الەم • 04 مامىر، 2021

اۋعانستاندا تاسقىن سۋ 14 ادامنىڭ ءومىرىن قيدى

31 رەت كورسەتىلدى

اۋعانستاندا گەرات پروۆينتسياسىنىڭ 14 تۇرعىنى قاتتى جاڭبىردان تۋىنداعان سۋ تاسقىنى سالدارىنان قازا تاپتى. بۇل تۋرالى سەيسەنبىدە TOLOnews تەلەارناسى جەرگىلىكتى بيلىككە سىلتەمە جاساپ حابارلادى، دەپ جازادى Egemen.kz.

ادراسكان ايماعىندا قازا تاپقاندار اراسىندا ءتورت بالا بار.

سۋ تاسقىنى سالدارىنان ونداعان گەكتار جەر جارامسىز بولىپ، مال قىرىلدى.

ازىرگە شىعىننىڭ ناقتى مولشەرى بەلگىسىز. قازا تاپقاندار سانى كوبەيۋى دە مۇمكىن.

سوڭعى جاڭالىقتار

وتكەن تاۋلىكتە 187 ادام ىندەت جۇقتىردى

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 10:40

دوللار ارزاندادى

قارجى • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار