ەلوردا • 23 ناۋرىز، 2021

ەلوردادا 1 700-دەن استام جول جۇمىسشى قار كۇرەۋگە شىقتى

28 رەت كورسەتىلدى

ەلوردادا وتكەن تاۋلىكتە 31 مىڭ تەكشە مەتر قار شىعارىلدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz

22 ناۋرىزدان 23-ىنە قاراعان ءتۇنى قالانىڭ جولدارىن، تروتۋارلارىن، الاڭدارى مەن باسقا دا قوعامدىق اۋماقتارىن سانيتارلىق تازالاۋعا 450-دەن استام ارنايى تەحنيكا مەن 100-گە جۋىق جول جۇمىسشى جۇمىلدىرىلدى. ءبىر تاۋلىك ىشىندە ەلوردادان 31 مىڭ تەكشە مەتر قار شىعارىلدى.

بۇگىن، ياعني 23 ناۋرىزدا قار كۇرەۋگە 960 ارنايى تەحنيكا مەن 1700-دەن استام جول جۇمىسشى جۇمىلدىرىلدى.

ايتا كەتەيىك، نۇر-سۇلتان قالاسىندا قار كۇرەۋ جۇمىستارى كەشكى جانە تۇنگى ۋاقىتتا قارقىندى جۇرگىزىلەدى.

ءبىرىنشى كەزەكتە، ەرەجە بويىنشا جولداردا كەپتەلىس بولماۋى ءۇشىن قوزعالىسى وتە قارقىندى ۋچاسكەلەر تازارتىلادى. ودان ءارى ورتاشا قارقىندى ۋچاسكەلەر – الاڭدار، ۆوكزال ماڭىنداعى اۋماقتار، تروتۋارلار جانە ت.ب. قاردان تازارتىلادى.

جينالعان قار ەلوردادا ورنالاسقان 11 پوليگونعا شىعارىلادى. پوليگونداردا باقىلاۋ ءۇشىن فوتو جانە بەينەكامەرالار ورناتىلعان.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار