ايماقتار • 16 مامىر، 2021

اقتاۋداعى تۇرعىن ۇيلەرگە بەلگىلى تۇلعالاردىڭ مۋرالدارى سالىنىپ جاتىر

71 رەت كورسەتىلدى

اقتاۋ قالاسىنداعى كوپقاباتتى تۇرعىن ۇيلەردىڭ قابىرعالارىنا بەلگىلى تۇلعالاردىڭ مۋرالدارى سالىنىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Egemen.kz

ءبىرىنشى مۋرال حالىق جازۋشىسى ءابىش كەكىلباەۆقا ارنالعان. سۋرەتتى 4 شاعىن اۋدانداعى №2 ءۇيدىڭ قابىرعاسىنان كورۋگە بولادى.

ادەتتە، ماماندار ءار جۇمىسىن بەينەلەۋ ءۇشىن بەس كۇنگە دەيىن ۋاقىت كەتىرەدى. ودان وزگە، كوپ ۇزاماي تۇرعىن ۇيلەردە كورنەكتى اقىندار فاريزا وڭعارسىنوۆا مەن ەسەنعالي راۋشانوۆتىڭ بەينەلەرى پايدا بولادى. سونىمەن بىرگە ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستا شەيىت بولعان مايدانگەر ارۋ قىزدارىمىز – مانشۇك مامەتوۆانىڭ، ءاليا مولداعۇلوۆا مەن حيۋاز دوسپانوۆانىڭ بەينەلەرى كومكەرىلەتىن بولادى.

1

 

 

سوڭعى جاڭالىقتار

ستۋدەنتتەردىڭ ستيپەندياسى كوبەيەدى

ايماقتار • 11 ماۋسىم، 2021

ۇقساس جاڭالىقتار