قوعام • 28 ماۋسىم، 2021

ازەربايجاندا قازاقستان تۋرالى ارنايى حابار كورسەتىلدى

545 رەت كورسەتىلدى

ازەربايجان رەسپۋبليكاسىندا ءۇش تىلدە حابار تاراتىپ وتىرعان حالىقارالىق «CBC» تەلەارناسى بۇگىن باۋىرلاس قازاقستان تۋرالى ارنايى حابار ۇسىندى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

حاباردى دايىنداعان جۋرناليست مەحريبان كاسۋموۆا قازاقستاندا تۋىپ-ءوسىپ، كەيىن تاريحي وتانىنا ورالعان ازەربايجان ۇلتىنىڭ ازاماتشاسى.

ول ەكى مەملەكەت اراسىن ەكونوميكالىق بايلانىستار عانا ەمەس، ەل باسىنا كۇن تۋعان تۇستا قول ۇشىن سوزۋعا دايار تۇرار باۋىرلاستىقتىڭ بەرىك ەكەندىگىن ايتادى.
سونداي-اق جۋرناليست مەحريبان كاسۋموۆا كەڭەس زامانىندا قازاقستانعا كەلگەن اتالارىنىڭ قازاق ۇلتىنان قانداي قامقورلىق كورگەنىنەن باستاپ، كەشەگى قاراباقتاعى قاقتىعىسقا دەيىنگى ارالىقتاعى قازاقستاننىڭ ءازىربايجان ەلىنە دەگەن قولداۋىن ەرەكشە اتاپ وتكەن.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

9 سۋ قويماسى سالىنادى

ەكولوگيا • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار