قوعام • 23 قازان، 2021

قازاقستاندا كاسىپكەر ايەلدەردىڭ ۇلەسى 43%-دان استى

105 رەت كورسەتىلدى

ەلىمىزدە كاسىپكەرلىك سالاسىنداعى ايەلدەردىڭ ۇلەسى كۇن سايىن ارتىپ كەلەدى. بۇل تۋرالى Egemen Qazaqstan گازەتىنىڭ 21 قازانداعى سانىندا جۋرناليست اباي قازبەك ۇلىنىڭ «ايەلدەر كاسىپكەرلىگى قولداۋ تاۋىپ جاتىر» ماقالاسىندا ايتىلدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

قازاقستاندىق ايەل كاسىپكەر­لەردى ەۋروپالىق قايتا قۇرۋ جانە دامۋ بانكى ءجيى قولدايدى. جىل سايىن 1 مىڭنان استام ايەل وسى بانكتەن قارجىلاي قولداۋ تابادى.

«گەندەرلىك تەڭدىك – قازاق­ستاننىڭ الەۋمەتتىك قانا ەمەس، ەكونوميكالىق ومىرىندە دە وزەكتى ءۇردىس. ايەلدەردىڭ ەكونوميكاعا بەلسەندى ارالاسۋى ەلدىڭ دۇرىس دامۋ جولىندا كەلە جاتقانىن، ءار ادامعا تەڭ مۇمكىندىك بەرى­لەتىنىن كورسەتەدى. قازىرگى كەزدە قازاقستاننىڭ شاعىن جانە ورتا بيزنەسىندەگى ايەلدەر كاسىپ­كەرلىگىنىڭ ۇلەسى 43 پايىزدى قۇرايدى» دەلىنگەن بانك حابارلاماسىندا.

ستاتيستيكا بويىنشا، قازاق­ستاندىق ايەلدەر نەسيە تولەمىن كەشىكتىرمەۋ بويىنشا دا وتە مۇقيات. ەلىمىزدە كەرىسىنشە، ەر­لەر قاۋىمى نەسيە تولەمىنە جاۋاپ­سىز قارايتىن كورىنەدى. قازىر­گى ۋاقىتتا ەۋروپالىق قايتا قۇرۋ جانە دامۋ بانكى ايەلدەر بيز­نەسىن ورىستەتۋ ماقساتىندا ميكرو­قارجى ۇيىمدارى مەن جەرگىلىكتى بانكتەرگە ماقساتتى نەسيە بەرىپ وتىر. قازىرگە دەيىن 86،5 ملن دوللار قارجى بولىنگەن. ارينە، بۇل از رەسۋرس ەمەس.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار