الەم • 05 تامىز، 2021

عالىمدار سۋ تاسقىنى بولاتىن ايماقتاردى اتادى

272 رەت كورسەتىلدى

ءححى عاسىردىڭ باسىنان باستاپ سۋ تاسقىنىنان زارداپ شەككەندەردىڭ سانى 24 پايىزعا ءوستى. بۇل كورسەتكىش عالىمدار بولجاعاننان ون ەسە كوپ. Cloud to Street كومپانياسىنىڭ ماماندارى بۇكىل الەم بويىنشا سۋ تاسقىنى سانى كۇرت ءوسۋىن بولجامدايدى، دەپ جازادى Egemen.kz Nature جۋرنالىنا سىلتەمە جاساپ.

جاڭا زەرتتەۋدى Cloud to Street كومپانياسىنىڭ ماماندارى جۇرگىزدى. سپۋتنيكتىك باقىلاۋ ناتيجەلەرى بويىنشا ولار سۋ باسۋ قاۋپى جوعارى اۋداندارداعى حالىقتىڭ ءوسۋى وسى اۋماقتاردىڭ ەكونوميكالىق دامۋىنا بايلانىستى ەكەنىن انىقتادى.

«حالىقتىڭ وسال توپتارىنىڭ كوبىنەسە سۋ تاسقىنى ايماعىندا ورنالاسۋدان باسقا امالى جوق»، دەپ ءتۇسىندىردى ساراپشىلار.

زەرتتەۋ مالىمەتتەرى بويىنشا، 2000 جىلدان باستاپ 2018 جىلعا دەيىن سۋ تاسقىنى بۇكىل الەمدە 2،23 ميلليون شارشى شاقىرىمعا اسەر ەتتى، بۇل 255-تەن 290 ميلليونعا دەيىن ادام زارداپ شەككەنىن بىلدىرەدى. سۋ تاسقىنىنىڭ 90 پايىزعا جۋىعى وڭتۇستىك جانە وڭتۇستىك-شىعىس ازيا ەلدەرىنە، اسىرەسە يند، گانگ-براحماپۋترا جانە مەكونگ سياقتى ءىرى وزەندەردىڭ باسسەيندەرىنە كەلەدى. سونىمەن قاتار سپۋتنيكتىك دەرەكتەر لاتىن امەريكاسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، تاياۋ شىعىستا جانە ساحارانىڭ شىعىسىنداعى افريكا ەلدەرىندە سۋ تاسقىنى ايماعىنىڭ ۇلعايۋىن كورسەتەدى.

Cloud to Street 2030 جىلعا قاراي كليماتتىق جانە دەموگرافيالىق وزگەرىستەرگە بايلانىستى سۋ تاسقىنى تاعى 25 ەلدىڭ تۇرعىندارىنا اسەر ەتەتىنىن ايتادى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار