الەم • 28 قازان، 2021

40 مىڭنان استام ادام كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان

45 رەت كورسەتىلدى

رەسەيدە تۇڭعىش رەت كوروناۆيرۋس جۇقتىرعانداردىڭ سانى ءبىر تاۋلىكتە 40 مىڭنان استى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

بۇل تۋرالى جەدەل شتاب وكىلدەرى اقپارات تاراتتى. ولاردىڭ ايتۋىنشا، 24 ساعات ىشىندە ەلدىڭ 40096 تۇرعىنىنان قاۋىپتى دەرت انىقتالعان. نەگىزىنەن ماسكەۋ جانە سانكت-پەتەربۋرگ تۇرعىندارى كوروناۆيرۋس ىندەتىن كوپ جۇقتىرعان.

سوڭعى جاڭالىقتار

دوللار قىمباتتاپ بارادى

قارجى • بۇگىن، 11:20

لوماچەنكودان قازىردەن قاشىپ وتىر

كاسىپقوي بوكس • بۇگىن، 10:35

«ۇزدىكتەردىڭ ۇزدىگى» انىقتالدى

ۇلتتىق سپورت • بۇگىن، 10:12

ۇقساس جاڭالىقتار