الەم • 14 ماۋسىم، 2021

ريم ماڭىنداعى اتىس كەزىندە ءۇش ادام قازا تاپتى

33 رەت كورسەتىلدى

قىلمىسكەر ريمگە جاقىن اردەا قالاسى كوشەلەرىنىڭ بىرىندە وق جاۋدىرىپ، ءۇش ادامدى ءولتىردى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

يتالياندىق Rai News 24 جاڭالىقتار ارناسىنىڭ حابارلاۋىنشا، قاريا بىردەن كوز جۇمعان. ءۇش جانە سەگىز جاستاعى ەكى بالانى شۇعىل تۇردە ريم اۋرۋحانالارىنىڭ بىرىنە جەتكىزگەنىمەن، دارىگەرلەر ولاردى قۇتقارا المادى. 

اردەا مەرى ماريو ساۆارەزە Rai News 24-كە وق اتقان ەر ادامنىڭ وقيعا ورنىنان قاشىپ كەتكەنىن، بىراق كوپ ۇزاماي كارابينەرلەر ونى ۇستاعانىن حابارلاعان. اكىمنىڭ ايتۋىنشا، قالاداعى جاعداي بيلىكتىڭ باقىلاۋىندا. بولجام بويىنشا، بۇل وقيعا تۇرمىستىق جانجال سالدارىنان بولعان.

سوڭعى جاڭالىقتار

شىعىس «قىزىل» ايماقتا

ايماقتار • كەشە

تسيفرلى تەڭگە جوباسى تالقىلاندى

ەكونوميكا • 23 شىلدە، 2021

اقپاراتتىق حابارلاما

ەگەمەن قازاقستان • 23 شىلدە، 2021

ۇقساس جاڭالىقتار