الەم • 25 قىركۇيەك، 2021

بۇۇ سيريادا سوعىس كەزىندە قازا تاپقاندار سانىن انىقتادى

133 رەت كورسەتىلدى

سيرياداعى قاقتىعىس كەزىندە 2011 جىلدىڭ ناۋرىزىنان 2021 جىلدىڭ ناۋرىزىنا دەيىن 350 مىڭنان استام ادام قازا تاپتى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

بۇل دەرەكتەردى جەنەۆادا بۇۇ ادام قۇقىقتارى جونىندەگى جوعارعى كوميسسارى ميشەل باچەلەت حابارلادى.

ول بۇۇ ادام قۇقىقتارى جونىندەگى كەڭەسىنىڭ سەسسياسىندا ءوزى باسقاراتىن باسقارما دايىنداعان باياندامانى وقىدى.

ونىڭ ايتۋىنشا، جۇرگىزىلگەن جۇمىس قورىتىندىسى بويىنشا سيرياداعى قاقتىعىس ناتيجەسىندە 2011 جىلدىڭ ناۋرىزىنان 2021 جىلدىڭ ناۋرىزىنا دەيىن 350 209 ادام قازا تاپقانى انىقتالدى.

ونىڭ ىشىندە 26 727 ايەل مەن 27 126 بالا قايتىس بولدى.

سونىمەن بىرگە، جوعارعى كوميسسار بۇل ستاتيستيكا مۇقيات جۇرگىزىلگەن جۇمىسقا نەگىزدەلگەنىن اتاپ ءوتتى، بىراق جينالعان دەرەكتەردى قاقتىعىس قۇرباندارىنىڭ تولىق ءتىزىمى رەتىندە قاراستىرۋعا بولمايدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

جانى جايساڭ جاز-اتا

قوعام • كەشە

دۇبىردەن تۋعان ولەڭ

ادەبيەت • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار