سپورت • 22 اقپان، 2021

قازاقستاندىق بوكسشىلار «ستراندجدا-2021» حالىقارالىق تۋرنيرىنە قاتىسادى

21 رەت كورسەتىلدى

قازاقستاندىق بوكسشىلار بولگاريادا وتەتىن ءداستۇرلى «ستراندجدا-2021» حالىقارالىق بوكس باسەكەسىنە قاتىسادى، دەپ حابارلايدى  Egemen.kz Olympic.kz سايتىنا سىلتەمە جاساپ.

22-27 اقپان كۇندەرىنە جوسپارلانعان بايراقتى باسەكەدە توعىز بوكسشى قازاقستان ساپىنان شارشى الاڭعا شىعادى. 

ولار: ولجاس باينيازوۆ، بەيبارىس جەكسەن، ءساماتالى تولتاەۆ، قۋان قۋاتوۆ، نۇرقانات رايىس، باۋىرجان بايگونشەكوۆ، ساعىندىق توعمباي، ايبولدى داۋرەن ۇلى جانە ءادىل باسىعاراەۆ.

سوڭعى جاڭالىقتار

اراق ساتىلمايتىن اۋدان

ايماقتار • كەشە

ەرلىككە تولى سۋرەتتەر

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار