قوعام • 02 ناۋرىز، 2021

قالىپتى ومىرگە ورالۋ قادامى

9 رەت كورسەتىلدى

كوروناۆيرۋستىڭ تارالۋىنا جول بەرمەۋ جونىندەگى ۆەدومستۆوارالىق كوميسسيا 1 ناۋرىز كۇنى قازاقستان ايماقتارىنداعى ەپيدەميالىق جاعدايدى باعالاۋ ماتريتساسىن جاريالادى. سوعان سايكەس بۇگىندە ەلىمىزدىڭ بىردە-ءبىر ءوڭىرى «قىزىل ايماقتىڭ» قاتارىندا ەمەس. ودان ءبىر كۇن بۇرىن «قىزارعان» نۇر-سۇلتان قالاسى قايتادان «سارى ايماققا» ءوتتى. بۇعان قوسا بۇل ساناتتا اقمولا، باتىس قازاقستان، قوستاناي، پاۆلودار وبلىستارى بار. ال وزگە وڭىرلەر «جاسىل ايماقتا».

ەلىمىزدە ەپيدەميالىق احۋال تۇراق­تا­لىپ، ىندەت جۇقتىرعانداردىڭ قاتارى كەمىپ كەلەدى. سوڭعى دەرەك بويىنشا ءبىر تاۋلىكتە پتر ارقىلى 622 ادامنىڭ Covid-19-بەن اۋىرعانى راستالدى. سون­داي-اق 547 ادام ىندەتتەن ايىققان. دەن­ساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى قازىرگى ۋاقىتتا 20 140 ادامنىڭ كورو­­ناۆيرۋس ينفەكتسياسىنان ەمدەلىپ جات­قانىن حابارلادى. ونىڭ ىشىندە 4 472 ناۋقاس ستاتسيوناردا، 15 668 ناۋقاس امبۋ­لا­تورلىق دەڭگەيدە ەم قابىل­داۋ­دا. ىندەتكە شالدىققانداردىڭ اراسىندا 248 ادامنىڭ جاعدايى اۋىر، 50 ناۋقاستىڭ جاعدايى وتە اۋىر، 44 ناۋقاس ءوجج اپپا­راتىندا جاتىر. ال كوروناۆيرۋس ينفەك­تسيا­سىنىڭ بەلگىلەرى بار پنەۆمونيا 10 ادامنان انىقتالدى، 3 ادام وسى ىندەتتىڭ سالدارىنان دەم جەتپەي باقيلىق بولدى.

ىندەتتىڭ تارالۋ قارقىنى باسەڭدەپ، جاع­داي ايتارلىقتاي وڭالىپ قالعان ەلى­مىز قازىر «جاسىل ايماقتا» تۇر. «جاۋ جوق دەمە، جار استىندا» دەگەندەي، قان­شا جەردەن قاۋىپتىڭ بەتى قايت­قان­مەن، ساقتىق شارالارىن قاتاڭ ۇستا­نۋ­دى استە قاپەردەن شىعارماعان ءجون. دەگەنمەن «سامارقاننىڭ كوك تاسىن جىبى­تەتىن كۇننىڭ» جاقىنداۋىمەن قاتاڭ شارا­لار دا ءبىراز بوساڭسيتىن ءتۇرى بار. COVID-19 ىندەتىنىڭ تارالۋىنا جول بەر­مەۋ جونىندەگى ۆەدومستۆوارالىق كوميس­سيا وتىرىسىنىڭ قورىتىندىسى بو­يىنشا 1 ناۋرىزدان باستاپ 7 كۇن بويى «جاسىل ايماقتا» تۇرعان وڭىرلەردە تسيركتەردىڭ، بيليارد كلۋبتارىنىڭ، بالالار ويىن-ساۋىق ورتالىقتارىنىڭ جۇ­مىس ىستەۋىنە (تولىمدىلىعى 30%-عا دەيىن)، سپورتتىق ءىس-شارالاردى وتكىزۋگە (30%-عا دەيىن)، جۇما نامازىن وقۋعا (30%-عا دەيىن) جانە اس بەرۋ ءراسىمىن وتكىزۋگە (30%-عا دەيىن، 50 ادامنان ارتىق ەمەس) رۇقسات ەتىلەدى. بۇعان قوسا ءبىر اپتا «سارى ايماقتاعى» وڭىرلەردە جابىق بازارلاردىڭ (ازىق-ت ۇلىك، ازىق-ت ۇلىك ەمەس)، ساۋدا جانە ويىن-ساۋىق ورتالىقتارىنىڭ، ساۋدا ۇيلەرىنىڭ، ساۋدا جەلىلەرىنىڭ جەكسەنبى كۇندەرى جۇمىس ىستەۋىنە تىيىم سالىنبايدى.

سونىمەن قاتار مونيتورينگتىك تەكسەرۋ قورىتىندىسى بويىنشا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا سانيتارلىق-ەپيدە­مي­يا­­لىق تالاپتاردىڭ بۇزى­لۋ فا­ك­­تى­­لەرى كوپ تىركەلگەن ماڭ­­عىستاۋ، قوستاناي جانە جامبىل وبلىس­تارىن قوسپاعاندا، بارلىق وبلىستا 1 ناۋرىزدان باستاپ 1-5 سىنىپ­تار­دىڭ، حالىقارالىق مەكتەپتەردە 1-7 سى­نىپتاردىڭ وقۋشىلارىن ارالاس وقى­تۋعا رۇقسات ەتىلەدى.

سونداي-اق يندۋستريا جانە ينفرا­قۇرى­لىمدىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ تۇر­كيامەن (قوسىمشا 4 رەيس)، وزبەكستانمەن (+4 رەيس)، قىرعىزستانمەن (+2 رەيس) جانە ۋكراينامەن (+1 رەيس) حالىقارالىق اۋە رەيستەرىنىڭ سانىن ارتتىرۋ تۋرالى ۇسىنىسى كوميسسيانىڭ قولداۋىنا يە بولدى.

جالپى، جامان ىندەتتىڭ قۇرساۋىنان ءبىرجولا قۇتقاراتىن، قالىپتى ومىرگە ورا­لۋ­عا سەپتىگىن تيگىزەتىن امال – ۆاكتسينالاۋ ەكەنى تۇسىنىكتى. ەلىمىزدە اقپان ايىنان باستاپ اق جەلەڭدى ابزال جانداردىڭ ءوزى باستاپ، ءبىراز ازامات كوروناۆيرۋسقا قارسى ەكپە الدى. جوسپار بويىنشا جىل سوڭىنا دەيىن 6 ملن-نان اسا قازاقستاندىق ۆاكتسينالانباق. بۇل رەتتە وڭىرلەر يممۋنوپروفيلاكتيكا بويىنشا حالىققا اق­پا­رات­تىق-ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن كۇ­شەي­تۋى قاجەت. بۇل تۋرالى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ كەڭەيتىلگەن القا وتىرىسىندا ۆەدومستۆو باسشىسى الەكسەي تسوي ايتتى.

ونىڭ ايتۋىنشا، ە-gov mobile «ۆاك­تسي­نالاۋ» جانە «تسيفرلى قۇجات­تار» قىزمەتىندەگى كوروناۆيرۋسقا قارسى ۆاكتسينالاۋ پاسپورتى ارقىلى ەگىلگەندەردىڭ ەسەبىن جۇرگىزۋ جانە يممۋندىق جاعدايدى باقىلاۋ جوسپارلانۋدا. بۇل ۆاكتسينالاۋ كولەمىن جانە اۋرۋدىڭ بولجامىن جوسپارلاۋعا كومەكتەسەدى. ۆاكتسي­نا­لاۋ­دىڭ قولدا بار ناتيجەلەرىن ەسكە­رە وتى­رىپ، وسى جىلدىڭ ەكىنشى جارتى­جىل­دى­عى­نا دەيىن ەپيدەميالىق جاعدايعا بولجام جاسالدى.

«بۇكىل الەم ۆاكتسينالاۋ عانا قا­لىپ­تى ومىرگە كارانتينسىز ورالۋعا مۇم­كىندىك بەرەتىنىن ءتۇسىندى. وسىعان باي­لا­نىستى وڭىرلەر يممۋنوپروفيلاكتيكا بو­يىن­شا حالىققا اقپاراتتىق-ءتۇسىن­دى­رۋ جۇمىس­تارىن كۇشەيتۋى قاجەت»، دەدى ا.تسوي. مينيستر وپتيميستىك جانە شىنايى بولجامعا سايكەس، جاپپاي ماسكا تاعۋ رەجىمى، سونداي-اق الەۋمەتتىك اراقا­شىق­تىقتى ساقتاۋ ناتي­جە­سىندە ەلدەگى ەپيدەميالىق جاعداي تۇراق­تا­لا­تىنىن جانە قاتاڭ كارانتيندىك شەكتەۋگە ۆاكتسينا عانا بالاما بولاتىنىن اتاپ ءوتتى.

ناۋرىز ايىنان باستاپ ۆاكتسينالاۋدىڭ كەلە­سى كەزەڭى باستالدى. 1 ناۋرىزدان باس­تاپ نۇر-سۇلتان قالاسىندا دا كۆي-عا قارسى ەكپەنى مۇعالىمدەر، بالا­باقشا تاربيەشىلەرى، قۇقىق قورعاۋ ورگان­دا­رى­نىڭ قىزمەتكەرلەرى الا باستادى.

ەلوردانىڭ قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ مالىمەتى بو­يىنشا بۇل توپقا 15 مىڭنان اسا ادام كىرەدى. وسى ساناتتاعى ادامداردى ۆاكتسي­نالاۋ ءۇشىن نۇر-سۇلتانداعى 36 العاش­قى مەديتسينالىق-سانيتارلىق كومەك ۇيىم­دارىندا ەكپە ەگۋ بولمەلەرى ۇيىم­داس­تى­رىلدى. سونداي-اق ەكپە سالدىرتۋدا ۆەدومستۆوارالىق ۇيىمدار دا قاتىسادى. مۇعالىمدەر مەن تاربيەشىلەرگە ۆاكتسينالاۋ بمسك ۇيىمدارىنا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمى بەكىتىلگەن جەرى بويىنشا جاسالادى. ۆاكتسينا الاتىنداردىڭ تىزىمدەرى جاسالدى، ءتيىستى ەمحانالارعا جىبەرىلدى.

اقپان ايىنىڭ باسىنان بەرى نۇر-سۇلتاندا بارلىعى 2 126 ادام كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىنا قارسى ەكپە الدى. وتكەن دەمالىس كۇندەرى باسقارمانىڭ قوي­مالارىنا 7 مىڭنان اسا جاڭا ۆاكتسينا ءتۇستى.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

الداعى اپتا كۇن جىلىنادى

اۋا رايى • بۇگىن، 12:57

سۇيىسپەنشىلىك ساباعى

ايماقتار • بۇگىن، 12:15

ەلوردادا كۇن جىلىنا باستايدى

ايماقتار • بۇگىن، 10:57

تۇرمەگە كىتاپ سىيلادى

ايماقتار • بۇگىن، 10:10

جاقسىنىڭ اتى ولمەيدى...

رۋحانيات • بۇگىن، 08:31

تەڭدىك ءتۇبى – بىرلىك

ەلباسى • بۇگىن، 08:03

جەكە كۋالىكتىڭ قاجەتى بولمايدى

ساياسات • بۇگىن، 07:47

تالدىنىڭ ماڭىن تازارتتى

رۋحانيات • بۇگىن، 07:38

جول ۇستىندەگى مۇزتاۋ

وقيعا • بۇگىن، 07:34

تالدىقۇدىق نەدەن تارىقتى؟

ايماقتار • بۇگىن، 07:33

جاھاندانۋ جايى وزەكتى

قوعام • بۇگىن، 07:24

حالىقارالىق شارتتار قارالدى

پارلامەنت • بۇگىن، 07:14

تاميلانىڭ تارتۋى

ونەر • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار