا تۇرعىندارى مەن قو­ناق­تارى نازارىنا ۇسىنعان ىزدەن­گىش ۇجىم وزدەرىنىڭ قاي كەزدە دە شىعارماشىلىق بابىندا ەكەن­دىكتەرىن تاعى ءبىر مارتە دالەلدەي ءتۇستى. كورەرمەننىڭ رۋ­حاني-ەستە­تي­كا­لىق تالعام-كوز­قا­راسىنىڭ قا­لىپ­تاسۋىنا ايرىق­شا ۇلەس قو­سىپ جۇرگەن ونەر ورداسىنىڭ بۇل سا­پارى باس شاھار حالقىنا شىن ما­نىندە تاماشا تارتۋ بولدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار