ايماقتار • 24 اقپان، 2021

باتىس قازاقستاندا ءيىس تيگەن 14 ادام اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى

9 رەت كورسەتىلدى

باتىس قازاقستاندا تابيعي گازدان ۋلانعان 14 ادام اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz

باتىس قازاقستان وبلىسىندا تابيعي گازدان ۋلانعان 14 ادام اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى. وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى ءمالىم ەتكەنىندەي، وقيعا 24 اقپان كۇنى جاڭاقالا اۋدانى ورتالىعى جاڭاقالا اۋىلىندا بولدى.

ساعات 03.40-تا بىرلىك كوشەسى 7-مەكەنجايىنان 9 ادام جەدەل جاردەممەن جاڭاقالا اۋداندىق اۋرۋحاناسىنا جەتكىزىلدى. ولاردىڭ بەسەۋى – بالالار. ولاردىڭ بىرەۋى ءۇش جانە ەكى جاستا، ەكەۋى ءبىر جاستا، سونداي-اق جاڭا تۋعان ءسابي دە بار. سونداي-اق ساعات 05.40-تا بىرلىك كوشەسى 23-مەكەنجايىنان 5 ادام اۋرۋحاناعا اپارىلدى.

ولاردىڭ تورتەۋى – 9، 7، 3 جاسار بالالار. بىرەۋى 1 جاسقا تولماعان. ءبارى دە جەڭىل دارەجەدە گازبەن ۋلانعان بولىپ شىقتى.

كەزەكشى دارىگەر قاراعاننان كەيىن امبۋلاتورلىق ەم الۋعا جىبەرىلدى. ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن باتىس قازاقستاندا 24 ەلدى مەكەن ەلەكتر جارىعىنسىز قالعانىن جازعان بولاتىنبىز. وڭىردە كەشەدەن بەرى بوران سوعىپ تۇر.

سوڭعى جاڭالىقتار

اراق ساتىلمايتىن اۋدان

ايماقتار • كەشە

ەرلىككە تولى سۋرەتتەر

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار