مەديتسينا • 01 ناۋرىز، 2021

2020 جىلى ءمامس اياسىندا قانشا كۇردەلى وپەراتسيا جاسالدى؟

19 رەت كورسەتىلدى

«الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورىنىڭ» باسقارما توراعاسى بولات توكەجانوۆتىڭ ايتۋىنشا، تاعى قوسىمشا 100 ملرد تەڭگە قارجى 67 ملن كونسۋلتاتيۆتىك جانە دياگنوستيكالىق قىزمەتتى قارجىلاندىرعان.

ونىڭ ىشىندە دياگنوستيكالىق زەرتتەۋ، ستوماتولوگيالىق قىزمەت، پروتسەدۋرا مەن مانيپۋلياتسيا، جوعارى تەحنولوگيالى زەرتتەۋ، كت جانە مرت قىزمەتتەرى بار.

مىندەتتى ساقتاندىرۋ ەنگىزىلگەلى بەرى امبۋلاتوريالىق دەڭگەيدە ءدارى الۋ قولجەتىمدىلىگى دە ارتقان. بۇرىن پاتسيەنتتەر 45 دەرت بويىنشا پرەپاراتتار الا الاتىن بولسا، قازىر 138 اۋرۋعا بايلانىستى ءدارى-دارمەكپەن قامتاماسىز ەتىلەدى ەكەن. بىلتىر قور اكتيۆى ەسەبىنەن ەلىمىزدىڭ ستاتسيونارلارىندا جوسپارلى تۇردە 1 ميلليونان استام پاتسيەنت ەم قابىلداپتى. بۇعان 170 ملرد تەڭگە جۇمسالعان.

تاعى ءبىر قىزىق دەرەك – بىلتىر ءاربىر ءتورتىنشى جۇكتى ايەل مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قاراجاتى ەسەبىنەن بوسانعان. جالپى 37 ملرد تەڭگە سوماعا 346 مىڭ بوساندىرۋ قىزمەتى اتقارىلىپتى.

سونىمەن قاتار جالپى قۇنى 41،6 ملرد تەڭگە بولاتىن 9،3 مىڭ وپەراتسيا مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ جوباسى اياسىندا جۇزەگە اسىپتى. ونىڭ ىشىندە 3،2 مىڭ ناۋقاسقا كارديوحيرۋرگيالىق وپەراتسيا جاسالسا، 1،5 مىڭ ادامعا نەيروحيرۋرگيالىق وپەراتسيا (نەيروناۆيگاتسيالىق جۇيە قولدانىلعان)، 504 پاتسيەنتكە ورتوپەديالىق وپەراتسيا جاسالعان.

توكەجانوۆ ءمامس ەنگىزىلگەلى بەرى كۇندىزگى ستاتسيونارلاردا 25 مىڭ، تاۋلىك بويعى ستاتسيونارلاردا 132 مىڭ ادامنىڭ مەديتسينالىق وڭالتۋدان وتكەنىن ايتادى. جالپى، امبۋلاتوريالىق-پوليكلينيكالىق دەڭگەيدە حالىققا 2،8 ملن وڭالتۋ قىزمەتى كورسەتىلگەن.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

ءسوزدىڭ جەتى بوياۋى

تانىم • كەشە

ورازانىڭ ءار ءساتى ساۋاپ

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار