ساياسات • 03 تامىز، 2021

ادام ساۋداسىنا قارسى كۇرەس كۇشەيەدى

17 رەت كورسەتىلدى

ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى سەرىك شاپكەنوۆ پەن حالىقارالىق كوشى-قون ۇيىمىنىڭ (حكۇ) قازاقستانداعى وكىلدىگىنىڭ باسشىسى، ورتالىق ازياداعى حكۇ ۇيلەستىرۋشىسى زەينال گادجيەۆ ەڭبەك كوشى-قونى جانە ادام ساۋداسىنا قارسى كۇرەس ماسەلەلەرى جونىندەگى ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى.

قۇجاتقا تاراپتاردىڭ ونلاين كەلىسسوزدەرىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قول قويىلدى، ونىڭ بارىسىندا ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ نەگىزگى ماسەلەلەرى تالقىلاندى.

ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋ­مەت­­تىك قورعاۋ ءمينيسترى سەرىك شاپ­كەنوۆ 30 شىلدەدە اتاپ وتىلە­تىن دۇنيەجۇزىلىك ادام ساۋداسىنا قارسى كۇرەس كۇنىنىڭ ماڭىزىن، قازاق­ستاننىڭ حالىقارالىق كوشى-قون ۇيىمىمەن قارىم-قاتى­ناسى سىندارلى جانە ءوزارا ءتيىم­دى ىن­تىماقتاستىق ارناسىندا دا­مىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.

ۆەدومستۆو باسشىسى ءوز سوزىن­دە مۇددەلى مەملەكەتتىك ورىن­دار­دىڭ ادام ساۋداسىنا قار­سى ءىس-قيمىل جونىندەگى ءوزارا ءىس-قي­مىلىن ۇيلەستىرۋ ءۇشىن قازاق­ستاندا قۇرامىنا حكۇ وكىلدەرى كىرەتىن ءتيىستى ۆەدومستۆوارالىق كوميسسيا جۇمىس ىستەيتىنىن مالىمدەدى.

«بيىل 24 اقپاندا ۇكىمەت ادام ساۋداسىنا بايلانىستى قىل­مىستىڭ الدىن الۋ، بولدىرماۋ جانە وعان قارسى كۇرەس جونىندەگى 2021-2023 جىلدارعا ارنالعان ءىس-شارالار جوسپارىن بەكىتتى. وسى جوسپاردىڭ ءبىر تارماعىن ىسكە اسىرۋ شەڭبەرىندە «قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا ادام ساۋداسىنا قارسى ءىس-قيمىل تۋرالى» زاڭ جوباسىن ازىرلەۋ تۋرالى ماسەلە قارالۋدا. بۇدان باسقا، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ الەۋمەتتىك كودەكسى تۇجىرىمداماسىنىڭ جوبا­سىنا ادام ساۋداسىنىڭ قۇر­باندارىنا ارناۋلى الەۋمەتتىك قىزمەت كورسەتۋدى كوزدەيتىن باپ ەنگىزىلگەن»، دەدى س.شاپكەنوۆ.

سونىمەن قاتار مينيستر كوشى-قون سالاسىنداعى، اتاپ ايت­قاندا قازاقستاننىڭ كوشى-قون ساياساتىنىڭ 2022-2026 جىلدارعا ارنالعان تۇجىرىمداماسىنىڭ جوباسىن ازىرلەۋدەگى ىنتىماق­تاس­تىعى ءۇشىن حكۇ تاراپىنا العىسىن ءبىلدىردى.

«وسى جىلى 19 شىلدەدە مەم­لەكەت باسشىسى «قازاقستان رەس­پۋب­ليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك باس­قارۋ جۇيەسىن ودان ءارى جەتىلدىرۋ جونىندەگى شارالار تۋرالى» جار­لىققا قول قويدى، ونىڭ شەڭ­بەرىندە 2022 جىلعى 1 قاڭتار­دان باستاپ ەڭبەك جانە حالىق­تى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيستر­لىگىنە ىشكى ىستەر مينيسترلى­گىنىڭ حالىقتىڭ كوشى-قونى سالاسىن­داعى، سونداي-اق بوسقىندار ماسە­لەلەرى جونىندەگى 22 فۋنكتسيا­سى مەن وكىلەتتىگىن بەرۋ كوزدەلگەن. وسى جارلىقتى ىسكە اسىرۋ ماق­سا­تىن­دا مينيسترلىك جانىنان كوشى-قون سالاسىنداعى جەكە كو­مي­تەت قۇرۋ جايى قارالۋدا»، دەدى ول.

س.شاپكەنوۆ 1998 جىلدان قولدانىستاعى كەلىسىمدى الماستىراتىن قر ۇكىمەتى مەن حالىقارالىق كوشى-قون ۇيىمى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى جاڭا كەلىسىم حالىقارالىق شارتتار جاساسۋدىڭ 2021 جىلعا ارنالعان جوسپارىنا ەنگىزىلگەنىن حابارلادى. قازىرگى ۋاقىتتا كەلىسىم جوباسى مەملەكەتتىك ورگانداردا كەلىسىلۋدە.

ءوز كەزەگىندە زەينال گادجيەۆ ەل ۇكىمەتىنە ىنتىماقتاستىق ءۇشىن العىسىن ءبىلدىردى، سونداي-اق حكۇ تاراپىنان قازاقستانعا كوشى-قون جانە ادام ساۋداسىنا قارسى ءىس-قيمىل ماسەلەلەرىن شەشۋدە الداعى ۋاقىتتا دا قاجەتتى كومەك كورسەتۋگە دايىن ەكەنىن ءبىلدىردى.

ء«وزارا كۇش-جىگەرىمىزبەن ىنتىماقتاستىعىمىزدى جاڭا سا­پا­لى دەڭگەيگە شىعارا الاتى­نى­مىزعا سەنىمدىمىن»، دەدى حالىق­ارا­لىق كوشى-قون ۇيىمىنىڭ قازاق­ستانداعى وكىلدىگىنىڭ باسشىسى.

تاراپتار جاساسقان مەموراندۋم اقپارات الماسۋدى; ەڭبەك كوشى-قونى جانە ادام ساۋداسىنا قارسى كۇرەس سالالارىندا ءتۇرلى ءىس-شارالار وتكىزۋدى; كوشى-قون ساياساتىنىڭ ستراتەگياسىن قالىپتاستىرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا كەڭەسۋدى; ءوزارا قىزىعۋشىلىق تۋدىراتىن ماسەلەلەر بويىنشا عىلىمي زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋدى كوزدەيدى. ءتيىستى مەموراندۋم حالىقارالىق شارت بولىپ تابىلمايدى جانە تاراپتاردىڭ ەشقايسىسى ءۇشىن قانداي دا ءبىر قۇقىقتىق جانە قارجىلىق مىندەتتەمەلەر جۇكتەمەيدى.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

قانشا ادام ۆاكتسينا سالدىردى؟

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 09:16

ۇقساس جاڭالىقتار