ەلوردا • 22 قىركۇيەك، 2021

نۇر-سۇلتاندا جاڭا جاعالاۋ سالىنادى

27 رەت كورسەتىلدى

ەلوردانىڭ ساۋلەت، قالا قۇرىلىسى جانە جەر قاتىناستارى باسقارماسىندا نۇرا-ەسىل كانالىنىڭ جاڭا جاعالاۋى جوباسىنىڭ ەسكيزدەرى كورسەتىلدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

قوعامدىق كەڭىستىك تۇجىرىمداماسى ۋربانيستىك ساۋلەتشىلەردىڭ وسى كوكتەمدە اۋدان تۇرعىندارىمەن وتكەن بىرنەشە كەزدەسۋىنەن كەيىن جاسالدى.

اباتتاندىرۋ جۇمىسى ەكى كەزەڭگە بولىنەدى دەپ حابارلاندى. ءبىرىنشى كەزەكتە ۇلى دالا داڭعىلىنان وڭعارسىنوۆا كوشەسىنە دەيىنگى ۋچاسكە جوندەلەدى. مۇندا شامامەن 19 مىڭ شارشى مەتر اۋماق كوگالداندىرىلادى، سول سياقتى 20 مىڭ شارشى مەتردەن اساتىن تروتۋار توسەمدەرىنىڭ الاڭى سالىنادى. ەكىنشى كەزەكتە وڭعارسىنوۆا كوشەسىنەن حۋسەين بەن تالال كوشەسىنە دەيىنگى ۋچاسكەدە وسىنداي جۇمىستار جۇرگىزىلەدى. كوگالداندىرۋ اۋدانى – 15 568،1 شارشى مەتر. تروتۋار توسەمدەرىنىڭ اۋدانى – 14 692 شارشى مەتر.

بۇل اۋماقتا ەرەسەكتەر دە، بالالار دا بوس ۋاقىتىن ءتيىمدى وتكىزە الادى.

«قوعامدىق كەڭىستىكتى قۇرۋ كەزىندە مۇمكىندىگى شەكتەۋلى جاندارعا ىڭعايلى بولۋ ءۇشىن «ادامدارعا ارنالعان قالا» تۇجىرىمداماسى ەسكەرىلەدى. بۇل دا «نۇر-سۇلتان – جايلى قالا» ماستەر-جوسپارى اياسىندا ۋربانيستەردىڭ تۇرعىندارمەن ورناتقان قارىم-قاتىناسىنىڭ ناتيجەسى. ارينە، ناۆيگاتسيا، ەلوردانىڭ ديزاين-كودى بويىنشا كوگالداندىرۋ ماسەلەسى دە ەسكەرىلدى»، - دەپ اتاپ ءوتتى نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ ساۋلەت، قالا قۇرىلىسى جانە جەر قاتىناستارى باسقارماسىنىڭ باسشىسى نۇرلان ۇرانحاەۆ.

سوڭعى جاڭالىقتار

9 سۋ قويماسى سالىنادى

ەكولوگيا • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار