قازاقستان • 16 ءساۋىر، 2021

جازعى ساۋىقتىرۋ لاگەرلەرىندەگى گيگيەنالىق تالاپتار

108 رەت كورسەتىلدى

بۇگىن «بوبەك» ورتالىعىنىڭ وقۋ-ساۋىقتىرۋ كەشەنىنىڭ ديرەكتورى ماقپال ادەنوۆا رەسپۋبليكالىق ونلاين-جينالىس بارىسىندا «جازعى ساۋىقتىرۋ لاگەرلەر قىزمەتىنە قويىلعان سانيتارلىك-گيگيەنالىق تالاپتار» تاقىرىبىنداعى بايانداما جاسادى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

«جازعى دەمالىس كەزىندە ساۋىقتىرۋ، دەمالۋ، دەمالىس جانە جۇمىسپەن قامتۋدى ۇيىمداستىرۋدىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى» تاقىرىبىنداعى رەسپۋبليكالىق جينالىس قر بجعم-ءنىڭ بالالاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ بويىنشا كوميتەتىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن جانە قر ءىىم، قر دسم، «اتامەكەن» ۇلتتىق كاسىپكەرلەر پالاتاسى، «بوبەك» جانە «بالداۋرەن» ورتالىقتارى، ءبىلىم باسقارمالارى وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن ءوتتى.

قر بجعم-ءنىڭ بالالاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ بويىنشا كوميتەتىنىڭ توراعاسى ەسەنعازى يمانعاليەۆ جازعى دەمالىس كەزىندە ساۋىقتىرۋ، دەمالۋ، دەمالىس جانە جۇمىسپەن قامتۋدى ۇيىمداستىرۋدىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى جونىندە مالىمدەدى. سونىمەن قاتار، جازعى دەمالىس كەزىندە ساۋىقتىرۋ، دەمالۋ، دەمالىس جانە جۇمىسپەن قامتۋدى ۇيىمداستىرۋعا قويىلعان سانيتارلىك-ەپيدەميولوگيالىق تالاپتار جونىندە; شومىلۋ كەزەڭىنە دايىندىق تۋرالى; بالالاردىڭ جازعى دەمالىسىن ۇيىمداستىرۋ كەزىندە ءورت قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ، كارانتين كەزىندەگى لاگەرلەر قىزمەتى تۋرالى جانە تاعى باسقا ماسەلەلەر تالقىلاندى.

ماقپال ادەنوۆا بالالاردى ساۋىقتىرۋ لاگەرلەردىڭ جۇمىسشىلارى، بەلگىلەنگەن تارتىپپەن، مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن ءوتىپ، ولاردا بەلگىلەنگەن ۇلگىدە جەكە مەديتسينالىق كىتاپشالارى بولۋى ءتيىس ەكەندىگىن اتاپ ءوتتى. بالالار ساۋىقتىرۋ لاگەرىنە جۇقپالى ناۋقاسپەن قارىم-قاتىناسى بولماعانى تۋرالى، بالالاردىڭ دەنساۋلىعى تۋرالى دارىگەردىڭ قورىتىندىسى، ەكپەلەر تۋرالى مالىمەتى، «ساۋىقتىرۋ لاگەرىنە اتتاناتىن وقۋشىنىڭ مەديتسينالىق انىقتاماسىنىڭ» 079/ۋ ءپىشىنى بولعان كەزدە عانا قابىلدانادى. سونداي-اق، ول «بوبەك» ورتالىعىنىڭ وقۋ-ساۋىقتىرۋ كەشەنىندە ساۋىقتىرۋ ماۋسىمى كەزىندە وتەتىن ءىس-شارالار تۋرالى ايتتى.

جينالىس بارىسىندا تۋىنداعان سۇراقتارعا تولىق جاۋاپتار قايتارىلىپ، ءتيىستى ۇسىنىستار قابىلداندى.

سوڭعى جاڭالىقتار

اراق ساتىلمايتىن اۋدان

ايماقتار • 14 مامىر، 2021

ۇقساس جاڭالىقتار