الەم • 22 شىلدە، 2021

قىتاي سۋ تاسقىنىنان زارداپ شەكتى

76 رەت كورسەتىلدى

قىتايداعى جەراستى تەمىر جول تۋننەلدەرىنىڭ ءبىرىن تولاسسىز جاۋعان جاۋىن-شاشىن باسىپ قالىپ، 12 ادام قايتىس بولدى.

الەۋمەتتىك جەلىلەردە كەشكى ۋا­قىتتا پويىزعا وتىرعان جولاۋشىلار سۋعا تۇنشىق­پاس ءۇشىن باستارىن سۋ بەتىنە شىعارىپ دەمالىپ تۇر­عان بەينەجازبالار تاراپ كەتكەن. شەنەۋنىكتەردىڭ ايتۋىنشا، حەنان پروۆينتسياسىنداعى تۋننەلدەردەن 500-دەن استام ادام قۇتقارىلعان.

تولاسسىز جاۋعان جاۋىن ۇلكەن زيان كەلتىرگەن. بارلىعى 200 مىڭ ادام ەۆاكۋاتسيالانعان. جەر ۇستىندەگى جولدار وزەندەرگە اينالىپ، جول ۇستىندەگى كولىكتەر مەن قوقىستار سۋمەن اققان.

حەنان پروۆينتسياسىندا وننان استام قالا زارداپ شەك­تى. ەل باسشىسى سي تسزينپين سارسەنبىدە «ادام شى­­عى­­نى مەن ماتەريالدىق شىعىن وراسان» ەكەنىن اي­ت­تى. بىرنەشە بوگەت پەن سۋ قويمالارى قالىپتى دەڭ­گە­يى­­نەن اسىپ، جاعادان شىققان وزەندەردى بۇرۋ ءۇشىن سار­­باز­­دار جۇ­مىلدىرىلدى. پروۆينتسيانىڭ كوپتەگەن اۋدان­ىن­دا اۋە مەن كولىك رەيستەرى جانە پويىزدار توقتاتىلدى.

ءوڭىر ورتالىعى چجەنچجوۋدا ءۇش كۇننىڭ ىشىندە ورتاشا جىلدىق جاۋىن-شاشىن تۇسكەن. حەنان سەنبىدەن باستاپ سيرەك كەزدەسەتىن تابيعي اپاتتاردىڭ ءبىرىن باسىنان كەشىردى. جەرگىلىكتى بيلىك سۋ تاسقىنىن مىڭ جىلدا ءبىر رەت بولاتىن وقيعا دەپ اتادى.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

دوللار ارزاندادى

قارجى • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار