ۇكىمەت • 21 ماۋسىم، 2021

2024 جىلى ىشكى نارىقتى نەگىزگى ازىق-ت ۇلىكپەن تولىق قامتاماسىز ەتەمىز – اسقار مامين

13 رەت كورسەتىلدى

بيىل 2 ەت كومبيناتى، 5 قۇس فابريكاسى سالىنادى. بۇل تۋرالى قر پارلامەنتى پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا پرەمەر-مينيستر اسقار مامين ايتتى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

«ازىق-ت ۇلىك قاۋىپسىزدىگى دەڭگەيىن ارتتىرۋ جۇمىسى بەلسەندى ءجۇرىپ جاتىر. 29 نەگىزگى ازىق-ت ۇلىك تاۋارىنىڭ 11-ءى - 100 پايىزدان اسا قامتاماسىز ەتىلگەن، ال 12 تاۋار بويىنشا – 80 پايىزدان ارتىق. 6 تاۋار بويىنشا يمپورتقا تاۋەلدىلىك بار. ونى ازايتۋ ءۇشىن ازىق-ت ۇلىك تاۋارلارى ءوندىرىسىن ۇلعايتۋ بويىنشا كەشەندى جوسپار ىسكە اسىرىلىپ جاتىر»، دەدى اسقار مامين.

ۇكىمەت باسشىسىنىڭ دەرەگىنشە، بيىل 35 ءسۇت-تاۋارلى فەرمانى، 2 200 گەكتار باۋ-باقشا، 2 ەت كومبيناتىن، 5 قۇس فابريكاسىن، 4 بالىق ءوندىرىسى وبەكتىسىن ىسكە قوسۋ جوسپارلانعان.

«سونىمەن قاتار 2022-2023 جىلدارى تاعى 70 ءسۇت-تاۋارلى فەرماسىن، 4 400 گەكتار باۋ-باقشا، 4 ەت كومبيناتىن، 6 قۇس فابريكاسىن، 4 بالىق ءوندىرىسى وبەكتىسىن جانە ءبىر قانت زاۋىتىن ىسكە قوسۋ جوسپارلانعان. وسىنىڭ بارلىعى 2024 جىلعا قاراي نەگىزگى ازىق-ت ۇلىك تاۋارلارى بويىنشا ىشكى نارىقتى تولىق ءوزىن-ءوزى قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى»، دەدى پرەمەر-مينيستر.

ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، بيىل مامىردا ازىق-ت ۇلىك تاۋارلارىنىڭ باعاسى الەمدە جىلدىق ماندە شامامەن 40 پايىزعا ءوستى.

«ال قازاقستاندا قابىلدانعان شارالاردىڭ ارقاسىندا ازىق-ت ۇلىك ينفلياتسياسى 9،3 پايىزدى قۇرادى. وسى باعىتتاعى جۇمىس ودان ءارى جالعاسادى»، دەدى ول.

سوڭعى جاڭالىقتار

«ساتەمىر حان» كىم؟

رۋحانيات • كەشە

«ەسىل وزەن»

ونەر • كەشە

تاسادا قالعان تۇلعا

تاريح • كەشە

ساحنا سۋرەتكەرى

ونەر • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار