اۋا رايى • 03 قازان، 2021

سقو مەن نۇر-سۇلتاندا اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى

80 رەت كورسەتىلدى

ەلدىڭ ەكى وڭىرىندە اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

ءتورتىنشى قازان كۇنى سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ باسىم بولىگىندە جاڭبىر ارالاس قار تۇرىندە ازداعان جاۋىن-شاشىن بولادى. تۇندە وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى، كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا باياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق بولادى. جەل كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە 15-20 م/س-قا كۇشەيەدى. 

نۇر-سۇلتان قالاسىندا ءتورتىنشى قازاندا كوكتايعاق بولادى دەپ بولجانۋدا.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

اۋەزوۆ جانە تۇركى الەمى

رۋحانيات • كەشە

يدەولوگيا

رۋحانيات • كەشە

مەيىرىم مەن قاتىگەزدىك

رۋحانيات • كەشە

ەسكى مەن جاڭا اراسى

رۋحانيات • كەشە

بي پاديشاسى

رۋحانيات • كەشە

ساپا قايتسە جاقسارادى؟

قازاقستان • كەشە

قايىرىمدىلىقتىڭ ۇلگىسى

قازاقستان • كەشە

ساق ءداۋىرىنىڭ تاسى

تانىم • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار