ەلوردا • 02 ءساۋىر، 2021

ەلورداداعى «شاپاعات» بازارىندا ءورت شىقتى

250 رەت كورسەتىلدى

نۇر-سۇلتان قالالىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى ءباسپاسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، «شاپاعات» بازارىندا ءورت شىعىپ، جەدەل قىزمەتتىڭ ماماندارى جالىنمەن ارپالىسىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Egemen.kz

«بۇگىن 22:30-دا نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ ءورت ءسوندىرۋ بولىمدەرىنىڭ ماماندارى سارىارقا اۋدانى، بوگەنباي باتىر 69 مەكەنجايى، شاپاعات بازارىنا شاقىرتۋعا اتتاندى. بارا سالىسىمەن شاتىردىڭ جانە سىرتقى جابىندى قاباتتىڭ ورتەنىپ جاتقانى انىقتالدى. قازىرگى ساتتە ءورت ءسوندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر» دەلىنگەن قالالىق تجد ءباسپاسوز قىزمەتى تاراتقان حابارلامادا.

الدىن الا اقپاراتتار بويىنشا وقيعا ورنىندا شۇعىل ءورت ءسوندىرۋ شتابى قۇرىلعان. قۇربان بولعاندار مەن جاپا شەككەن ەشكىم جوق. ءورتتى نۇر-سۇلتان قالاسى تجد-عا قاراستى 8 تەحنيكا مەن 32 مامان ءسوندىرىپ جاتىر.

سوڭعى جاڭالىقتار

اقپاراتتىق حابارلاما

ەگەمەن قازاقستان • كەشە

دوللار تاعى دا ارزاندادى

ەكونوميكا • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار