قازاقستان • 23 ماۋسىم، 2021

سالىق جەڭىلدىگى سەرپىن اكەلەدى

36 رەت كورسەتىلدى

بىلتىر پاندەمياعا بايلانىستى بيزنەستى سالىقتىق قولداۋ شارالارى قابىلدانعانى بەلگىلى. بۇل باعىتتاعى جۇمىستار بيىل دا جالعاسپاق. سونداي-اق سالىق سالۋ سالاسىن جەتىلدىرۋگە دە باسا ءمان بەرىلەدى.

اتاپ ايتقاندا، بىلتىر شاعىن جانە ورتا بيزنەستىڭ بارلىق سۋبەكتىلەرى ءۇشىن سالىقتار جانە الەۋمەتتىك تولەمدەردى تولەۋ شە­گەرىلدى. ەكونوميكانىڭ ەڭ ءالسىز سەكتورلارى 2020 جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن م ۇلىك سالىعىنان بوساتىلدى. الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-ت ۇلىك تاۋارلارىنا 2020 جىلدىڭ 1 قازانىنا دەيىن قوسىلعان قۇن سالىعىنىڭ مولشەرلەمەسى 12 پايىزدان 8 پايىزعا دەيىن تومەن­دەتىلدى. ەكونوميكانىڭ ەڭ كوپ زارداپ شەككەن 29 سەكتورىندا 2020 جىلدىڭ 1 قازا­نىنا دەيىن سالىقتار جانە الەۋ­مەتتىك تولەمدەردىڭ نولدىك مول­شەرلەمەسى بەلگىلەندى.

بۇدان بولەك وتكەن جىلدىڭ مامىر ايىندا ەكونوميكالىق ءوسۋدى قالپىنا كەلتىرۋ بويىنشا كەشەندى جوسپار قابىلدانعان بولاتىن. ونىڭ اياسىندا تاعى بىرقاتار سالىقتىق جەڭىلدىكتەر كوزدەلگەن. جالپى 700 مىڭعا جۋىق سالىق تولەۋشى 1 ترلن تەڭگە كولەمىندە مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارىمەن قامتىلدى. بۇل سالىق تولەۋشىلەرگە ءوز قىزمەتىن ساقتاپ قالۋعا مۇمكىندىك بەردى.

– وسى جىلى پاندەميانىڭ سالدارىن ازايتۋ جانە ىسكەرلىك بەلسەندىلىكتى ىنتالاندىرۋ ماق­ساتىندا جاڭا سالىقتىق وزگە­رىستەر قابىلداندى. ءبىرىنشى – ارنايى ءموبيلدى قوسىمشانى قولداناتىن ارنايى سالىق رە­جىمىن ەنگىزۋ. بۇل شارا ج­ە­كە كاسىپكەردى تىركەۋدى جانە قىز­مەتىن توقتاتۋدى، سالىقتىق مىن­دەتتەمەلەرىن ورىنداۋدى جەڭىل­دەتۋگە باعىتتالعان. اتالعان رەجىمدى تەك وڭايلاتىلعان دەكلاراتسيانى پايدالاناتىن جەكە كاسىپكەرلەر عانا قولدانا الادى. ياعني سالىقتىق مىندەتتەمەلەردى ورىنداۋدى سمارتفون ارقىلى جۇر­گىزۋگە بولادى. بۇل وزگەرىس 2022 جىلدان باستاپ ەنگىزىلەدى. قازىرگى كەزدە سالىق ورگاندارى ءتيىستى قوسىمشانى ازىرلەپ جاتىر، – دەدى ۇلتتىق ەكونوميكا ۆيتسە-ءمينيسترى ازامات ءامرين.

بىلتىر دا، بيىل دا جۇمىس بەرۋشىلەر ءوز قىزمەتكەرلەرىن جەكە قورعانىس قۇرالدارىمەن قامتاماسىز ەتتى. سالىق كودەكسى بويىنشا مۇنداي قۇرالدار جۇ­مىسكەرلەرگە تابىس رەتىندە سانالادى. تيىسىنشە، سالىق ماسەلەسى تۋىندايدى. ەندى قابىلدانعان وزگەرىستەر بويىنشا اتالعان تا­بىس­تارعا سالىق سالىنبايدى.

– زاڭ جوباسىن ازىرلەۋ بارىسىندا بيزنەس وكىلدەرى سالىقتىق بەرەشەكتىڭ مولشەرى تومەن بولسا دا، شوتتارىنىڭ بۇعاتتالاتىنىن ايتىپ، ماسەلە كوتەردى. ءبىز شەكتى مولشەردى بەلگىلەدىك – 6 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش. ەگەر بەرەشەك بۇدان تومەن بولسا، شوت بۇ­عاتتالمايدى. تاعى ءبىر جاقسى نورما قابىلداندى. بۇرىن سالىق تولەۋشى بەرەشەگىن تولەسە، شوتىن ءۇش كۇننەن كەيىن، كەيدە ءبىر اپتادان كەيىن عانا پايدالانا الاتىن. ەندى سالىق تولەۋشى بەرەشەگىن تولەگەننەن كەيىن شوتىن بىردەن پايدالانۋعا رۇقسات بەرىلدى، – دەدى ا.ءامرين.

سونىمەن قاتار قازاقستاندا تاۋارلاردى ءوندىرۋدى ىنتالاندىرۋ ماقساتىندا جاڭا تىركەلگەن كاسىپورىندار ءوز ءونىمىن ساتقاندا، قوسىلعان قۇن سالىعى 70 پايىزعا ازايتىلادى. وسىلايشا، سالىق ەسەپتەلگەن سومانىڭ 30 پايىزى مولشەرىندە عانا تولەنەتىن بولادى. مۇنداي جەڭىلدىكتىڭ مەرزىمى – ەكى جىل.

وڭدەۋ ونەركاسىبىندە جۇمىس ىستەۋدى ىنتالاندىرۋ ماقساتىندا جانە وسى باعىتقا ينۆەستيتسيا­نى كوبەيتۋ ءۇشىن جاڭا نورما كوزدەلگەن. ەگەر شاعىن بيزنەس سۋبەكتىلەرى ءوز پايداسىن جاڭا نەگىزگى قورلارعا سالاتىن بولسا، وندا بۇل پايداسى كورپوراتيۆتىك تابىس سالىعىنان بوساتىلادى.

–  الەۋمەتتىك كاسىپكەرلىك تۋرالى زاڭ قابىلداندى. زاڭدا قولداۋ شارالارى كوزدەلگەن. ولاردىڭ ىشىندە سالىقتىق قولداۋ شارالارى دا بار. ماسەلەن، الەۋمەتتىك كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرى م ۇلىك سالىعىنىڭ تومەندەتىلگەن مول­شەر­لەمەسىن پايدالاناتىن بو­لادى. بۇل ءبىر. ەكىنشىدەن، ەگەر الەۋمەتتىك كاسىپكەرلىك سۋبەك­تىلەرى ءوز جۇمىسكەرلەرىن وقى­تا­تىن بولسا، كورپوراتيۆتىك تابىس سالىعىن ەسەپتەگەندە جۇمسالعان شىعىندارى ەكى ەسەلەنىپ سانالادى، – دەدى ۇلتتىق ەكونوميكا ۆيتسە-ءمينيسترى.

قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى مارات سۇلتانعازيەۆتىڭ ايتۋىنشا، زارداپ شەككەن سالالارداعى شا­عىن جانە ورتا بيزنەس ءۇشىن جالاقى قورىنان سالىق تولەۋ كەيىنگە قالدىرىلدى. بۇل شارا 2021 جىلدىڭ 1 ساۋىرىنەن 1 شىل­دەسىنە دەيىن قولدانىلادى. سونداي-اق سالىق جانە كەدەندىك قارىزداردى ماجبۇرلەپ ءوندىرىپ الۋ شارالارى توقتاتىلدى. اتال­عان شارا 13،2 ملرد تەڭگە قارىزى بار 8،6 مىڭعا جۋىق كاسىپكەرلىك سۋبەك­تىسىن قامتىعان. بۇدان بولەك، ىلەسپە شوت-فاك­تۋ­رالار­دى تىركەۋگە ارنالعان قانات­قاق­تى جوبالاردىڭ مەرزىمى ۇزار­تىل­دى. كەلەسى جىلدىڭ 1 قاڭتا­رىن­دا قوسىلعان قۇن سالىعى تولەۋ­­شىلەردىڭ ەلەكتروندى شوت-فاكتۋ­رالارىن بەرۋ مىندەتتەمەسى كەيىنگە قالدىرىلدى. بۇرىن بۇل مىندەتتەمە وسى جىلدىڭ 1 ساۋى­رىنەن باستاپ قاراستىرىلعان بولاتىن.

– سالىقتىق جانە كەدەندىك اكىم­شىلەندىرۋدەگى ەڭ ءتيىمدى جول – بيزنەس ءۇشىن سالىقتىق مىن­دەت­تەمەلەردى ورىنداۋ مەن جەڭىل­­­دەتۋگە مۇمكىندىك بەرە­تىن اقپاراتتىق جۇيەلەر مەن تسيفر­­لى شەشىمدەردى قولدانۋ. وسى ماقساتتا جەكە تۇلعالارعا ارنال­عان «E-Salyq-ازامات» ءمو­بيل­دى قوسىمشاسى ىسكە قو­سىل­دى. جەكە كاسىپكەرلەر ءۇشىن ىڭ­عاي­لى جانە قاراپايىم فۋنكتسيا­لى «E-Salyq-بيزنەس» دامىپ كەلەدى. بۇل قوسىمشالار كاسىپ­كەر مەن حالىقتىڭ سالىقتىق مىن­دەت­تەمەلەرىن ورىنداۋدى جەڭىل­­دەتۋگە ارنالعان، – دەدى م.سۇلتانعازيەۆ.

بەلگىلى بولعانداي، بىلتىر پان­دەمياعا بايلانىستى فيس­كالدى باقىلاۋ شارالاردىڭ توقتاتىلعانىنا قاراماستان، 6 اي ىشىندە مەملەكەتتىك كىرىستەر ورگاندارى قوسىمشا 710 ملرد تەڭگە سالىقتىق تۇسىمدەردى قامتاماسىز ەتكەن.

ۆيتسە-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، كەدەندىك ينفراقۇرىلىمدى جاڭارتۋ جوسپارلانۋدا. اتاپ ايتقاندا، 10 وتكىزۋ پۋنكتى قايتا جاڭارتىلادى جانە كەدەندىك وپەراتسيالاردى اۆتوماتتاندىرىلعان باقىلاۋ ءۇشىن باس ديسپەتچەرلىك كەڭسە سالىنادى.

– مەملەكەتتىك شەكاراداعى زاڭ­سىز ساۋدا اينالىمىنا قارسى ءىس-قيمىلدىڭ كەشەندى جوسپارى ازىرلەندى. شەتەلدەرمەن كەدەندىك دەكلاراتسيالار بويىنشا اقپارات الماسۋ جۇمىسى جالعاسۋدا. بۇ­گىندە قىتايمەن اقپارات الماسۋ ءجۇرىپ جاتىر، ال تۇركيامەن ءتيىستى جۇمىستار باستالدى. اك­تسيزدەلەتىن ونىمدەردىڭ زاڭسىز اي­نالىمىمەن كۇرەس شەڭبەرىندە الكوگولدىك ىشىمدىكتەردىڭ تسيفر­­­لى تاڭبالاۋى بويىنشا قانات­­قاقتى جوبا جۇرگىزىلۋدە، – دەپ ناق­تىلادى قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى.

وسى جىلدىڭ ەكىنشى جارتىسىنان باستاپ ەلىمىزدە ەىدۇ-مەن 100-دەن استام يۋريسديكتسياداعى قازاقستان ازاماتتارىنىڭ ەسەپشوتتارى تۋرالى اقپارات الماسۋدى باستايدى. بىلتىر بۇل جۇمىس پاندەمياعا بايلانىس­تى توقتاتىلدى. بۇگىنگى تاڭدا وداق­قا مۇشە مەملەكەتتەرمەن بىرگە ترانزيتتىك باقىلاۋدى ناۆي­گاتسيا­لىق پلومبالاردى قولدانۋ ارقىلى ەلەكتروندى فورماتقا كوشىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋدە.

– بۇل ماسەلەدە ءبىز قازاق­ستاندىق تاسىمالداۋشىلاردىڭ مۇددەسىن قورعايمىز. سوڭعى تسيفر­لى تەحنولوگيالاردى قول­­دانۋ بۇكىل وداق بويىنشا بىر­نەشە كۇن ىشىندە ەش كەدەرگىسىز تاۋار جەتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. جال­پى، ەاەو ينتەگراتسياسىنا قاتىستى، سوڭعى جىلدارى وداق بولگەن يمپورتتىق كەدەندىك باج سالىعى ەسەبىنەن قازاقستان بيۋد­جەتىنە كىرىستەردىڭ ءوسۋ ديناميكاسى بايقالعانىن اتاپ وتكەن ءجون. 2020 جىلى دا بۇل ءۇردىس جال­عاسىن تاپتى. وتكەن جىلى 322،4 ملرد تەڭگە ءتۇستى، – دەدى م.سۇلتانعازيەۆ.

سوڭعى جاڭالىقتار

دوللار قايتا قىمباتتاي باستادى

ەكونوميكا • بۇگىن، 11:47

نۇرحاننىڭ دومبىراسى

ونەر • بۇگىن، 09:05

ءتورت دۇركىن چەمپيون

TOKYO2020 • بۇگىن، 09:04

ءبىر ءوزى – ءبىر مەملەكەت

TOKYO2020 • بۇگىن، 09:00

ءاميان اقشاسىز قالدى

قارجى • بۇگىن، 08:47

ساقتىق تالاپقا ساي ەمەس

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 08:37

Ashyq جوباسىن پايدالانۋشىلار سانى ارتتى

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 08:35

اسكەري دارىگەرلەر كومەككە كەلدى

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 08:28

دايارلىقتارىن جەتىلدىردى

قوعام • بۇگىن، 08:21

«وردالى وتىز ءىس»

تاۋەلسىزدىكتىڭ 30 جىلدىعى • بۇگىن، 08:17

تاليبتەردىڭ شابۋىلى

الەم • بۇگىن، 08:09

ۇقساس جاڭالىقتار