ەلوردا • 18 قازان، 2021

ەلوردادا اقىلى كولىك تۇراقتارى اشىلادى

70 رەت كورسەتىلدى

ەلوردانىڭ بىرقاتار كوشەسىندە اقىلى كولىك تۇراقتارىن اشۋ جوسپارلانعان. بۇل جايىندا «استانانىڭ تۇراق كەڭىستىگى» جشس-ءنىڭ باسشىسى شىڭعىس دوسىباەۆ ايتتى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

«مەملەكەتتىك-جەكەشەلىك سەرىكتەستىك اياسىندا 10 مىڭ اقىلى تۇراقتى اشۋدى جوسپارلاعان ەدىك. بۇگىندە ونىڭ 487-ءسى نۇرجول جەلەك جولىندا اشۋعا دايىن تۇر. مۇنان بولەك، سارىارقا اۋدانىنىڭ بوگەنباي باتىر، رەسپۋبليكا داڭعىلدارىندا، جاعالاۋ مەن سارىارۇا داڭعىلىندا دا قوسىمشا ورىندار ىسكە قوسۋعا دايىن»، دەدى ول نۇر-سۇلتان قالالىق قوعامدىق كەڭەسىنىڭ وتىرىسىندا.

ونىڭ ايتۋىنشا، الماتى اۋدانىندا اقىلى تۇراقتار تاۋەلسىزدىك داڭعىلىندا، مۇڭايتاسوۆ، جۇماباەۆ، مومىش ۇلى كوشەلەرىندە اشىلادى.

«ال بايقوڭىر اۋدانىندا «استانالىق»، «شاپاعات»، «اسەم» بازارلارى اۋدانىندا عانا اشۋعا دايىنبىز. سول جاعالاۋدا سىعاناق، سارايشىق، ماڭگىلىك ەل، تۇران كوشەلەرىن قاراستىرىپ وتىرمىز.

جالپى، اتالعان اۋداندارداعى جاڭا اقىلى تۇراق ورىندارى – 5 مىڭ. نۇرجول جيەك جولىندا جۇمىس ىستەپ تۇرعان 500 ورىندى قوسساق، اقىلى تۇراقتاردىڭ سانى 5 500-گە جەتەدى»، دەدى شىڭعىس دوسىباەۆ.

سوڭعى جاڭالىقتار

اۋەزوۆ جانە تۇركى الەمى

رۋحانيات • كەشە

يدەولوگيا

رۋحانيات • كەشە

مەيىرىم مەن قاتىگەزدىك

رۋحانيات • كەشە

ەسكى مەن جاڭا اراسى

رۋحانيات • كەشە

بي پاديشاسى

رۋحانيات • كەشە

ساپا قايتسە جاقسارادى؟

قازاقستان • كەشە

قايىرىمدىلىقتىڭ ۇلگىسى

قازاقستان • كەشە

ساق ءداۋىرىنىڭ تاسى

تانىم • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار