قوعام • 02 ناۋرىز، 2021

«سارىجايلاۋ» قايتا شارىقتايدى

492 رەت كورسەتىلدى

بۇگىندە وزبەكستاننىڭ قۇرامىنداعى قاراقالپاق رەسپۋبليكاسىندا 500 مىڭنان اسا قانداسىمىز تۇرادى. قازاقتار بۇگىندە رەسپۋب­ليكا حالقىنىڭ ۇشتەن بىرىنە جۋىق، ياعني 30 پايىزى. قاراقالپاقستانداعى قازاقتاردىڭ ءتول مادەنيەتىنە، ادەبيەتىنە دەگەن قۇشتارلىعى كەڭەس وداعىنىڭ تۇسىندا دا اتاجۇرتتاعى اعايىننان استە كەم تۇسپەيتىن. الماتىدان شىعاتىن انا تىلىندەگى گازەت-جۋرنالعا جازىلۋدان بەسقالا ءوڭىرى قازاقستاندىق كەيبىر وبلىستاردان الدەقايدا جوعارى-تۇعىن.

سول ارقىلى الاشتىڭ رۋحاني كەڭىستىگىنىڭ رۋحاني تۇتاستىعى بۇزىلماي ساقتالعان-دى. سوناۋ سەكسەنىنشى جىلدارى وسى وڭىردە ءبىر عانا «قازاقستان پيونەرى» گازەتىنىڭ 20 مىڭنان اسا وقىرمانى بولىپتى.

مىڭداعان شاقىرىم جەردەگى قازاق بالاسىنىڭ الماتىنىڭ «قاي­راتى» دەگەندە جانكۇيەرلىگى بولەك-ءتىن. «دوس-مۇقاسان» دەسە، دەلەبەسى قوزاتىن. «قۇرمانعازى» وركەسترى­نىڭ ونەرىنەن قاناتتانعان جاستار جەرگىلىكتى جەردە ونەر ۇجىمىن قۇرۋعا ىقىلاستى بولدى. بەسقالا وڭىرىندە اۋىل-اۋىلدا قۇرىلعان انسامبلدەر الماتىعا ارنايى ادام جىبەرىپ، مۋزىكالىق اسپاپتاردى الدىراتىن-دى. ال قازاقستان تاۋەلسىزدىك العاننان كەيىن تورتكۇل دۇنيەگە تارىداي شاشىلعان قازاق بالاسى اتاجۇرتقا كوش باسىن بۇرا باستادى. سولاردىڭ قاتارىندا بەسقالالىق قانداستار دا بار. قارا­قالپاق، وزبەك اعايىندارمەن اۋىلى ارالاس، قويى قورالاس وتىر­عان ونداعى قازاق جۇرتىنىڭ ءبىر­شاماسى عاسىرلار بويى مەكەندەگەن جۇرتىمەن قيماي قوشتاسقان. زادىندا قوشتاستى دەپ ايتۋعا كەل­مەيدى دە. جارتى ميلليوننان استام باۋىرى بار اعايىننىڭ بارىس-كەلىسى الداعى ۋاقىتتا استە ۇزىلمەك ەمەس.

سوڭعى كەزدەرى قازاقستان مەن وزبەكستان اراسىنداعى قارىم-قاتىناس جاڭا بەلەسكە كوتەرىلدى. ەكى مەملەكەت اراسىنداعى رەسمي دەلەگاتسيالاردىڭ بارىس-كەلىسى كوبەيدى، ەكونوميكا، مادەنيەت سالالارىندا كەلىسىمدەر جاسالىپ، باۋىرلاس ەلدەردىڭ ىنتىماقتاستىعى بۇرىنعىدان دا نىعايا ءتۇستى. بۇل قارىم-قاتىناس ءوز كەزەگىندە وزبەك­ستانداعى قازاق جۇرتىنىڭ رۋحاني جاڭعىرۋى مەن دامۋىنا دا سەپتىگىن تيگىزىپ وتىر. جاقىندا بەسقالا وڭىرىنەن جەتكەن جاعىمدى جاڭالىق وسىنىڭ ايعاعى ىسپەتتى.

جىل قۇسىنداي جاڭالىقتى جەتكىزگەن ءسۇيىنشى حابار قارا­قال­پاقستاننىڭ تورتكۇل اۋدانىنداعى قاسىم نۇرىمبەتوۆ اتىنداعى مادە­نيەت ورتالىعى جانىنداعى «اينالايىن» قازاق فولكلورلىق-ەتنوگرافيالىق ءانسامبلى مەن تاق­تاكوپىر اۋداندىق مادەنيەت سا­رايى جانىنان «سارىجايلاۋ» ءان-بي ءانسامبلىنىڭ قۇرىلعاندىعى جونىندە ەدى.

تاقتاكوپىر اۋدانىنداعى ءانسام­بلدىڭ تۇساۋكەسەر سالتاناتىندا اۋدان اكىمى جامبىل ءادىلوۆ قارا­قالپاقستان قازاقتارىنىڭ مۋزى­كالىق مادەنيەتىن ناسي­حاتتاۋدا، ءوزارا باۋىرلاستىق قارىم-قا­تىناستى قولداۋدا ما­ڭىزدى ءرول اتقاراتىنىن اتاپ ءوتىپ، انسامبل جەتەكشىسى، ايتىس­كەر اقىن ەركە­بۇلان قولعاناتوۆقا وز­بەكستان رەسپۋبليكاسى مادەنيەت مي­نيس­ترلىگىنىڭ «كوركەمونەرپاز­دار ونە­­رىن دامىتۋ جانە ۇلتتىق قۇن­­دى­­لىقتاردى قالپىنا كەلتى­رۋ­دە­گى بەلسەندى قىزمەتىمەن جو­­عا­رى ورىنداۋشىلىق شەبەر­لىگى ءۇشىن تاقتاكوپىر اۋدانى­نىڭ ما­دە­نيەت ورتالىعى جانىن­دا­عى «سا­رى­جايلاۋ» ءان جانە بي ان­سام­بلىنە «حالىق كور­كەم­ونەر­پاز­دار ۇجى­مى» دارەجەسى بەرىلدى» دە­لىن­گەن ارنايى ديپلومىن تاپسىردى. شاراعا قاتىسۋشى كورەرمەن اتال­عان ونەر ۇجىمىنىڭ ورىنداۋىن­دا ۇلتىمىزدىڭ ءان-بي ونەرىن تاما­شالاپ، رۋحانياتتىڭ قاينار بۇلا­عىنان مەيىر قانعانشا سۋسىندادى.

اتالعان وڭىردە، تاقتاكوپىر اۋدانىنىڭ جاڭاداريا كەڭشا­رىن­دا «سارىجايلاۋ» اتتى قازاق ەتنو­گرافيالىق ءانسامبلى بۇعان دەيىن دە بولعان ەدى. وزبەكستان رەس­پۋبليكاسى مادەنيەت سالاسىنىڭ ۇزدىگى، دومبىراشى رۇستەم دارىباەۆ جەتەكشىلىك ەتكەن اتالعان ونەر ۇجى­مى كەزىندە قاراقالپاقستان­نىڭ بارلىق اۋداندارى مەن اۋىلدارىن ارالاپ، قازاقتىڭ مۋزىكالىق باي مۇراسىن ناسيحاتتاۋ ىسىنە كوپ ەڭ­بەك ءسىڭىردى. الايدا، زامان تالابىنان تۋىنداعان قيىندىققا بايلانىستى ۇجىمنىڭ قىزمەتى توق­تاپ قالعان-دى. كەزىندە سول انسامبلدە ءانشى، دومبىراشى بولىپ ونەر كورسەتكەندەردىڭ بىرقاتارى بۇگىندە تاريحي وتانىنا ورالىپ، ۇلتتىق مادەنيەتىمىزدىڭ دامۋ جولىندا ەڭبەك ەتىپ كەلەدى. سولاردىڭ ءبىرى – قۇرمانعازى اتىنداعى قازاق ۇلتتىق وركەسترىنىڭ دومبىراشىلار توبىنىڭ مۇشەسى جۇباتحان تاجبەنوۆ. ول قازىرگى كەزدە ۇلتتىق ونەردىڭ ءورىسىن كەڭەيتۋگە وزىندىك ۇلەس قوسىپ ءجۇر.

«سارىجايلاۋ» ءانسامبلىنىڭ جە­­تەكشىسى ەركەبۇلان قولعانا­توۆ­­تىڭ ايتۋىنشا، جاڭادان قۇ­رى­­لىپ وتىرعان ونەر ۇجىمى بۇ­­­رىنعى ءانسامبلدىڭ اتاۋىن قاي­­تا جاڭ­عىرتىپ، ولاردىڭ يگى ىستە­رىن جالعاستىرۋدى ءجون سا­ناي­دى. سون­داي-اق قازاقستان مەن وزبەك­ستان مەملەكەتتەرىنىڭ تاتۋلىعى مەن دوس­تىعىن جاستارعا ۇلگى ەتە وتىرىپ، بەسقالا قازاقتارىنىڭ كۇيشىلەرى مەن اقىن-جىراۋلارىنىڭ شىعار­مالارىن ناسيحاتتاۋدى جانە ەل ىشىندەگى دارىندى جاستاردىڭ ونە­رىن ورىستەتۋدى جوسپارلاپ وتىر.

 

كۇنقوجا يسلامقوجا ۇلى

 

سوڭعى جاڭالىقتار

الداعى اپتا كۇن جىلىنادى

اۋا رايى • بۇگىن، 12:57

سۇيىسپەنشىلىك ساباعى

ايماقتار • بۇگىن، 12:15

ەلوردادا كۇن جىلىنا باستايدى

ايماقتار • بۇگىن، 10:57

تۇرمەگە كىتاپ سىيلادى

ايماقتار • بۇگىن، 10:10

جاقسىنىڭ اتى ولمەيدى...

رۋحانيات • بۇگىن، 08:31

تەڭدىك ءتۇبى – بىرلىك

ەلباسى • بۇگىن، 08:03

جەكە كۋالىكتىڭ قاجەتى بولمايدى

ساياسات • بۇگىن، 07:47

تالدىنىڭ ماڭىن تازارتتى

رۋحانيات • بۇگىن، 07:38

جول ۇستىندەگى مۇزتاۋ

وقيعا • بۇگىن، 07:34

تالدىقۇدىق نەدەن تارىقتى؟

ايماقتار • بۇگىن، 07:33

جاھاندانۋ جايى وزەكتى

قوعام • بۇگىن، 07:24

حالىقارالىق شارتتار قارالدى

پارلامەنت • بۇگىن، 07:14

تاميلانىڭ تارتۋى

ونەر • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار