ايماقتار • 22 قازان، 2021

تابان استىنداعى سۋبۇرقاق

43 رەت كورسەتىلدى

بيىل ليساكوۆ قالاسىن اباتتاندىرۋ بويىنشا بىرنەشە جوبا جۇزەگە اسىرىلدى. وعان مىسال رەتىندە شاعىن شاھاردىڭ شى­­­رايىن اشا تۇسكەن تاۋەلسىزدىك اللەياسى مەن تەننيس ورتا­لىعىنىڭ جانىنان اشىلعان كوشە ترەناجەرلەرىن ايتساق تا جەت­كىلىكتى. بۇل ترەناجەرلەرمەن مۇمكىندىگى شەكتەۋلى جان­داردىڭ اينالىسۋىنا دا جاعداي جاسالعان.

قازىر ساتباەۆ اللەياسىندا جەراستى فونتانى ورناتىلىپ جاتىر. ول جەردىڭ ۇستىنە ەمەس، استىنا ورناتىلاتىندىقتان، مۇنى جەرگىلىكتى تۇرعىندار قۇرعاق فونتان دەپ اتايدى ەكەن. تەرەڭگە قوندىرىلعان قۇ­بىر­دىڭ تۇتىكشەلەرىنەن اتقى­لاعان سۋدىڭ بۇلكىلىن ۇستىندە كەلە جاتقان ادام تابانىمەن سەزىپ، جەردىڭ استىنان قۇددى ءبىر بۇلاق كوزى ۇرىپ جاتقانداي اسەردە قالادى.

ساۋلەت جانە قالا قۇرىلىسى ءبولىمىنىڭ باستىعى نادەجدا پاتريكەەۆانىڭ ايتۋىنشا، جەراستى فونتاندارىن ورناتۋعا «قازتسينك» سەرىكتەستىگى 14،6 ملن تەڭگە قارجى ءبولىپ وتىر. سۋ­­بۇرقاقتار ون التى تۇتىكشە ارقى­لى جۇمىس ىستەيدى، سونداي-اق جارىق­تاندىرۋ جۇيەسىمەن دە قام­تىلعان.

– فونتان سۋى جەرگە توسەل­گەن تاستىڭ استىنان ۇرىپ تۇرا­دى. قازىر نەگىزگى جۇمىس­تاردىڭ بارلىعى اياقتالدى. مەردىگەر الماتىدان كەلەتىن ارنايى قۇرىلعىنى كۇتىپ وتىر، ءسال كە­شىگىپ جاتىر. بۇل سۋبۇرقاقتىڭ ماڭايى قالا تۇر­عىندارى ءجيى كەلەتىن ەرەكشە ورىنعا اينالادى دەپ ۇمىتتەنەمىز. فون­تان­دى ورنالاستىرۋ، كومۋ، بەتىنە تاس توسەۋ جۇمىستارىن بيىل اياقتايمىز. ءبارىن تەكسەرىپ بولعان سوڭ، قىسقى سىناقتان وتكىزەمىز. ال مامىر ايىنداعى مەرەكەلىك كۇندەردىڭ بىرىندە باسقا فونتان­دارمەن بىرگە ىسكە قوسۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز، – دەدى  ن.پاتريكەەۆا. 

سوڭعى جاڭالىقتار

اۋەزوۆ جانە تۇركى الەمى

رۋحانيات • كەشە

يدەولوگيا

رۋحانيات • كەشە

مەيىرىم مەن قاتىگەزدىك

رۋحانيات • كەشە

ەسكى مەن جاڭا اراسى

رۋحانيات • كەشە

بي پاديشاسى

رۋحانيات • كەشە

ساپا قايتسە جاقسارادى؟

قازاقستان • كەشە

قايىرىمدىلىقتىڭ ۇلگىسى

قازاقستان • كەشە

ساق ءداۋىرىنىڭ تاسى

تانىم • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار