سپورت • 21 قازان، 2021

اقتاۋدا كاراتەدەن قازاقستان چەمپيوناتى اياقتالدى

73 رەت كورسەتىلدى

WKF كاراتەدەن ەرلەر مەن ايەلدەر اراسىنداعى قازاقستان چەمپيوناتى اياقتالدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

ايەلدەر اراسىنداعى كوماندالىق كاتا بويىنشا باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ كاراتەشىلەرى ۇزدىك اتاندى. ال جەكە كاتادا ليا قوشقارباەۆاعا تەڭ كەلگەندەر بولمادى.

ال ەرلەر اراسىنداعى كوماندالىق كاتادا قىزىلوردا وبلىسىنان كەلگەن ەردوس كەنجاليەۆ، دانيار سەرىكوۆ جانە عابيدەن ۇرىنباەۆ كوش باستادى. جەكە ەسەپتە تۇركىستان وبلىسىنان كەلگەن ءمادي كاتەشوۆ ۇزدىك دەپ تانىلدى.

بىرىنشىلىكتە 55 كەلىگە دەيىنگى سالماق دارەجەسىندە ءبىرىنشى ورىندى اندرەي اقتاۋوۆ (اقتوبە وبلىسى) يەلەنسە، 68 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا ازيا ويىندارىنىڭ ەكى دۇركىن التىن جۇلدەگەرى گۋزاليا گافۋروۆاعا (جامبىل وبلىسى) تەڭ تۇسكەندەر بولمادى. ەكەۋى دە ازيا ويىندارىنىڭ جەڭىمپازى بولعانىن ايتا كەتەيىك.

قىزىلوردالىق ءمولدىر جاڭبىرباي (55 كەلىگە دەيىن) جەڭىس تۇعىرىنان كورىندى. سونىمەن قاتار، نۇرقانات اجىقانوۆ (اقتوبە وبلىسى) 75 كەلىگە دەيىنگى سالماق دارەجەسىندە چەمپيون اتاندى.

جالپىكوماندالىق ەسەپ بويىنشا ءبىرىنشى ورىن ماڭعىستاۋ وبلىسىندا، ەكىنشى ورىن تۇركىستان وبلىسى، ال ۇزدىك ۇشتىكتى قىزىلوردا وبلىسىنان كەلگەن سپورتشىلار قورىتىندىلادى.

سوڭعى جاڭالىقتار

وڭىردە دامۋ ءۇردىسى بار

ايماقتار • كەشە

تاڭدايدىڭ تارلانى

تاريح • كەشە

جوعالعان سولدات

تاريح • كەشە

دومبىرانى دارىپتەدى

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار